Уорън Бенис (англ. Warren Gamaliel Bennis, 1925 – 2014) е американски професор, консултант и автор на множество книги в областта на лидерството и планирането.


 • …Веднъж щом признаете или приемете, че вашата основна цел е да изразите напълно себе си, ще откриете начини да постигнете и останалите си цели. — On Becoming A Leader
  …Once you recognize, or admit, that your primary goal is to fully express yourself, you will find the means to achieve the rest of your goals.


 • Великите неща се извършват от талантливи хора, които вярват, че могат да ги изпълнят.
  Great things are accomplished by talented people who believe they will accomplish them.


 • Големите екипи имат нужда да бъдат сигурни, че този, който е на върха, ще се бори за тях като тигър. — Organizing Genius: The Secrets Of Creative Collaboration
  Great Groups need to know that the person at the top will fight like a tiger for them.


 • Да поемете отговорност за своето образование е част от това да поемете отговорност за своя собствен живот – задължително условие за изграждането на една цялостна личност.
  Taking charge of your own learning is a part of taking charge of your life, which is the sine qua non in becoming an integrated person.


 • Добрите лидери карат хората да се чувстват, че са в сърцето на нещата, а не в периферията. Всеки смята, че допринася за успеха на организацията. И когато това се случи, хората се чувстват важни и това дава смисъл на тяхната работа.
  Good leaders make people feel that they're at the very heart of things, not at the periphery. Everyone feels that he or she makes a difference to the success of the organization. When that happens people feel centered and that gives their work meaning.


 • Доверието е онова смазващо вещество, което прави възможна работата на организациите.
  Trust is the lubrication that makes it possible for organizations to work.


 • Какво създава добрия последовател? Единствената най-важна характеристика може би ще се окаже желанието да се каже истината. В един свят с нарастваща сложност лидерите са все по-зависими от подчинените си за добра информация, независимо дали лидерите искат да я чуят или не. Последователи, които казват истината, и лидери, които я слушат, са непобедима комбинация.
  What makes a good follower? The single most important characteristic may well be a willingness to tell the truth. In a world of growing complexity leaders are increasingly dependent on their subordinates for good information, whether the leaders want to hear it or not. Followers who tell the truth and leaders who listen to it are an unbeatable combination.


 • Лидерите държат очите си на хоризонта, а не просто на долната линия.
  Leaders keep their eyes on the horizon, not just on the bottom line.


 • Лидерите са хора, които вършат правилното нещо, а мениджърите са хора, които вършат нещата правилно. — в съавторство с Питър Дракър
  Leaders are people who do the right thing; managers are people who do things right.


 • Лидерите са хора, които така страстно вярват, че могат да увлекат и други хора да споделят мечтата им. — Organizing Genius: The Secrets Of Creative Collaboration
  Leaders are people who believe so passionately that they can seduce other people into sharing their dream.


 • Лидерството е разумно използване на властта. Властта е способността намерението да бъде превърнато в реалност и закрепено там.
  Leadership is the wise use of power. Power is the capacity to translate intention into reality and sustain it.


 • Лидерството е способността да се превръща визията в реалност.
  Leadership is the capacity to translate vision into reality.


 • Лидерството се превърна в тежка индустрия. Загрижеността и интересът за развитието на лидерството не е само американски феномен. А стана наистина глобален.
  Leadership has become a heavy industry. Concern and interest about leadership development is no longer an American phenomenon. It is truly global.


 • Мениджърът държи очите си на долната линия, лидерът – на хоризонта.
  The manager has his eye on the bottom line; the leader has his eye on the horizon.


 • Мениджърът пита как и кога, лидерът пита какво и защо.
  The manager asks how and when; the leader asks what and why.


 • Мениджърът приема статуквото, лидерът – предизвикателството.
  The manager accepts the status quo; the leader challenges it.


 • Мениджърът разполага с малък периметър за оглед, лидерът има дългосрочна перспектива.
  The manager has a short-range view; the leader has a long-range perspective.


 • Мълчанието, а не съгласието, е отговорът, който лидерите трябва да се откажат да приемат.
  Silence – not dissent – is the one answer that leaders should refuse to accept.


 • Най-опасният мит за лидерството е, че лидерите се раждат, че има генетичен фактор за лидерство. Този мит твръди, че хората или имат определени харизматични черти, или не. Това е нелепост; в действителност е вярно точно обратното. Лидерите по-скоро се създават, отколкото се раждат такива.
  The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. This myth asserts that people simply either have certain charismatic qualities or not. That's nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.


 • Новият лидер трябва да бъде в състояние да промени една организация, останала без мечти, без душа и без визия … някой трябва да осъществи това "събуждане по телефона". — Reinventing Leadership : Strategies to Empower the Organization (2005)
  A new leader has to be able to change an organization that is dreamless, soulless and visionless … someone's got to make a wake up call.


 • Нуждаете се от хора, които могат да заведат своите компании в бъдещето, а не да ги върнат оттам.
  You need people who can walk their companies into the future rather than back them into the future.


 • Съвършенството е по-добър учител от посредствеността. Уроците на тривиалността са навсякде. Истински дълбоко и оригинално проникновение може да бъда намерено само в изучаване на онова, което служи за образец.
  Excellence is a better teacher than mediocrity. The lessons of the ordinary are everywhere. Truly profound and original insights are to be found only in studying the exemplary.


 • Съществува дълбока разлика между информация и смисъл.
  There is a profound difference between information and meaning.


 • Твърде много компании смятат, че хората са взаимозаменяеми. Истински талантливите хора не са. Те имат уникални таланти. Те не могат да бъдат вкарани в роли, които не им подхождат. Ефективните лидери оставят големите хора да вършат работата, за която са родени. — Organizing Genius: The Secrets Of Creative Collaboration
  Too many companies believe people are interchangeable. Truly gifted people never are. They have unique talents. Such people cannot be forced into roles they are not suited for, nor should they be. Effective leaders allow great people to do the work they were born to do.


 • Формирането като лидер е синоним формирането на самия себе си. Толкова е просто и също така толкова сложно.
  Becoming a leader is synonymous with becoming yourself. It is precisely that simple, and it is also that difficult.


 • Цицерон говори – хората се удивляват; Цезар говори – хората маршируват.
  Cicero talks, and people marvel; Ceasar talks and people march.