Антон Чехов

руски писател и драматург
(пренасочване от Чехов)

Антон Павлович Чехов (18601904) е руски лекар, писател и драматург, автор на множество сборници с къси разкази, на класическите пиеси: "Вишнева градина", "Дамата с кученцето" и др.


 • Човек е онова, което мисли за себе си.


 • Човек е това, в което вярва.
  Человек – это то, во что он верит.


 • У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите, и душата, и мислите.
  В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.


 • Трябва да бъдем ясни умствено, чисти нравствено и спретнати физически.
  Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.


 • Колкото по-високо стои човек в умственото и нравственото си развитие, толкова е по-свободен и толкова по-голямо удоволствие му доставя животът
  Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь.


 • Желанието да се служи на общото благо трябва непременно да стане потребност на душата, условие за лично щастие.
  Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья.


 • Призванието на всеки човек в духовната дейност е постоянно да издирва правдата и смисъла на живота.
  Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни.


 • Можете да достигнете до убеждения само чрез личен опит и страдания.
  Дойти до убеждений вы можете только путем личного опыта и страданий.


 • Ако искаш да станеш оптимист и да разбереш живота, то престани да вярваш на това, което говорят и пишат, а сам си наблюдавай и вниквай.
  Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.


 • Животът се разминава с философията: няма щастие, ако няма безделие – удоволствие доставя само онова, което не е нужно.
  Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие только то, что не нужно.


 • Трябва да поставите своя живот в такива условия, че трудът да бъде необходимост. Без труд не може да има чист и радостен живот.
  Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни.


 • Правдата и красотата винаги са съставлявали главното в човешкия живот и въобще на земята.
  Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле.


 • На човека са необходими не три аршина земя, не имение, а целият свят, цялата природа, където на воля да може да изяви всички свойства и особености на свободния си дух.
  Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.


 • Аз въобще не искам от мен да произлезе нещо особено или да създам нещо велико, но просто ми се иска да живея, да мечтая, да се надявам, да успявам навсякъде… Животът… е кратък и трябва да го живеем по-добре.
  Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать… Жизнь… коротка, и надо прожить ее лучше.


 • Животът, прекаран в безделие, не може да бъде чист.
  Праздная жизнь не может быть чистою.


 • Човек обича да говори за болестите си, а между другото това е най-безинтересното нещо в неговия живот.
  Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни.


 • Страшно ми се иска да живея, иска ми се нашият живот да бъде свят, висок и тържествен – като небесният свод. Слънцето не изгрява два пъти през деня и животът не се дава двукратно – хванете се здраво за останките от вашия живот и ги спасете.
  Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день, и жизнь даётся не дважды, – хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их.


 • Животът е досаден капан. Когато мислещият човек възмъжее и достигне до зряло съзнание, той неволно се чувства като в капан, от който няма изход.
  Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода.


 • Стараем се да променим живота, така че потомците ни да бъдат щастливи, но потомците ще кажат както обикновено: преди беше по-добре, сегашния живот е по-лош от предишния.
  Мы хлопочем, чтобы изменить жизнь, чтобы потомки были счастливыми, а потомки скажут по обыкновению: прежде лучше было, теперешняя жизнь хуже прежней.


 • Не се успокоявайте, не се приспивайте. Докато сте млади, силни бодри, не преставайте да правите добро.
  Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро.


 • Смисълът на живота е само в едно – в борбата.
  Смысл жизни только в одном – в борьбе.


 • Вярвам, че нищо не преминава безследно и че всяка най-малка стъпка има значение за сегашния и бъдещия живот.
  Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни.


 • Възпитаните хора уважават човешката личност и затова са винаги снизходителни, меки, вежливи и отстъпчиви.
  Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы.


 • Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да не правиш забележка на този, който го направи.
  Хорошее воспитание заключается не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.


 • Умните хора, когато са снизходителни към невежите, са изключително симпатични.
  Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны.


 • Науката е най-важното, най-прекрасното и нужно в живота на човека, тя винаги е била и ще бъде висше проявление на любовта – само и единсвено с нея човек ще победи природата и себе си.
  Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя.


 • На човека ще му стане по-добре тогава, когато му покажете какъв е.
  Тогда человеку станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть.


 • Необходимо е да се стремим всеки да види и да узнае повече, отколкото е видял и узнал баща му и дядо му.
  Нужно стремиться к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал его отец и дед.


 • Децата са свети и чисти. Не бива да ги превръщаме в играчка на своето настроение.
  Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения.


 • Който не може да вземе с ласка, няма да вземе и със строгост. — из бележника на писателя
  Кто не может взять лаской, тот не возьмёт и строгостью.


 • Удоволствие доставя само това, което не е нужно.
  Доставляет удовольствие только то, что не нужно.


 • Писателят трябва много да пише, но не трябва да бърза.
  Писатель должен много писать, но не должен спешить.


 • Моят съвет е: в пиесата се старай да бъдеш оригинален и по възможност умен, но не се бой да се покажеш и като глупак; трябва свободомислие, а само този е свободомислещ, който не се бои да напише и глупости. Не заглаждай, не шлифовай, а бъди непохватен и дързък. Краткостта е сестра на таланта. — из писмо до по-големия брат Александър Чехов, 11 април 1889 г.
  Мой совет: в пьесе старайся быть оригинальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым; нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость – сестра таланта.


 • Краткостта е сестра на таланта. — из писмо до по-големия брат Александър Чехов, 11 април 1889 г.
  Краткость – сестра таланта.


 • Пази се от изискания език. Езикът трябва да е прост и изящен. — из писмо по-големия брат Александър Чехов, 8 май 1889 г.
  Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен.


 • Художественото произведение непременно трябва да изразява някаква голяма мисъл. Само това е прекрасно, което е сериозно.
  Художественное произведение непременно должно выражать какую – либо большую мысль.Только то прекрасно, что серьезно.


 • Който е изпитал насладата от творчеството, всички други наслади за него вече не съществуват.
  Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют.


 • Големите композитори винаги и преди всичко са обръщали внимание на мелодията като на водещо начало в музиката. Мелодията е музиката, основата на цялата музика, понеже съвършената мелодия предполага и извиква към живот своето хармонично оформление.
  Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Мелодия – это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни свое гармоничное оформление.


 • Който нищо не иска, на нищо не се надява и от нищо не се бои, такъв не може да стане художник.
  Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником.


 • Бездарен не е този, който не умее да пише повести, а онзи, които пише, но не умее да скрие това.
  Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто пишет и не умеет скрывать этого.


 • През всички времена богатството на езика и ораторското изкуство са вървели ръка за ръка.
  Во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом.


 • Ако в пръво действие на сцената виси оръжие, то в последното действие трябва да стреля.
  Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить.


 • Изкуството дава крила и отнася далече-далече!
  Искусство дает крылья и уносит далеко – далеко!


 • Изкуството да се пише е изкуството да се съкращава.
  Искусство писать – это искусство сокращать.


 • Горите учат човека да разбира прекрасното.
  Леса учат человека понимать прекрасное.


 • Когато актьорът има пари, то той изпраща не писма, а телеграми.
  Когда у актера есть деньги, то он шлет не письма, а телеграммы.


 • В критикари обикновено се превръщат тези хора, които биха станали поети, историци, биографи, ако можеха, но изпробвайки своите таланти в тези или други области и пертърпявайки неуспех, са решили да се заемат с критика.
  Критиканы – это обычно те люди, которые были бы поэтами, историками, биографами, если бы могли, но испробовав свои таланты в этих или иных областях и потерпев неудачу, решили заняться критикой.


 • Не Шекспир е главното, а забележките към него.
  Не Шекспир главное, а примечания к нему.


 • Няма такъв урод, който да не си намери прилика, и няма такава нелепост, която да не си намери подходящия читател.
  Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя.


 • Но каква отврат е чиновническият език! Изхождайки от това положение… от една стрна… от друга страна обаче – всичкото това е без всяка необходимост. Въпреки това чиновнците са го съчинили. А аз чета и плюя.
  Но какая гадость чиновничий язык! Исходя из того положения… с одной стороны… с другой же стороны - и все это без всякой надобности. Тем не менее и по мере того чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь.


 • Страшна е преди всичко посредствеността, от която никой от нас не може да се скрие.
  Страшна, главным образом, обыденщина, от которой ни кто из нас не может спрятаться.


 • Публиката обича в изкуството най-вече това, което е банално и на нея отдавна й е известно към какво е привикнала.
  Публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно известно, к чему она привыкла.


 • Казват, че философите и истинските мъдреци са равнодушни. Не е вярно – равнодушието е паралич за душата, преждевременен край.
  Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть.


 • Ако се боите от самотата, не се женете. — из бележника на писателя
  Если боитесь одиночества, то не женитесь.


 • В семейния живот главното е търпението. Любовта не може дълго да продължи.
  В семейной жизни главное – терпение… Любовь продолжаться долго не может.


 • В семейния живот най-важното винтче е любовта
  В семейной жизни самый важный винт – это любовь…


 • Ние, когато обичаме, не преставаме да си задаваме въпроси: честно ли е това или нечестно, умно ли е или глупаво, докъде ще доведе тази любов и така нататък. Добре ли е това или не е, не знам, но че пречи, че не удовлетворява и че дразни – това го знам.
  Мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы:честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю.


 • Какво огромно щастие е да обичаш и да си обичан.
  Какое это огромное счастье – любить и быть любимым.


 • Когато обичаш, откриваш в себе си такова богатство, такава нежност, ласкавост, че дори не ти се вярва, че умееш да обичаш по този начин.
  Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить.


 • Младата, прелестна, поетична, унасяща в света на бляновете любов – само тя на земята може да донесе щастие.
  Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез, – на земле только она одна может дать счастье!


 • Това, което изпитваме, когато сме влюбени, може би е съвсем нормално състояние. Влюбеността показва на човека какъв трябва да бъде.
  То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть.


 • Ако жена ти е изменила, то радвай се, че е изменила на тебе, а не на отечеството.
  Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.


 • Да пътуваш до Париж с жена си е все едно да отидеш в Тула със собствения си самовар.
  Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром.


 • Като погледнеш някое поетическо създание: муселин, ефир, полубогиня, милион възторзи, а надникнеш ли в душата му – най-обикновен крокодил. — из "Мечка"


 • Не й прощавам, че съм я обичал.
  Я ей не прощаю того, что я любил ее.


 • Жената трябва да се възпита така, че да умее да осъзнава своите грешки, защото – по нейно мнение – тя е винаги правата.
  Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права.


 • Интересно е да се ожениш само ако е по любов; да се ожениш за една девойка само затова, че е симпатична, е все едно да си купиш на пазара ненужна вещ само затова, че е хубава.
  Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша.


 • Никога толкова не обичаш близките си, както във време, когато рискуваш да ги изгубиш.
  Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.


 • Жените без мъжко общество помръкват, а мъжете без женско – оглупяват.
  Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют.


 • Жената е опияняващ продукт, когото обаче и досега не са се сетили да го обложат с акцизна ставка.
  Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор ещё не догадались обложить акцизным сбором.


 • Водката е бяла, но зачервява носа и очерня репутацията.
  Водка бела, но красит нос и чернит репутацию.


 • Нима здравето не е чудо? Ами самият живот? Което е непонято, то е и чудо.
  Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.


 • Щом аз съм лекар, то са ми нужни болница и болни.
  Если я врач, то мне нужны больные и больница.


 • Приятно е дори да боледуваш, когато знаеш, че има хора, които очакват твоето оздравяване като празник.
  Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника.


 • Да отричаш болниците и училищата е по-лесно, отколкото да лекуваш и учиш.
  Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.


 • Ако срещу някоя болест се предлагат твърде много средства, то значи тази болест е неизлечима.
  Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, это значит, что болезнь неизлечима.


 • Лесно е да бъдеш благодетел, когато имаш две хиляди хектара.
  Легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.


 • По-добре да загинеш от глупаците, отколкото да приемеш похвала от тях.
  Лучше от дураков погибнуть, чем принять от них похвалу.


 • Най-непоносимите хора са провинциалните знаменитости.
  Самые несносные люди – это провинциальные знаменитости.


 • Парите, както и водката, правят човека смахнат.
  Деньги, как водка, делают человека чудаком.


 • Ако искаш да имаш съвсем малко време, то недей да правиш нищо.
  Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего не делай.


 • У всеки от нас има твърде много винтове, колела и клапани, че да можем да съдим един за друг по първото впечатление или по два-три външни признака.
  В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум – трем внешним признакам.


 • У зависимите хора винаги се наблюдава бъркотия от понятия.
  У несвободных людей всегда путаница понятий.


 • Давайки воля на фантазията, задръж ръката.
  Давая волю фантазии, придержи руку.


 • Ако работите за настоящето, вашата работа ще ви изглежда нищожна; трябва да работите, имайки предвид само бъдещето.
  Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее.


 • Злобата е своего рода малодушие.
  Злость – это малодушие своего рода.


 • Издевателството над чуждите страдания не трябва да се опрощава.
  Издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо.


 • Който над всичко поставя спокойствието на своите близки, той трябва напълно да се откаже от идейния живот.
  Кто выше всего ставит покой своих близких, тот должен совершенно отказаться от идейной жизни.


 • Ласкаят този, от когото се боят.
  Льстят тем, кого боятся.


 • Необходимо ни е само това, което ни е необходимо.
  Нам нужно только то, что нам нужно.


 • Любовта, дружбата и уважението не могат да свържат така както общата ненавист към нещо.
  Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-либо.


 • Няма по-сладък покой, от закупения с труд.
  Нет слаще покоя, покупаемого трудом.


 • По-лесно е да се изпроси от бедните, отколкото от богатите.
  У бедных просить легче, чем у богатых.


 • В душата на хората, живеещи самотно, винаги има нещо такова, за което те с охота биха разказали.
  У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали.


 • Умереният либерализъм: на кучето му трябва свобода, но все пак е необходимо да се държи на верига.
  Умеренный либерализм: нужна собаке свобода, но все-таки ее нужно на цепи держать.


 • Човек, който не пуши и не пие, неволно предизвиква въпроса: "Ами дали не е негодник?"
  Человек который не курит и не пьёт поневоле вызывает вопрос – А не сволочь ли он?


 • Честта не може да се отнеме, но може да се изгуби.
  Честь нельзя отнять, ее можно потерять.


 • Което е непонятно, то е чудо.
  Что непонятно, то и чудо.


 • С чужди грехове свят няма да станеш.
  Чужими грехами свят не будешь.


 • Тъмнините на истината са ни по-скъпи от възвисяващата ни измама.
  Тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман.


 • Казват, че в края на краищата истината ще възтържествува – но това не е истина.
  Говорят: в конце концов правда восторжествует; но это неправда.


 • …Равнодушието е паралич на душата.
  …Равнодушие – это паралич души.


 • Този, на когото му е чужд животът, който е неспособен на такъв – на него нищо повече не му остава, освен да стане чиновник.
  Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому ничего больше не остается, как стать чиновником.


 • Ако човек се присламчва към работа, която му е чужда, например към някое изкуство, то той, поради невъзможността си да стане художник, неминуемо се превръща в чиновник.
  Если человек присасывается к делу ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником.


 • Проблем на съвременността. Работата не е в оптимизма или песимизма, а в това, че деветдесет и девет процента от сто нямат никакъв ум.
  Проблема современности. Дело не в оптимизме или пессимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.


 • Има особен тип хора, които специално се занимават само с това да осмиват всяко едно явление в живота.
  Есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни.


 • Не разбира ли човек от шеги, пиши го пропаднал. И да знаете: това въобще не е истински ум, та дори и човекът да има пет пръста чело.
  Не понимает человек шутки – пиши пропало! И знаете: это уже не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.


 • Всичко знаят и всичко разбират само глупаците и шарлатаните.
  Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны.


 • Започни да философстваш и умът ще се замае.
  Зафилософствуй – ум вскружится


 • Никога не е рано да се запиташ: с работа ли съм се захванал или с безсмислици?
  Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками?


 • Умният обича да се учи, а глупакът – да поучава.
  Умный любит учиться, а дурак – учить.


 • Университетът развива всички способности – включително и глупостта. — из бележника на писателя
  Университет развивает все способности, в том числе – глупость.


 • Няма такова нещо като национална наука – както няма и национална таблица за умножение; което е национално, то вече не е наука. — из бележника на писателя
  Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука.


 • Евтинията на руските стоки е удостоверение за тяхната негодност. — из писмо до Чехови, 14 май 1890
  Дешевизна русского товара – это диплом на его негодность.


 • Промяната на живота към по-добро, охолството и безделието развиват у руския човек най-нагло самомнение.
  Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое.


 • Руският човек обича да си спомня, но не обича да живее.
  Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.


 • Хубаво е там, където нас ни няма: в миналото ни няма и затова ни изглежда прекрасно. — из бележника на писателя
  Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.


 • Животът мина, сякаш че не съм живял… — из драмата "Вишнева градина"
  Жизнь-то прошла, словно и не жил…


 • Истинското щастие е невъзможно без усамотение. Падналият ангел е изменил на бога вероятно затова, че е пожелал усамотение, каквото ангелите не познават.
  Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы.


 • Висш израз на щастието или нещастието най-често се явява безмълвието.
  Высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие.


 • Дори и в човешкото щастие има нещо тъжно.
  Даже в человеческом счастье есть что–то грустное!


 • Зад вратата на щастливия човек трябва да стои някой с чукче и постоянно да почуква, напомняйки, че има нещастие и след краткото щастие, настъпва нещастие.
  За дверью счастливого человека должен стоять кто -нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья наступает несчастье.