Юлия Леонтиева (рус.Юлия Леонтьева) е руска писателка-прозаик от началото на 21-ви век.


 • Ако вие не се ползвате с авторитет, то с него ще се ползва някой друг.
  Если вы не пользуетесь авторитетом то им воспользуется кто-то другой.


 • Ако глупакът мъдрува, значи няма с какво друго да се заеме.
  Если глупец мудрствует – значит заняться больше нечем.


 • Ако жената трябва да бъде убеждавана, че е красива, значи тя все още не е станала Жена.
  Если женщину нужно убеждать в том, что она красива, значит она ещё не стала Женщиной.


 • Ако на другите им е омръзнал твоят живот, постарай се поне да ги разбереш.
  Если другим надоела твоя жизнь то, по меньшей мере, постарайся их понять


 • Ако началото е женско, то продължението остава непредсказуемо.
  Если начало было женским, то продолжение оказалось не предсказуемым.


 • Ако ти вярват, въпреки че не те разбират, значи те обичат.
  Если тебе верят, но не понимают – значит тебя любят.


 • В лабиринта на дълбините попадат смелите, но го напускат умните.
  В лабиринт глубины попадают смелые, а покидают его мудрые.


 • В търсене на впечатления е станал тяхна жертва. Просто не се е справил с количеството.
  В погоне за впечатлениями оказался их жертвой. Просто не справился с количеством.


 • Великодушие е тогава, когато на душата й е угодно да бъде велика.
  Великодушие – это когда душе угодно быть великой.


 • Всеки си мечтае да присъства на тържеството на своите идеи.
  Каждый мечтает побывать на торжестве своих идей.


 • Всеки си има своя опорна точка. Затова и не се достигаме един друг.
  Точка опоры у каждого своя. Поэтому не дотянуться друг к другу.


 • Всички мисли нанякъде избягаха. Но затова пък каква следа оставиха.
  Куда-то все мысли убежали... Но зато какой след они оставили...


 • Да бъдеш най-умният никак не е трудно: важното е да избереш подходящ фон.
  Быть самым умным не трудно: главное – это выбрать подходящий фон.


 • Да затвориш след себе си вратата с достойнство, означава да останеш с единствения си приятел – достойнството.
  Закрыть за собой дверь с достоинством значит остаться с единственным другом – достоинством.


 • Да мислят задълбочено могат мнозина, но се занимават с това само малцина.
  Глубоко мыслить могут многие, но идут на это не все.


 • Да се живее и да се обича е желателно в рамките на природата.
  Жить и любить желательно в рамках природы.


 • Да се лети може и в кръг.
  Летать можно и по кругу.


 • Да се съблече една жена, както и да се облече, може да е също така ефектно и с вкус.
  Раздеть женщину, так же как и одеть, можно эффектно и со вкусом


 • Да си доволен от себе си е почти същото като да си доволен от живота.
  Доволен собой – это почти то же самое, что доволен жизнью.


 • Депресията забавя бяга на времето.
  Депрессия замедляет бег времени.


 • Дойде да си отмъсти, но някакви честни хора го изпревариха.
  Пришёл отомстить, но какие-то честные люди опередили его.


 • За да имаш жени, трябва да умееш да се оправяш с жени.
  Что-бы иметь женщину надо уметь с женщиной...


 • За да се забележи творческия полет, трябва да се снижи висотата.
  Что-бы творческий полёт был заметен надо снизить высоту. • Изборът обръща живота в една или друга страна; а наслаждението обедниява едната и другата страна.
  Выбор поворачивает жизнь в ту или иную сторону; наслаждение объединяет ту и иную сторону.


 • Изгубвайки своята най-добра приятелка, Илюзията, тя срещна друга една жена, Реалността, но отношенията им не потръгнаха.
  Потеряв свою лучшую подружку Иллюзию, она встретилась с другой женщиной Реальностью, но их отношения не сложились.


 • Изкуството да бъдеш себе си – е да устоиш на съблазънта да се харесваш на всички.
  Искусство быть собой – устоять перед соблазном нравиться всем.


 • Изучавам класиците. Докато не разбера как да стана такава.
  Изучаю классиков. Пока не понимаю как ими становятся.


 • Истината се открива, когато стане задушно да се живее.
  Правда обнажается, когда душно жить.


 • Колкото е повече егото, толкова е по-голяма амплитудата между високото и ниското в една душа.
  Чем больше эго, тем больше амплитуда между высоким и низким в одной душе.


 • Ласкателството атакува честността нежно и грациозно – което му прави чест.
  Лесть атакует честность нежно и грациозно, что делает ей честь.


 • Лесно е да се направи добро дело – но да се забрави за него е трудно.
  Доброе дело сделать легко – забыть об этом трудно.


 • Лицемерието, също както и алкохолът, ни подтиква да общуваме.
  Лицемерие, так же как алкоголь, склоняет к общению.


 • Лошият тон е само една малка част от многотоналната човешка палитра.
  Дурной тон это только небольшая часть многотональной человеческой палитры.


 • Мисълта излита по различен начин: може като пеперуда, може като стрела, а може и като камък.
  Мысль вылетает по-разному: может бабочкой, может стрелой, а может и камнем.


 • Могат да те доведат до чертата, но да я преминеш... ще се наложи сам.
  К черте-то тебя подведут, ну а перейти её придется самому.


 • Моля да ме разберете и да ми простите. Както направих и аз сам.
  Прошу понять меня и простить, как это сделал я сам.


 • Мъжката фантазия, водена от женски флиртове, отвежда в пустота.
  Мужская фантазия ведомая женским флиртом заводит в пустоту.


 • "Мястото на срещата не се променя" – това е жената, която не можеш просто да подминеш.
  "Место встречи изменить нельзя" – это женщина, мимо которой не пройдешь.


 • На любовта всички възрасти се покоряват, а на гордостта – само зрялата.
  Любви все возрасты покорны, гордыне – только зрелый.


 • На ярките личности не им е до нюансите в полутоновете.
  Ярким личностям не до нюансов в полутонах.


 • Надявайки се на чудо, не се задоволявай с фокуси.
  Надеясь на чудо не довольствуйся фокусами.


 • Нарастващата нежност навести храма на еротиката. И там си и остана.
  Нарастающая нежность забрела в хоромы эротики. Там и осталась.


 • Нахлуването под маската на съучастие, се обърна в почти истинска дружба.
  Вторжение, под маской участия, обернулось почти настоящей дружбой.


 • Не си създавай кумир! По-добре сам стани такъв.
  Не сотвори кумира себе! Лучше стань им


 • Непотърсената храброст се затаява в дълбините на душата.
  Невостребованная храбрость затаилась в глубине души.


 • Обаянието е красива опаковка..., под която вероятно също е красиво.
  Обаяние – это красивая упаковка под которой, возможно, тоже красиво.


 • Общуването – това са маневрите в жизнения отрязък от време.
  Общение – это манёвры на жизненн ом отрезке времени.


 • Отъркаха се един в друг и станаха половинки.
  Притерлись друг к другу и стали половинами.


 • Пиедесталът се срина... под натиск отгоре.
  Пьедестал развалился от давления сверху.


 • Потапянето в ситуацията обаче не завърши с очакваното изплуване.
  Погружение в ситуацию не завершилось ожидаемым всплытием.


 • Празник е когато обичаш всички, включително и себе си.
  Праздник – это когда любишь всех, включая себя.


 • Признанието е необходимост, за която не ни се ще да си признаем.
  Признание – это необходимость, в которой не хочется себе признаться.


 • Привилегиите са възможни само там, където не всеки е уникален.
  Привилегии возможны только там, где не каждый уникален.


 • Притвори очи и ще видиш само най-необходимото.
  Прищурься и увидишь только необходимое.


 • Раздал на всички съвети, почувствал себе си действително свободен.
  Раздав всем советы, почувствовал себя по-настоящему свободным.


 • Размерът на щастието зависи от вместимостта на съда.
  Размер счастья зависит от ёмкости контейнера.


 • Самотата е неверие в себе си като приятел.
  Одиночество – это неверие в себя, как друга.


 • Сивотата запълва помеждутъците, за да може постепенно да запълни цялата територия.
  Серость заполняет собой промежутки, что бы постепенно захватить остальные территории.


 • Собствените недостатъци престават да ти тежат, когато се научиш да ги виждаш у другите.
  Собственные недостатки перестанут отягощать когда научишься видеть их у других.


 • Сънят ме погълна нацяло, но ме изхвърли начасти.
  Сон меня проглотил целую,а выпленул по частям.


 • Талантът, въоръжен със знания, може и да застреля.
  Талант вооружённый знаниями может застрелить. • Този, когото го подравняваха, не издържа и избяга. Може би хаосът ще ни избави от равенството.
  Тот, на кого равнялись, не выдержал и сбежал. Может хаос избавит от равенства.


 • Този, който умее да следва хода на чуждите мисли, няма да се заблуди.
  Тот, кто умеет следовать чужому ходу мыслей, не заблудится.


 • Той мислеше, че я е оставил, но в действителност тя в своето въображение правеше с него каквото си иска. Докато и той не й омръзна.
  Он думал, что оставил ее, а на самом деле она, в своем воображении, делала с ним что хотела... Пока он ей не надоел.


 • Той я доведе до привичното отчаяние, а после се върна към неотложните си дела.
  Он довёл её до привычного отчаяния, а затем вернулся к своим неотложным делам.


 • Трогнете ме – и ще ви хареса.
  Затроньте меня – и вам понравится.


 • Хаосът в душата скрива силата на духа.
  Беспорядок в душе прикрывал силу духа.


 • Цял живот ора – и търси зарития талант.
  Всю жизнь пахал – искал зарытый талант.


 • Честността, поддържана с дипломатичност, понякога си и почива.
  Честность, поддерживаемая дипломатичностью, иногда отдыхает.


 • Човекът е притиснат между миналото и бъдещето.
  Человека зажали между прошлым и будущим.


 • Човекът, когото всички обичат, предизвиква подозрения у този, който не е с всички.
  Человек, которого все любят, вызывает подозрения у того, кто не со всеми.


 • Чувствата се заплитат на възли, ако за тях не се полагат грижи.
  Чувства сплетаются в узлы, если о них не заботиться.


 • Щастието приветливо кима, но ние и досега сме на "вие".
  Счастье приветливо кивает, но мы до сих пор на "вы".


Външни връзки