Теодор Рузвелт

американски политик, 26-ти президент на САЩ
Ред с отстъп

Теодор Рузвелт (Theodore Roosevelt, 18581919) е американски политик, 26–ти президент на САЩ (19011909). През 1906 г. получава Нобелова награда за мир.

Т. Рузвелт за България и българите

редактиране

"Да се притечем на помощ на един достоен за внимание и уважение народ какъвто е българският.
Един миролюбив народ който през вековете е устоял на мохамеданските вълни, днес е обезлюден от усилните си борби. Това е България. Европа бе спасена за втори път от този малък народ. Борбата беше успешна, но нанесе ужасни жертви. Да помогнем на този народ, който се бори срещу общият враг на християнската цивилизация жертвайки се за да задържи мохамеданските орди в Мала Азия.”
Theodore Roosevelt , New York American, 21 January 1914. (на български - сп. Осем, бр. 6 юли 2015, стр. 71)

Т. Рузвелт мисли и цитати

редактиране
 • Аз съм част от всичко, което съм прочел.
  I am a part of everything that I have read.


 • Ако вярвате, че можете, вие сте изминали половината път.
  Believe you can and you're halfway there.


 • Ако играеш, играй усърдно; но когато работиш, въобще не си играй.
  When you play, play hard; when you work, don't play at all.


 • Ако трябва да избирам между мира и справедливостта, аз избирам справедливостта.
  If I must choose between peace and righteousness, I choose righteousness.


 • В личния живот малко хора са толкова неприятни, колкото човекът, който се хвали гръмко; и ако той не е в състояние да подкрепи думите си с дела, положението му е достойно за презрение.
  In private life there are few beings more obnoxious than the man who is always loudly boasting; and if the boaster is not prepared to back up his words his position becomes absolutely contemptible.


 • В най-лошия случай ако (човек) не успее, ще се провали, но ще се провали, докато се стремял към нещо голямо, така че мястото му никога няма да е сред тези студени и плахи души, които не познават нито победата, нито поражението.
  At the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.


 • В нашата история все още не е имало човек, който да е водил охолен живот и неговото име да си е струвало да се запомни.
  There has never yet been a man in our history who led a life of ease whose name is worth remembering.


 • В тази страна не може да има 50-50 преданост. Или човек е американец и нищо друго, или не е американец изобщо.
  We can have no "50-50" allegiance in this country. Either a man is an American and nothing else, or he is not an American at all.


 • Вероятно най-голямата вреда от огромното богатство е тази, която ние, хората със средни възможности, сами си причиняваме, позволявайки такива пороци като завистта и ненавистта да навлязат дъбоко в нашите души.
  Probably the greatest harm done by vast wealth is the harm that we of moderate means do ourselves when we let the vices of envy and hatred enter deep into our own natures.


 • Винаги съм бил привърженик на западноафриканската пословица: "Не повишавай глас, но дръж голяма тояга в ръцете си и ще стигнеш далеч." — в писмо до Хенри Спраг, 1900
  I have always been fond of the West African proverb "Speak softly and carry a big stick; you will go far."


 • Войните, разбира се, като правило трябва да бъдат избягвани, но те са далече пò за предпочитане от някои видове мир.
  Wars are, of course, as a rule to be avoided; but they are far better than certain kinds of peace.


 • Всеки път, когато вземаш решение, най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да направиш нещо правилно, следващото добро нещо е да направиш нещо грешно, най-лощото е да не направиш нищо.
  In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing.


 • Големите мисли говорят само на мислещия ум, но големите дела говорят на цялото човечество.
  Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.


 • Големите работни места обикновено отиват при хората, които са доказали своята способност да надраснат малките.
  Big jobs usually go to the men who prove their ability to outgrow small ones.


 • Да се образова само умът на човека, но не моралът му, значи да се образова заплаха за обществото.
  To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society.


 • Далече по-добре е да се решиш на големи неща, да спечелиш славни триумфи, дори и маркирани със знака на провала…, отколкото да се наредиш сред тези бедни душѝ, които нито се наслаждават особено, нито страдат особено, защото живеят в някакъв сив полуздрач, който не познава нито победи, нито поражения.
  Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checked by failure … than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows not victory nor defeat.


 • Девет десети от разсъдливостта е да бъдеш разсъдлив навреме.
  Nine-tenths of wisdom is being wise in time.


 • Дръж очите си в звездите, а краката си на земята.
  Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.


 • Единствената най-важна съставка във формулата на успеха е да знаем как да се разбираме с хората.
  The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.


 • Искаме да контролираме големия бизнес, така че наред с другите неща да се осигурят добри заплати за наемните работници и разумни цени за потребителите.
  We wish to control big business so as to secure among other things good wages for the wage-workers and reasonable prices for the consumers. • Мога да управлявам Съединените щати, и мога да направлявам дъщеря си Елис, но не мога да правя и едното и другото едновременно.
  I can be President of the United States, or I can control Alice. I cannot possibly do both.


 • Момчето, което се кани да стане голям мъж, трябва да се реши не само да преодоле хиляди пречки, но и да спечели, въпреки хиляди отхвърляния и поражения.
  The boy who is going to make a great man must not make up his mind merely to overcome a thousand obstacles, but to win in spite of a thousand repulses and defeats.


 • Най-голям успех има този политик, който говори това, което мисли, но по-често и по-силно от останалите.


 • Най-голямата награда, която ни дава животът, е да се трудим усърдно за това, което наистина си струва.
  Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing.


 • Най-добрият изпълнителен мениджър е този, който има достатъчно разум да си подбре добри хора, които да правят това, което той иска да правят, и достатъчно самосконтрол, за да се въздържа да не се меси, докато те го правят.
  The best executive is one who has sense enough to pick good people to do what he wants them to do, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.


 • Не критикът има значение, не човекът, който изтъква как силните се препъват или къде онези, които вършат полезни дела, са могли да ги на правят по-добре. Уважение заслужава човекът, който действително излиза на арената, чието лице е белязано от прах, пот и кръв, който се стреми към целта без страх, който греши и отново и отново не улучва целта, защото няма усилие без грешки и недостатъци; който знае какво е да си безкористен и се посвещава на кауза, която си заслужава; който в най-добрия случай достига високите постижения на триумфа, а в най-лошия случай, ако не успее, а много му се иска, знае, че мястото му никога няма да бъде сред боязливите и студени душици, които не познават нито победата, нито поражението.
  It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.
из реч, изнесена в Сорбоната, Париж, 23.04.1910


 • Не ме е грижа за това какво мислят другите за това, което правя, но ме е грижа какво аз мисля, за това което аз правя. Това е именно характерът.
  I care not what others think of what I do, but I care very much about what I think of what I do! That is character.


 • Не можем да избегнем срещата с големите проблеми. Всичко, което можем да решим за себе си е, дали да ги посрещнем добре или зле.
  We cannot avoid meeting great issues. All that we can determine for ourselves is whether we shall meet them well or ill.


 • Не можем да направим най-доброто като нация, ако не знаем как да действаме заедно – така както всеки от нас знае как да дейсва индивидуално за себе си.
  We cannot possibly do our best work as a nation unless all of us know how to act in combination as well as how to act each individually for himself.


 • Не удряй, ако е възможно и достойно да се избегне ударът; но (ако ще удряш) никога не удряй слабо.
  Don't hit at all if it is honorably possible to avoid hitting; but never hit soft.


 • Нещата, които ще унищожат Америка са благоденствие на всяка цена, мир на всяка цена, безопасност вместо дълг на първо място, любов към спокойния живот… и теорията за бързо забогатяване в живота.
  The things that will destroy America are prosperity at any price, peace at any price, safety first instead of duty first and love of soft living and the get-rich-quick theory of life.


 • Ние гледаме нашето бъдеще чрез нашето минало и настояще, които са като гаранти за нащите обещания; и сме готови да устоим или да се провалим с постиженията, които сме постигнали или постигаме.
  We face the future with our past and our present as guarantors of our promises; and we are content to stand or to fall by the record which we have made and are making.


 • Никога не греши само този, който нищо не прави.
  The only man who makes no mistakes is the man who never does anything.


 • Никое голямо интелектуално постижение не е станало с големи усилия.
  No great intellectual thing was ever done by great effort.


 • Никой не е над закона и никой не е по-долу от него; не следва да искаме разрешение от никого, когато му поискаме да му се подчинява.
  No man is above the law and no man is below it; nor do we ask any man's permission when we ask him to obey it.


 • Никой не се интересува колко знаеш, докато не разберат колкото те е грижа.
  Nobody cares how much you know, until they know how much you care.


 • Никоя страна не може дълго да издържи, ако нейните основи не са заложени дълбоко в материалното благополучие.
  No country can long endure if its foundations are not laid deep in the material prosperity.


 • Нито един народ по целия свят не е демонстрирал такава скорост на модернизация за последните 20-години като японците и българите. — в нач. на 20-ти век
  Not a single nation around the globe has demonstrated such a speed of modernization over the past twenty years like the Japanese and the Bulgarians.
Radio Bulgaria, 04.07.2010


 • По-добре бизнесмените да вършат делата си честно, отколкото да дават част от свръхпечалбите си за благотворителност.


 • Прави това, което можеш, с това, което имаш, там, където се намираш.
  Do what you can, with what you have, where you are.


 • Първо изискване за добрия гражданин в нашата република е, че е способен и готов да работи усърдно.
  The first requisite of a good citizen in this republic of ours is that he shall be able and willing to pull his own weight.


 • Ред без свобода и свобода без ред са еднакво разрушителни.
  Order without liberty and liberty without order are equally destructive.


 • Само едно нещо е по-лошо от каменното сърце – и това е течният мозък.
  There is only one quality worse than hardness of heart and that is softness of head. • Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш.
  It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.


 • Типичният порок на американската политика е избягването да се каже нещо реално за реалните проблеми.
  A typical vice of American politics is the avoidance of saying anything real on real issues.


 • Характерът е решаващият фактор в дългосрочне план за развитието на иднвида – както и на нациите.
  Character, in the long run, is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike.


 • Хората питат каква е разликата между лидера и началника. Лидерът води, а началникът тика.
  People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.


 • Човек без никакво образование може само да очисти някой товарен вагон, докато университетски възпитаник може да открадне целия релсов път.
  A man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.