Латински изрази, използвани масово в говоримата и писмената реч векове след като латинският престава да бъде говорим език.


Ab absurdo — от противното (метод за доказване)

Ab exterioribus ad interiora — от външното към вътрешното

Ab hoc et ab hoc — и така и иначе, и тако и вако

Abiit, excessit, evasit, erupit — отиде си, скри се, спаси се, избяга (Цицерон)

Ab imo pectore — изцяло искрено, от душа и сърце

Ab incunabulis — от люлката, от самото начало

Ab initio — от възникването, от началото

Ab origine — от самото начало, по произход

Ab ovo — от началото (буквално – от яйцето)

Ab ovo usque ad mala — от яйцето до ябълката, т.е. от началото до края, защото при римляните традиционно обедът започвал с яйце и свършвал с ябълки (Хораций)

Absque omni exceptione — без каквото и да е съмнение

Ab urbe condita — от основаването на града (Рим), т.е. от много отдавна, от много отдалече, от самото начало

Abusus in Baccho — злоупотреба с вино

А contrario — доказване от обратното

Acta diurna — произшествието на деня, хроника

Actum atque tractatum — направено и обсъдено

Ad absurdum — привеждане на нелеп извод

Ad avisandum — за предварително уведомяване

Ad cogitandum et agendum homo natus est — човек е роден за мисли и действия

Ad disputandum — за обсъждане

Ad exemplum — по образец; за пример

Ad extra — до крайна степен

Ad fontes — връщане към източниците, към оригинала

Ad gloriam — за слава

Ad hoc — за това, за конкретния случай, за тази цел

Ad hominem — относно човека

Ad honores — заради честта

Ad infinitum — до край, до безкрайност

Ad instantiam — по ходатайство

Ad Kalendas Graecas — след гръцки календи, т.е. за неопределен срок, никога, на куково лято, защото гърците всъщност нямат подобни празници

Ad libitum — по желание

Ad litteram — буквално, дословно

Ad meliorem — към по-добро

Ad memorandum — за спомен

Ad notam — за сведение

Ad notanda — трябва да се отбележи

Ad notata — забележка

Ad patres — към предотците, да умреш

Ad referendum — за доклад

Ad rem — по същество, към важното

Ad tertium — трето

Ad unguem — до нокътче, съвсем точно

Ad usum — за използване, за употреба

Ad usum externum — за външно използване

Ad usum internum — за вътрешно използване, употреба

Ad usum proprium — за собствена употреба

Ad valorem — no достойнство

Aequo animo — равнодушно, търпеливо

Alea jacta est — жребият е хвърлен, т.е. взето е окончателно и безвъзвратно решение (Юлий Цезар)

Alias — по-друг начин, иначе, освен това

Alibi — на друго място

Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt — чуждите пороци са ни пред очите, нашите – зад гърба, т.е. виждаш сламката в очите на другия, а не виждаш гредата в своите очи.

А linea — на нова страница

Alma mater — кърмеща майка, майка-кърмилница, т.е. почтително название за учебно заведение

Altera pars — другата (противната) страна

Alter ego — моя двойник, другото ми аз

Amat victoria curam — победа обича старанието (грижата)

Amicus certus in re incerta cernitur — верния приятел в беда се познава

Amicus humani generis — приятел на човешкия род

Amicus Plato, sed magis amica veritas — Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа (Аристотел)

Anni currentis (а. с.) — тази (текущата) година

Anni futuri (а. f.) — следващата година

Antiquo more — по стар обичай

А pedibus usque ad caput — от нозете до главата

Арertо libro — от листа, без подготовка

А posteriori — изхождайки от опита, на базата на опита

А prima facie — на пръв поглед

А priori — предварително, преди опита, без проверка, независимо от опита

Arbor vitae — дървото на живота

Argumentum ad ignorantiam — аргумент от незнание, т.е. довод, разчитащ на неосведомеността на събеседника

Ars longa, vita brevis est — изкуството е дълговечно, животът е кратък (Хипократ)

Ars Phoebea — изкуството на Феб, т.е. слънчевото, лечебното изкуство

Arte — майсторски, изкусно

Arte et humanitate, labore et scientia — (чрез) изкуство и човеколюбие, с труд и знание

А solis ortu usque ad occasum — от изгрев слънце до залез

Audaces fortuna juvat — на смелите съдбата помага (Вергилий)

Audiatur et altera pars — трябва да се изслуша и другата страна, т.е. необходимо е да бъдат изслушани и обвиняемият и обвинителят

Auferte malum ех vobis — изкоренете (изтръгнете) злото сред вас

Аuгеа mediocritas — златната среда

Auscultare disce — учете се (да слушате

Aut Сaesаr, aut nihil — или Цезар, или нищо, т.е. или всичко, или нищо

Aut vincere, aut mori — да победиш или да умреш, т.е. победа или смърт

Avis rаrа — рядка птица, уникат

Beata stultica — блажена глупост

Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus — щастието не е в наградата за доблест, а в самата доблест (Спиноза)

Bellum frigidum — студена война

Benedicite! — на добър час!

Bis — два пъти

Bis dat, qui cito dat — който бързо дава, дава два пъти (Публий Сир)

Вonа fide — доверчиво, искрено; добросъвестно

Вonа mente — с добри намерения

Brevi manu — без формалности (букв.: с къса ръка)

Brevis esse laboro, obscurus fiо — ако се постарая да съм кратък, ще съм непонятен

Саrре diem — улови деня, т.е. възползвайсе от всеки ден, не отлагай днешната работа за утре (Хораций)

Castigare ridendo mores — със смях да поправях нравите

Casu — случайно

Casus — случай

Casus belli — повод за война, за конфликт

Causa causalis — причината на причините, основната причина

Cave! — Внимавай! Пази се!

Cessante causa, cessat effectus — с прекратяването на причината се прекратява и действието

Сеterа desiderantur — за останалото, можем само да желаем/мечтаем

Ceteris paribus — при равни други условия

Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu — нека хирургът първо да поработи с ум и очи, а чак после – с въоръжена (със скалпел) ръка

Circulus vitiosus — порочен кръг

Cis — от тази страна

Citato loсо — на цитираното място, там

Citius, altius, fortius! — по-бързо, по-високо, по-силно! (Девиз на олимпийските игри)

Cogito, ergo sum — мисля, следователно съществувам (Декарт)

Cognomine — по призвание

Cognosce te ipsum — опознай себе си

Con amore — с любов

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — при съгласие малките дела растат, при несъгласие великите дела се рушат (Салустий)

Concordia victoriam gignit — съгласието ражда победата

Conditio sine qua non — задължително условие

Confer! — Виж там! Сравни! (използва се при препратка в научни работи)

Consensu omnium — с всеобщо съгласие

Consuetudo est аlterа natura — Навикът е втора природа

Contraria contrariis curantur — противоположното се лекува с противоположно

Contra spem — въпреки очакванията

Contra spem spero — надявам се въпреки надеждите

Copia verborum — многословие

Coram populi — в присъствието на народа

Corpus delicti — състав на престъплението; веществено доказателство

Credo — вярвам

Cui bono? Cui prodest? — Кому е добре? Кой печели? (Л. Касий Лонгин Равила)

Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — на всеки човек е свойствено да греши, но само на глупака е свойствено да упорства в грешката (Цицерон)

Cum grano salis — с щипка сол; остроумно, с ум

Curriculum vitae — пробягване по живота, т.е. животоописание, кратки сведения за живота, кратка биография

De actu et visu — по опит и наблюдения

Debes, ergo potes — длъжен си, значи можеш

Debito tempore — в необходимото време

De die in diem — от ден в ден

De (ех) nihilo nihil — от нищо - нищо; нищо не възниква от нищото (Лукреций)

De facto — фактически, на практика

De gustibus et coloribus (non) est disputandum — за вкус и цвят (не) се спори

Dе jure — юридически, по право

De lana caprina — за глупости (букв.; за ярина)

De lingua slulta incommoda multa — заради празни (глупави) думи стават големи неприятности

De mortuis aut bene aut nihil — за мъртвите или добре или нищо, т.е. за мъртвите не се злослови

De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio — отношението към това, което не се е появило и несъществуващото е еднакво

Desiderata — пожелания, намерения

Des partem leonis — отдай лъвския пай

Detur digniori — да бъде дадено на най-достойния

Deus ех machina — бог от машината, т.е. неочаквана намеса и развръзка (Сократ)

De visu — със своите очи, като очевидец

Diagnosis ех juvantibus — диагноза на базата на помощни средства

Dictum - factum — речено - сторено

Dies diem docet — ден деня учи

Difficile est proprie communia dicere — да се изразят общоизвестни истини добре е трудно (Хораций)

Dimicandum — трябва да се бориш

Dimidium facti, qui соeрit, habet — началото е половин свършена работа

Discernit sapiens res, quas confundit asellus — умният може да се оправи във въпросите, които магарето забърква

Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto — учи се от знаещите, а незнещите сам учи!

Dixi — казах, т.е. всичко е казано, няма какво да се добави

Dixi et animam levavi — казах и облекчих душата си, т.е успокоих съвестта си

Dones eris felix, multos numerabis amicos — докато си щастлив, много приятели ще имаш (Овидий)

Do ut des — давам, за да дадеш

Do ut facias — давам, за да направиш

Dulce et decorum est pro patria mori — Сладко и почетно е да умреш за отечеството (Хораций)

Dum spiro, spero — докато дишам, надявам се (Овидий)

Duobus litigantibus tertius gaudet — двама се бият, трети се радва

Duos lepores insequens, neutrum cepit — ако гониш два заека, няма да хванеш ни един

Dura lex, sed lex — законът е суров, но си е закон, т.е. законът трябва да се спазва, защото без него е по-зле

Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus — ядем за да живеем, но не живеем за да ядем

Е fructu arbor cognoscitur — дървото се познава по плода, т.е. крушата не пада по-далеч от дървото

Elephantum ех musca facis — правиш от мухата слон

Ео ipso — вследствие на това, поради това

Epistula nоn erubescit — хартията не се изчервява, хартията всичко търпи (Цицерон)

Errare humanum est — човешко е да се греши

Errata — грешки, недогледани неща

Est modus in rebus — всичко си има своя край, всичко има своята мярка (Хораций)

Est rerum omnium magister usus — опитът е учител за всеки (Юлий Цезар)

Et cetera (etc.) — и така нататък

Et gaudium et solatium in litteris — и радост, и утешение в науката (Плиний Млади)

Et singula praeduntur anni — и годините взимат своето

Ех abrupto — без предисловия, без подготовка, изведнъж, внезапно

Ех adverso — доказателство от обратното

Ех auditu — на слух, от чутото

Ех cathedra — от катедрата, т.е. с необорим авторитет

Exceptis excipiendis — с изключение на това, което трябва да бъде изключено

Ех consuetudine — по навик, съгласно обичая

Exegi monumentum — издигнах си паметник (Хораций)

Exempli causa — например, за пример

Exempli gratia (е.g.) — например

Ех libris — от книгите

Ех nihilo nihil — из нищо – нищо, т.е. от нищото нищо няма да се получи; или казано по друг начин: не се ловят маймуни с трици (Лукреций)

Ех officio — по задължение

Ех oribus parvulorum — от устата на младенеца

Ех oriete lux — cветлина от изток

Expedite — скоро

Ех professo — познавайки работата си, т.е. професионално

Ех tempore — в нужния момент, без подготовка, незабавно, тутакси

Eхtrа formam — без всякакви формалности

Extra muros — извън стените, т.е. публично, обществено достъпно

Ех ungue leonem — лъвът се познава по ноктите

Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum — лъвът се познава по ноктите, а магарето – по ушите

Ех voto — съгласно обещаното

Homo sum, nihil humani a me alienum puto — човек съм и нищо човешко не ми е чуждо(Теренций)

Memento mori! — помни, че си смъртен!

Nulla dies sine linea — нито ден без ред

Nomina sunt odiosa — да не казваме имена

Nihil est intellektu quod non fuerit in sensu — нищо не е в ума,`което не е било в чувствата

Pulchrum est pancorum — красотата е приятелка с малцина

Sileto et spera! — мълчи и се надявай!

Veritas est index sut et falsi — истината е показател за себе си и за неистината