Латински — Български

(пренасочване от Латински - Български)

Рим е първата република в историята на човешката цивилизация. Тя полага началото на колективно управление и отстояване на разностранни интереси. Така се формира първият Сенат и възниква правото. Крилатите латински постулати и формулировки стават основен израз на мъдрост, етика и морал.

Мемориална плоча в библиотеката на Университета в Грац
 • A posteriori. - Изхождайки от натрупания опит.
 • A priori. - Независимо от натрупания опит.
 • Ab absurdo - от противното (метод за доказване)
 • Аb alio еxspectes, alteri quod feceris. - Очаквай от другия товa, което му направиш.
 • Ab exterioribus ad interiora - от външното към вътрешното
 • Ab hoc et ab hoc – и така и иначе, и тако и вако
 • Abiit, excessit, evasit, erupit – отиде си, скри се, спаси се, избяга (Цицерон)
 • Ab imo pectore – изцяло искрено, от душа и сърце
 • Ab incunabulis – от люлката, от самото начало
 • Ab initio – от възникването, от началото
 • Ab origine – от самото начало, по произход
 • Ab ovo – от началото (буквално – от яйцето)
 • Ab ovo usque ad mala - от началото до края (Хораций) (буквално: от яйцето до ябълката – при римляните обедът започвал с яйце и завършвал с ябълки)
 • Absque omni exceptione – без каквото и да е съмнение
 • Ab urbe condita - от основаването на Рим
 • Abusus in Baccho – злоупотреба с вино
 • А contrario - доказване от обратното
 • Acta diurna – произшествието на деня, хроника
 • Actum atque tractatum - направено и обсъдено
 • Ad absurdum - привеждане на нелеп извод
 • Ad avisandum – за предварително уведомяване
 • Ad cogitandum et agendum homo natus est – Човек е роден за мисли и действия
 • Ad disputandum - за обсъждане
 • Ad exemplum - по образец; за пример
 • Ad extra - до крайна степен
 • Ad fontes – връщане към източниците, към оригинала
 • Ad gloriam – За слава
 • Ad hoc – за това, за конкретния случай, за тази цел
 • Ad hominem – относно човека
 • Ad honores - заради честта
 • Ad infinitum - до край, до безкрайност
 • Ad instantiam - по ходатайство
 • Ad Kalendas Graecas - за неопределен срок, никога, на куково лято (буквално: след гръцките календи, каквито всъщност гърците нямат)
 • Ad libitum - по желание
 • Ad litteram - буквално, дословно
 • Ad meliorem – към по-добро
 • Ad memorandum – за спомен
 • Ad notam – за сведение
 • Ad notanda – трябва да се отбележи
 • Ad notata – забележка
 • Ad patres - към предотците, да умреш
 • Ad referendum - за доклад
 • Ad rem - по същество, към важното
 • Ad tertium – трето
 • Ad unguem - до нокътче, съвсем точно
 • Ad usum - за използване, за употреба
 • Ad usum externum - за външно използване
 • Ad usum internum – за вътрешно използване, употреба
 • Ad usum proprium – за собствена употреба
 • Ad valorem - no достойнство
 • Aequo animo - равнодушно, търпеливо
 • Alea jacta est – жребият е хвърлен, взето е окончателно и безвъзвратно решение (Юлий Цезар)
 • Alias - по-друг начин, иначе, освен това
 • Alibi – на друго място
 • Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt – чуждите пороци са ни пред очите, нашите – зад гърба; виждаш сламката в очите на другия, а не виждаш гредата в своите очи.
 • А linea – на нова страница
 • Alma mater - кърмеща майка, майка-кърмилница (почтително за учебно заведение)
 • Altera pars - другата (противната) страна
 • Alter ego - моя двойник, другото ми аз
 • Amantes amentes. - Влюбените са лишени от разум.
 • Amat victoria curam - победа обича старанието (грижата)
 • Amicus amamus, a quibus amamur. - Обичаме приятелите, от които сме обичани.
 • Amicus certus in re incerta cernitur – верния приятел в беда се познава
 • Amicus humani generis – приятел на човешкия род
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas – Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа (Аристотел)
 • Anni currentis (а. с.) - тази (текущата) година
 • Anni futuri (а. f.) – следващата година
 • Antiquo more - по стар обичай
 • А pedibus usque ad caput – от нозете до главата
 • Арertо libro - от листа, без подготовка
 • А posteriori – изхождайки от опита, на базата на опита
 • А prima facie - на пръв поглед
 • А priori – предварително, преди опита, без проверка, независимо от опита
 • Arbor vitae – дървото на живота
 • Argumentum ad ignorantiam - довод, пресметнат на неосведомеността на събеседника
 • Ars longa, vita brevis est – науката е безгранична, а животът е кратък, изкуството е дълговечно, животът е кратък (Хипократ)
 • Ars Phoebea - слънчево (лечебно) изкуство
 • Arte – майсторски, изкусно
 • Arte et humanitate, labore et scientia – (чрез) изкуство и човеколюбие, с труд и знание
 • А solis ortu usque ad occasum - от изгрев слънце до залез
 • Audaces fortuna juvat – на смелите съдбата помага (Вергилий)
 • Audiatur et altera pars – трябва да се изслуша и другата страна (необходимо е да бъдат изслушани и обвиняемия и обвинителя)
 • Auferte malum ех vobis - изкоренете (изтръгнете) злото сред вас
 • Аuгеа mediocritas – златната среда
 • Auscultare disce – учете се (внимателно) да слушате
 • Aut Сaesаr, aut nihil - всичко, или нищо; или Цезар, или нищо
 • Aut vincere, aut mori - победа или смърт; да победиш или да умреш
 • Avis rаrа - рядка птица, уникат
 • Barba non facit philosophum. - Брадата не прави човека философ.
 • Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli. - Варваринът тук съм аз, защото никой не ме разбира. (Овидий)
 • Beata stultica - блажена глупост
 • Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus – щастието не е н наградата за доблест, а в самата доблест (Спиноза)
 • Bellum frigidum - студена война
 • Benedicite! – На добър час!
 • Bis – два пъти
 • Bis dat, qui cito dat – който бързо дава, дава два пъти (Публий Сир)
 • Вonа fide - доверчиво, искрено; добросъвестно
 • Вonа mente - с добри намерения
 • Brevi manu - без формалности (букв.: с къса ръка)
 • Brevis esse laboro, obscurus fiо – ако се постарая да съм кратък, ще съм непонятен
 • Canes latrant, caravanna attamen it! - Кучетата си лаят, керванът си върви!
 • Саrре diem - улови деня; възползвайсе от всеки ден, не отлагай днешната работа за утре (Хораций)
 • Castigare ridendo mores – със смях да поправях нравите
 • Casu - случайно
 • Casus - случай
 • Casus belli - повод за война, за конфликт
 • Causa causalis – причината на причините, основната причина
 • Cave! – Внимавай! Пази се!
 • Cessante causa, cessat effectus - с прекратяването на причината се прекратява и действието
 • Сеterа desiderantur – за останалото, можем само да желаем/мечтаем
 • Ceteris paribus - при равни други условия
 • Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu - нека хирургът първо да поработи с ум и очи, а чак после – с въоръжена (със скалпел) ръка
 • Circulus vitiosus - порочен кръг
 • Circus et panem! - Цирк и хляб. (изразът е популярно известен като "хляб и зрелища"; изразява философията на римските императори, които низвергнали републиката с подкрепата на тълпата, която спечелили чрез този прийом).
 • Cis – от тази страна
 • Citato loсо – на цитираното място, там
 • Citius, altius, fortius! – По-бързо, по-високо, по-силно! (Девиз на олимпийските игри)
 • Clara pacta, bonie amici. - Чисти сметки, добри приятели.
 • Clavus clavo pellitur. - Клин клин избива.
 • Cogito, ergo sum – Мисля, следователно съществувам (Декарт)
 • Cognomine - по призвание
 • Cognosce te ipsum - опознай себе си
 • Con amore- с любов
 • Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur - при съгласие малките дела растат, при несъгласие великите дела се рушат (Салустий)
 • Concordia victoriam gignit - Съгласието ражда победата
 • Conditio, sine qua non! - Условие, без което не може! (принцип при договаряне в политиката, правото, търговията и т.н.)
 • Confer! – Виж там! Сравни! (при препратка в научни работи)
 • Consensu omnium - С всеобщо съгласие
 • Consuetudo est аlterа natura – Навикът е втора природа
 • Contraria contrariis curantur - противоположното се лекува с противоположно
 • Contra spem - въпреки очакванията
 • Contra spem spero – надявам се въпреки надеждите
 • Copia verborum - многословие
 • Coram populi - в присъствието на народа
 • Corpus delicti – състав на престъплението; веществено доказателство
 • Credo - вярвам
 • Crescente pecunia, crescit avaritia. - Когато расте богатството, расте и алчността.
 • Cui bono? Cui prodest? - Кому е добре? Кой печели? (Л. Касий Лонгин Равила)
 • Cuius regio, eius religio. - Чиято е земята, негова е религията. (принцип на Аугсбургския мир)
 • Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare – На всеки човек е свойствено да греши, но само на глупака е свойствено да упорства в грешката (Цицерон)
 • Cum grano salis – с щипка сол; остроумно, с ум
 • Curriculum vitae - животоописание, кратки сведения за живота, биография (букв.: бяг на живота)
 • De actu et visu - по опит и наблюдения
 • De gustibus non est disputandum. - За вкусовете не трябва да се спори.
 • Debes, ergo potes – длъжен си, значи можеш
 • Debito tempore - в необходимото време
 • De die in diem – От ден в ден
 • De (ех) nihilo nihil – от нищо - нищо; нищо не възниква от нищото (Лукреций)
 • De facto - фактически, на практика
 • De gustibus et coloribus (non) est disputandum - за вкус и цвят (не) се спори
 • Dе jure - юридически, по право
 • De lana caprina – за глупости (букв.; за ярина)
 • De lingua slulta incommoda multa – заради празни (глупави) думи стават големи неприятности
 • Delenda est Carthago! - Картаген трябва да бъде разрушен!
 • Deliberandum est saepe, statuendum est semel. - Трябва да се обсъжда често, да се решава веднъж.
 • De mortuis aut bene aut nihil – За мъртвите или добро или нищо.
 • De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio - отношението към това, което не се е появило и несъществуващото е еднакво
 • Desiderata - пожелания, намерения
 • Des partem leonis - отдай лъвския пай
 • Detur digniori - да бъде дадено на най-достойния
 • Deus ех machina – неочаквана намеса (букв.; бог от машина) (Сократ)
 • De visu – със своите очи, като очевидец
 • Diagnosis ех juvantibus - диагноза на базата на помощни средства
 • Dictum - factum - речено - сторено
 • Dies diem docet - ден деня учи
 • Difficile est proprie communia dicere – Да се изразят общоизвестни истини добре е трудно (Хораций)
 • Dimicandum – трябва да се бориш
 • Dimidium facti, qui соeрit, habet – началото е половин свършена работа
 • Discernit sapiens res, quas confundit asellus – умният може да се оправи във въпросите, които магарето забърква
 • Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto – учи се от знаещите, а незнещите сам учи!
 • Di te ament. - Боговете да те закрилят.
 • Divide et impera! - Разделяй и владей!
 • Dixi - Казах; всичко е казано, няма какво да се добави
 • Dixi et animam levavi – Казах и облекчих душата си (успокоих съвестта си)
 • Dones eris felix, multos numerabis amicos – Докато си щастлив, много приятели ще имаш (Овидий)
 • Dosis sola facit venenum! - Дозата сама прави отровата! (основополагащ принцип на фармакологията, смисълът му е, че безвредно лекарство няма; затова лекарствата трябва да се използват внимателно и само след препоръка от лекар)
 • Do ut des – Давам, за да дадеш
 • Do ut facias – Давам, за да направиш
 • Dulce et decorum est pro patria mori – Сладко и почетно е да умреш за отечеството (Хораций)
 • Dum docemus, discimus. - Докато обучаваме, се учим.
 • Dum spiro, spero – Докато дишам, надявам се
 • Duobus litigantibus tertius gaudet – двама се бият, трети се радва
 • Duos lepores insequens, neutrum cepit – Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един
 • Dura lex, sed lex – Законът е суров, но си е закон; законът си е закон
 • Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus – Ядем за да живеем, но не живеем за да ядем
 • Е fructu arbor cognoscitur – Дървото се познава по плода (крушата не пада по-далеч от дървото)
 • Elephantum ех musca facis – Правиш от мухата слон
 • Eloquentia principibus maximo ornamento est. - Красноречието е най-голямото украшение на предводителите
 • Ео ipso – вследствие на това, поради това
 • Epistula nоn erubescit – хартията не се изчервява, хартията всичко търпи (Цицерон)
 • Errare humanum est – човешко е да се греши
 • Errata – грешки, недогледани неща
 • Error a culpa vacat. - Грешката е свободна от вина.
 • Est modus in rebus – всичко си има своя край, всичко има своята мярка (Хораций)
 • Est rerum omnium magister usus – опитът е учител за всеки (Юлий Цезар)
 • Et cetera (etc.) – и така нататък
 • Et gaudium et solatium in litteris – и радост, и утешение в науката (Плиний Млади)
 • Et singula praeduntur anni – и годините взимат своето
 • Etiam sanato vulnere, cicatrix manet. - Дори и след като е излекувана раната, остава белег.
 • Ех abrupto – без предисловия, без подготовка, изведнъж, внезапно
 • Ех adverso – доказателство от обратното
 • Ех auditu – на слух, от чутото
 • Ех cathedra – необоримо, (буквално: от катедрата)
 • Exceptis excipiendis – с изключение на това, което трябва да бъде изключено
 • Ех consuetudine – по навик, съгласно обичая
 • Ex tempore. - Навреме. (непосредствено преди приготвяне или употреба)
 • Exegi monumentum – издигнах си паметник (Хораций)
 • Exempli causa – например, за пример
 • Exempli gratia (е. g.) – например
 • Ех libris – от книгите
 • Ех nihilo nihil – из нищо – нищо; от нищото нищо няма да се получи; не се ловят маймуни с трици (Лукреций)
 • Ех officio – по задължение
 • Ех oribus parvulorum – от устата на младенеца
 • Ех oriete lux – cветлина от изток
 • Expedite – скоро
 • Ех professo – познавайки работата си,
 • Ех tempore – в нужния момент, без подготовка, незабавно, тутакси
 • Eхtrа formam – без всякакви формалности
 • Extra muros – публично (буквално: извън стените)
 • Ех ungue leonem – лъвът се познава по ноктите
 • Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum – лъвът се познава по ноктите, а магарето – по

ушите

 • Ех voto – Съгласно обещаното

Extra posse nemo obligatur. - Не може да се изисква от човек свръх силите му.

 • Facile dictu, difficile factu. - Лесно за казване, трудно за правене.
 • Facit indignatio versum. - Недоволството твори поезия.
 • Graeca sunt non leguntur. - Гръцките букви не се четат.
 • Hodie mihi, cras tibi! - Днес на мен, утре на теб!
 • Homines caecos reddit cupiditas. - Страстта прави хората слепи.
 • Homo ad duas res ad intelligendum et ad agendum natus est. - Човек е роден за две неща - да мисли и да действа.
 • Historia est magistra vitae. - Историята е учителка на живота.
 • Homo homini lupus. - Човек за човека е вълк.
 • In vino veritas. - Във виното е истината.
 • Iniuriam, qui facturus est, iam facit. - Извършва вече закононарушение, който има намерение да го извърши.
 • Invia est in scientia (medicina, biologia) via sine lingua latina. - Непроходим е пътят на науката (медицината, биологията) без латинския език.
 • Lege artis! - По всички правила на изкуството. (т.е. с много висока прецизност и професионализъм)
 • Legem brevem esse oportet. - Законът трябва да бъде кратък. (Сенека)
 • Littera scripta manent. - Написаното слово остава.
 • Loquacitas raro caret mendacio. - Бъбривостта рядко е лишена от лъжа.
 • Lupus mortus non mordet. - Умрелият вълк не хапе.
 • Lupus non mordet lupum. - Вълк вълка не хапе.
 • Melior est canis vivus leone mortuo. - По-добре живо куче отколкото мъртъв лъв.
 • Memento mei, memini tui! - Ти ще помниш мен, аз ще помня теб! (надпис върху античен пръстен)
 • Memento mori! - Помни, че си смъртен!
 • Memento mori, homine, quia pulvis est et in pulveris reverteris! - Помни смъртта, човече, защото си прах и в прах ще се превърнеш!
 • Multi sunt in bello cervi, in pace leones. - Мнозина по време на война са елени, а по време на мир - лъвове.
 • Ne sit summum malum dolor, malum certe est. - Болката може и да не е най-голямото зло, но със сигурност е зло.
 • Nemo felicitatis suae obliviscitur. - Никой не забравя своето щастие.
 • Nemo me impune lacessit (лат.) - Никой няма да ме оскърби безнаказано.
 • Nemo nostrum idem est in senectute, qui fuit iuvenis. - Никой от нас не е същият на старини, какъвто е бил на младини.
 • Nemo nostrum non peccat; homines sumus. - Никой от нас не е безгрешен, хора сме.
 • Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. - Никой не обича родината си, защото е голяма, а защото е негова.
 • Nemo vitiis liber est. - Никой не е свободен от пороци.
 • Nihil est morti tam simile quam somnus. - Нищо не е така подобно на смъртта като съня.
 • Nocet bonis, qui malis parcit. - Вреди на добрите, който щади лошите.
 • Nullus dies sine linea. - Нито ден без следа.
 • Nullus dolor est, quem non longinquitas temporis minuat. - Няма такава болка, която да не намалява с течение на времето.
 • Oderint, dum metuant. - Нека мразят, стига само да се страхуват.
 • Os umerosque deo similis. - В лице и плещи подобен на Бог.
 • Pacta sunt servanda! - Договорите трябва да се спазват! (един от принципите в международното право записан в Устава на ООН)
 • Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi. - Малко струва оръжието навън, ако няма разбирателство вкъщи.
 • Patria amanda est nobis. - Родината трябва да бъде обичана от нас.
 • Primum non nocere! - Първо не вреди! (основополагащ принцип на медицинската наука!!!; ако лекарят не е сигурен, че добре разпознава заболяването и действително може да помогне на пациента, той не трябва да си прави опити с неговото здраве, а да го изпрати при друг лекар)
 • Qui ceteris deus sibi certe homo est. - Който за другите е бог, за себе си положително е човек.
 • Qui pro quo. - Един вместо друг. (значението на израза е "бъркотия")
 • Qui vere severit, autumno metet. - Който е сял напролет, ще жъне наесен.
 • Sapiens omnia sua, secum portat. - Мъдрецът носи всичко свое със себе си.
 • Scio, me nihil scire. - Знам, че нищо не знам.
 • Scribere scribendo, dicendo dicere discis. - Учим се да пишем с писане, а да говорим с говорене.
 • Sero venientibus ossa. - За закъснелите гости остават само кости.
 • Si quid in te peccavi, ignosce. - Ако съм сгрешил нещо спрямо тебе, извинявай.
 • Si tacuisses, philosophus mansisses. - Ако беше мълчал, щеше да останеш философ.
 • Si vales bene est, ego valeo. (s.v.b.e.e.v.) - Ако си здрав(а) е добре, аз съм здрав(а). (стандартен текст, който се изписва в началото на писмото в Древен Рим)
 • Spero sic moriar, ut mortuus non erubescam. - Надявам се така да умра, че мъртъв да не се червя. (Сенека)
 • Suum cuique. - Всекиму своето. (положение в римското право)
 • Testis unus, testis nulus. - Един свидетел не е свидетел.
 • Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Ако и да липсват сили, трябва да се похвали намерението.
 • Ut sentio, ita dico. - Както чувствам, така говоря.
 • Vae victis! - Горко на победените!
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas! - Суета на суетите, всичко е суета! (Библията, Стар завет, Книга на Еклезиаста)
 • Veni, vidi, vici! - Дойдох, видях, победих! (Юлий Цезар)
 • Verba volant, scripta manent. - Думите отлитат, написаното остава.
 • Vivamus... atque amemus. - Да живеем... и да се обичаме.
 • Vivere militare est. - Да живееш значи да воюваш. (Сенека)
 • Vox unius, vox nullius, vox populi, vox Dei. - Гласът на едного е глас на никого, глас народен, глас Божи.

Външни връзки

редактиране
Уикипедия разполага със статия за Латински език