Джордж Елиът

Английска романистка, поет, журналистка и преводач (1819–1880)
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Елиът.

Джордж Елиът (англ. George Eliot) е литературен псевдоним на Мери Ан Евънс (англ. Mary Ann Evans, 1819–1880), английска писателка, поетеса и журналистка, авторка на седем романа за провинциална Англия през ХIХ век, изпълнени с впечатляващ реализъм и психологическо проникновение.


 • "Аз бих", "аз можех" и "аз щях" – са достойни за презрение помощници.
  Might, could, would – they are contemptible auxiliaries.


 • Аз съм живото доказателство срещу думата "провал". Надниквала съм вече отвъд него. Единственият провал, от който човек трябва да се страхува, е неспособността му да се придържа към целта, която счита за най-важна.
  I'm proof against that word failure. I've seen behind it. The only failure a man ought to fear is failure of cleaving to the purpose he sees to be best.


 • Ако изкуството не увеличава съчувствието между хората, то не върши нищо морално.
  If art does not enlarge men's sympathies, it does nothing morally.


 • Благословено е влиянието на една истинска, обичаща човешка душа върху друга.
  Blessed is the influence of one true, loving human soul on another.


 • Бракът трябва да е връзка на симпатия или на завоевание.
  Marriage must be a relation either of sympathy or of conquest. • В началото на опознаването – независимо дали на лица или неща – е да получим очертанията на своето незнание.
  The beginning of an acquaintance whether with persons or things is to get a definite outline of our ignorance.


 • Важната работа да се придвижи света напред не може да чака да я свършат идеалните хора.
  The important work of moving the world forward does not wait to be done by perfect men.


 • Винаги е в сила следната зависимост: че ако ние бихме били по-големи, обстоятелствата биха били по-безсилни срещу нас.
  It always remains true that if we had been greater, circumstance would have been less strong against us.


 • Високите постижения изискват и някои други необичайни черти освен необичайното желание за високи награди.
  High achievements demand some other unusual qualification besides an unusual desire for high prizes.


 • Войната, както и други драматични спектакли, би могла да бъде прекратена поради липса на "публика".
  War, like other dramatic spectacles, might possibly cease for want of a "public".


 • Всеки мъж, който не е чудовище, математик или луд философ, е роб на някоя жена.
  Every man who is not a monster, a mathematician, or a mad philosopher, is the slave of some woman or other.


 • Всички значения, както знаем, зависят от ключа, с който ги тълкуваме.
  All meanings, we know, depend on the key of interpretation.


 • Всяка граница е начало, както и край.
  Every limit is a beginning as well as an ending.


 • Всяка жена или би трябвало да има същите мотиви, или е чудовище.
  Every woman is supposed to have the same set of motives, or else to be a monster.


 • Вярата представлява приемане уверенията на душата; неверието – тяхното отричане.
  Belief consists in accepting the affirmations of the soul; unbelief, in denying them. • Големите неща не се правят импулсивно, а са поредица от малки неща, събрани в едно.
  Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.


 • Голямото щастие на нашия съюз произтича – в не малка степен – от съвършената свобода, с която следваме и заявяваме своите впечатления.
  The intense happiness of our union is derived in a high degree from the perfect freedom with which we each follow and declare our own impressions.


 • Добре известно е на опитните умове, че нашите най-твърди убеждения завсят често от най-тънки впечатления, за които дори думите са твърде груб посредник.
  It is well known to all experienced minds that our firmest convictions are often dependent on subtle impressions for which words are quite too coarse a medium.


 • Добросъвестните хроа са склонни да виждат своите задължения в най-трудната посока.
  Conscientious people are apt to see their duty in that which is the most painful course.


 • Доста често се случва мъжът да бъде внезаплно пленен от жена, която е много далече от неговия идеал.
  It is a common enough case, that of a man being suddenly captivated by a woman nearly the opposite of his ideal.


 • Дългият живот не винаги е най-добрият живот.


 • Думите ни имат крила, но летят не там, където бихме искали ние.
  Our words have wings, but fly not where we would.


 • Егоизмът, които изпълва нашите мнения, не влияе върху тяхната искреност; по-скоро колкото е по-удовлетворен нашият егоизъм, толкова по-стабилна е нашата вяра.
  The egoism which enters into our theories does not affect their sincerity; rather, the more our egoism is satisfied, the more robust is our belief.


 • За какво живеем, ако не се стараем да облекчим живота си един на друг.
  What do we live for, if it is not to make life less difficult to each other?


 • Златните моменти в потока на живота стремително се сипят покрай нас, а ние не виждаме нищо друго, освен пясък; ангелите идват да ни посетят, но ние научаваме за тях едва когато вече са си отишли.
  The golden moments in the stream of life rush past us, and we see nothing but sand; the angels come to visit us, and we only know them when they are gone.


 • Знанията бавно изграждат онова, което невежеството събаря за час.
  Knowledge slowly builds up what Ignorance in an hour pulls down.


 • Идеите и съмненията са като бодли — те предизвикват у човека страх да стъпи, да седне или дори да яде.


 • Има много победи, които са по-лоши дори от една загуба.
  There are many victories worse than a defeat.


 • Има само един възможен провал в живота – и това е да не си верен на най-доброто, което знаеш.
  There is only one failure in life possible, and that is not to be true to the best one knows.


 • Има твърде много страни от некартографираната територия вътре в нас, които би трябвало да се вземат под внимание, когато се обясняват нашите пориви и бури.
  There is a great deal of unmapped country within us which would have to be taken into account in an explanation of our gusts and storms.


 • Истината има тръпчив вкус, ако я захапем докрая.
  Truth has rough flavours if we bite it through.


 • Кавга? Глупости, не сме се карали. Ако от време на време някой не изпада в ярост, какво му е хубавото да бъдем приятели?
  Quarrel? Nonsense; we have not quarreled. If one is not to get into a rage sometimes, what is the good of being friends?


 • Когато започнем да желаем много за себе си, то каквото и да получим, се превръща или в ограничение, или в изключение.
  When we get to wishing a great deal for ourselves, whatever we get soon turns into mere limitation and exclusion. • Лесно е да кажем колко обичаме новите си приятели и какво мислим за тях, но с думи не можем да изразим всички нишки, които ни свързват със старите.
  It is easy to say how we love new friends, and what we think of them, but words can never trace out all the fibers that knit us to the old.


 • Лъжата е лесна, истината – толкова трудна.
  Falsehood is easy, truth so difficult.


 • Малките деца все още са символ на вечния брак между любовта и дълга.
  Little children are still the symbol of the eternal marriage between love and duty.


 • Наградата за един дълг е способността да изпълним друг.
  The reward of one duty is the power to fulfill another.


 • Най-възхитителните приятелства са тези, в които има много съгласие, много дебати и още повече лична симпатия.
  Perhaps the most delightful friendships are those in which there is much agreement, much disputation, and yet more personal liking.


 • Най-добрата поличба за успех на човека в неговата професия е да смята, че той е най-добрият на света.
  The best augury of a man's success in his profession is that he thinks it the finest in the world.


 • Най-добрият език се състои от прости и невзрачни думи.
  The finest language is mostly made up of simple unimposing words.


 • Най-щастливите жени, както и най-щастливите нации, нямат история.
  The happiest women, like the happiest nations, have no history.


 • Началото на разкаянието е началото на нов живот.
  The beginning of compunction is the beginning of a new life.


 • Нашите постъпки ни определят, както и ние определяме нашите постъпки.
  Our deeds determine us, as much as we determine our deeds…


 • Не желая бъдеще, което ще прекъсне връзките ми с миналото.
  I desire no future that will break the ties with the past.


 • Не отричам, че жените са глупави. Бог все пак ги е направил да приличат на мъжете.
  I'm not denyin' the women are foolish. God Almighty made 'em to match the men.


 • Невежеството не е така отблъскващо като глупостта, но когато се захване да предписва лекарства, може да докара много голяма вреда.


 • Ние копнеем за привързаност, напълно несведущи за своите недостатъци.
  We long for an affection altogether ignorant of our faults.


 • Ние твърде често поверяваме хората на милостта на Господа и тъврде рядко сами проявяваме милост.


 • Ние трябва да виждаме нашите задължения в това, което идва при нас, а не в онова, което би могло да дойде.
  We must find our duties in what comes to us, not in what might have been.


 • Никога не вали дъжд от рози: ако искаме да имаме повече рози, трябва да отглеждаме повече от тях.
  It will never rain roses: when we want to have more roses we must plant more trees.


 • Никога не е твърде късно да бъдеш онова, което би могъл да бъдеш.
  It is never too late to be what you might have been.


 • Никога не съжалявам надутите хора, защото мисля, че те си носят своя комфорт със себе си.
  I've never any pity for conceited people, because I think they carry their comfort about with them.


 • Никое голямо дело не е било извършено от нерешителни хора, които търсят само сигурност.
  No great deed is done by falterers who ask for certainty.


 • Никое зло не ни обрича безнадеждно, освен злото, което обичаме и желаем то да продължи, без да правим никакво усилие да избягаме от него.
  No evil dooms us hopelessly except the evil we love, and desire to continue in, and make no effort to escape from.


 • Никой комплимент не може да бъде убедителен, освен като израз на безразличие.
  No compliment can be eloquent, except as an expression of indifference.


 • Нищо не е толкова добро, колкото излгежда предварително.
  Nothing is so good as it seems beforehand…


 • Но правдивостта е райско растение, чиито семена никога не разцъфтяват отвъд стените на рая.
  But veracity is a plant of paradise, and the seeds have never flourished beyond the walls.


 • Но това, което ние наричаме отчаяние, често е само болезнената жажда на една неподхранвана надежда.
  But what we call our despair is often only the painful eagerness of unfed hope.


 • Носете усмивки и ще имате приятели; носете мрачност и ще имате бръчки.
  Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles.


 • Няма създание, чиято вътрешна същност да не е толкова силна, че до голяма степен да не определя онова, което лежи извън нея.
  There is no creature whose inward being is so strong that it is not greatly determined by what lies outside it.


 • Няма частен живот, който да не е бил определен от масовия обществен живот.
  There is no private life which has not been determined by a wider public life.


 • Отговорността за толерантността лежи върху тези, които имат по-широко виждане.
  The responsibility of tolerance lies with those who have the wider vision.


 • Последствията са коравосърдечни.
  Consequences are unpitying.


 • Прекомерната литературна продукция е социално престъпление.
  Excessive literary production is a social offense.


 • Прекрасна есен! Самата ми душа е сякаш съединена с нея и ако бях птица, бих летяла над земята, търсейки непрекъсната есен.
  Delicious autumn! My very soul is wedded to it, and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns.


 • Приключението не е извън човека; то е вътре в него.
  Adventure is not outside man; it is within.


 • Провалът след дълга настойчивост е много по-величествен отколкото ако никога не сте полагали усилия, които да бъдат наречени провал.
  Failure after long perseverance is much grander than never to have a striving good enough to be called a failure.


 • Противопоставянето може да добие сладост за човека, когато той го нарече "преследване".
  Opposition may become sweet to a man when he has christened it persecution.


 • Разликата във вкуса на шегите е голямо натоварване за привързаността.
  A difference of taste in jokes is a great strain on the affections.


 • След като е минало известно време, никоя история вече не е същата за нас; или ние вече не сме същите тълкуватели.
  No story is the same to us after a lapse of time; or rather we who read it are no longer the same interpreters.


 • Съвършенството като цяло насърчава човека за живот; то показва духовното богатство на света.
  Excellence encourages one about life generally; it shows the spiritual wealth of the world.


 • Твърдя, че най-силният фактор за растеж е заключен в избора на човека.
  I say that the strongest principle of growth lies in human choice.


 • Тези, които ни вярват, ни възпитават.
  Those who trust us educate us.


 • Това е, което мъжът най-вече търси у една жена – той иска да се увери, че някой глупак го признава за умен.
  That's what a man wants in a wife, mostly; he wants to make sure one fool tells him he's wise.


 • Това, което прави живота нерадостен, е липсата на мотивация.
  What makes life dreary is the want of a motive.


 • Трябва да прочетете историята и да научите за отхвърлянето, гоненията, мъченичеството и всичко друго от подобен род. Те винаги са се случвали на най-добрите хора, за които знаете.
  You should read history and look at ostracism, persecution, martyrdom, and that kind of thing. They always happen to the best men, you know.


 • Харесва ми не само да бъда обичана, но и да казват за мен, че съм обичана.
  I like not only to be loved, but also to be told I am loved.


 • Харесват ми опитите за забременяване. Но не съм много сигурна относно раждането на децата.
  I like trying to get pregnant. I'm not so sure about childbirth.


 • Хората прославят всички видове смелост, освен смелостта, която биха могли да проявят в името на своите ближни.
  People glorify all sorts of bravery except the bravery they might show on behalf of their nearest neighbors.


 • Хората, които не могат да бъдат остроумни, се стараят да бъдат благочестиви и любящи.
  People who can't be witty exert themselves to be devout and affectionate.


 • Човешките чувства са като буйни реки, които благославят земята: те не чакат красотата – те прииждат като непреодолими сили и носят красота със себе си.
  Human feeling is like the mighty rivers that bless the earth: it does not wait for beauty — it flows with resistless force and brings beauty with it.


 • Щастието може да дойде или да не дойде, но човек трябва да се опитва и да се подготви да се справя и без него.
  Whether happiness may come or not, one should try and prepare one's self to do without it.