Карл Маркс

германски философ
(пренасочване от Маркс)

Карл Хайнрих Маркс (нем. Karl Heinrich Marx, 1818-1883) е немски политически философ и политически икономист, идеолог на комунистическото движение в световен мащаб.


Цитати с указан произход

редактиране


 • Ако славянското население на днешна България достигне когато и да е господство в страната, тогава поради същата нужда, както в Сърбия, ще възникне и в неговата среда антируска прогресивна партия, каквато неизбежно се е зараждала всеки път, когато някоя част от Турция е оставала полунезависима."Ню-Йорк трибюн", 1853


 • Аз създавам дружба с малцина, но затова пък я скъпя.Из писмо до Фердинанд Фрайлиграт, 29 февр. 1860


 • Ако бракът не беше основа на семейството, той също така не би бил предмет на законотворчество, както например дружбата."Проект на закона за развода", 18 дек. 1842


 • Ако обичаш, без да предизвикваш взаимност, … то твоята любов е безсилна, тя е нещастие."Икономическо-философски ръкописи: Пари", 1844


 • Ако човек се труди само за себе си, той може да стане знаменит учен, голям мъдрец, превъзходен поет, но никога не може да стане наистина съвършен и велик човек. Историята признава за велики тези хора, които трудейки се за общите цели, сами ставали по-благородни; опитът превъзнася – като най–щастлив – този, който е донесъл щастие на най-много хора."Размишления на юношата при избора на професия", 1835


 • Без партии няма развитие, без разделение няма прогрес.Уводна статия в №179 на "Koelnische Zeitung", 29 юни - 4 юли 1842


 • Без потребност няма производство. Но именно потреблението възпроизвежда потребността."Икономически записки 1857-1860. Глава I, Производство, потребление, разпределение, обмяна"


 • Би било много трудно да се създава световната история, ако борбата се започваше само при наличието на непогрешимо благоприятни шансове. От друга страна историята би носила мистичен характер, ако "случайностите" не играеха в нея никаква роля. Тези случайности са, разбира се, съставна част в общия ход на развитието, уравновесявайки се от други случайности. Но ускорението и забавянето в голяма степен зависи именно от тези "случайности", сред които фигурира и такава "случайност" като характерът на хората, намиращи се начело на движението.Из писмо до Лудвиг Кугелман в Хановер, 17 апр. 1871


 • …Борбата за освобождение на работническата класа означава борба не за класови привилегии и монопол, а за равни права и задължения и за унищожение на всякакво класово господство…"Временен другарски устав", 1864


 • Буржоазията не може да съществува, без да предизвиква непрекъснати преврати в оръдията на производство, без да революционизира, следователно, производствените отношения, а значи и цялата съвкупност от обществени отношения."Нищетата на философията", 1847


 • В буржоазното общество капиталът е независим и личен, докато трудовият индивид е зависим и безличен. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти


 • В един разумен обществен строй всеки подрастващ от 9-годишна възраст трябва да стане производителен работник – също както и всеки трудоспособен възрастен човек, трябва да се подчинява на общия закон на природата, а именно: за да яде, той трябва да работи – и да работи не само с главата си, но и с ръцете си."Инструкция към делегатите на временния централен съвет по отделните въпроси", 1867


 • В историята на човечеството съществува нещо като възмездие, но по закона за историческото възмездие неговото оръдие го изковава не угнетеният, а самият угнетател."Индийското въстание", 1857


 • В науката няма царски път и изгледи да достигнат светлите й върхове имат само онези, които не се плашат от умората при изкачването на стръмните й пътеки."Капиталът" I


 • В обществен строй, основан на антагонизъм, този, който иска да попречи на робството, трябва да е готов за война."Руската политика по отношение на Турция. Работническото движение в Англия", 1853


 • В самата същност на капиталистическото производство е заложено… производство, без да се отчитат границите на пазара."Капиталът" IV, част II


 • …В суетата на този свят дружбата е единственото, което има важно значение за личния живот…Из писмо до Лудвиг Кугелман, 17 март 1868 г.


 • В същата степен, в която ще бъде премахвана експлоатацията на един индивид от друг, ще се премахва и експлоатацията на една нация от друга. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти; раздел - Работниците нямат отечество


 • Взаимоотношенията между различните нации зависят от това доколко всяка от тях е развила своите производителни сили, разделение на труда и вътрешно общуване… Но не само отношенията на една нация с друга, но и вътрешната структура на самата нация зависи от степента на развитие на производството и нейното вътрешно и външно общуване.съвместно с Фридрих Енгелс, "Немска идеология", том I "Критика на най-новата немска философия. Фойербах", 1846


 • Временната раздяла е полезна. Постоянното общуване създава усещане за еднообразие.Из писмо до Жени Маркс, 21 юни 1856


 • Времето е пространството за човешкото развитие."Работна заплата, цена и печалба", 1865


 • Времето служи на моята любов за същото, за което и слънцето и дъждът служат на растението – за да порасне. … Любовта ми към тебе, достатъчно е само да се окажеш далече от мен, се проявява такава, каквато е в действителност – като великан; в нея е съсредоточена цялата моя духовна енергия и цялата сила на моите чувства. Аз отново усещам себе си човек в пълния смисъл на думата, понеже изпитвам неизмерима страст.Из писмо до Жени Маркс, 21 юни 1856


 • Всеки, който е поне малко запознат с историята, знае, че великите обществени преврати са невъзможни без женски фермент. Общественият прогрес може да бъде много точно измерен по общественото положение на прекрасния пол…Из писмо до Лудвиг Кугелман, 12 дек. 1868 г.


 • …Всяка истинска философия е духовна квинтесенция на своето време…Уводна статия в №179 на "Kolnische Zeitung", 29 юни - 4 юли 1842


 • Всяка нация може и трябва да се учи от другите."Капиталът" I


 • …Всяка форма на производство поражда характерни за нея правови отношения, форми на управления и т.н."Икономически записки 1857-1860. Въведение"


 • Всяко временно държавно устройство след революцията изисква диктатура, и при това енергична диктатура."Криза и контрареволюция", 1848


 • Във финансовите дела сърцето мълчи…"Капиталът" I


 • …Гибелта на старото общество не е загуба за тези, които няма какво да губят от старото общество…Из реч на Международен митинг в Лондон, 1847 г.


 • Главният ръководител, който трябва да ни направлява при избора на професия, е благото на човечеството и нашето собствено усъвършенстване. Но не бива да си мислим, че тези два интереса могат да се окажат враждебни и да влязат в борба един с друг и че единият трябва да унищожи другия: човешката природа е така устроена, че човек може да постигне своето усъвършенстване само като работи за усъвършенстването на своите съвременници, в името на тяхното благо."Размишления на юношата при избора на професия", 1835


 • Гладът си е глад, но гладът, който се утолява с готвено месо, похапвано с вилица и нож, е съвсем друг глад, за разлика от онзи, при който месото се поглъща с ръце, нокти и зъби. Затова не само предметът на потребление, но също и начинът на потребление се създава от производството не само обективно, но и субективно. По такъв начин производството създава потребителя."Икономически записки 1857-1860. Глава I, Производство, потребление, разпределение, обмяна"


 • Господстващите идеи на дадено време винаги са били идеите на господстващата класа. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти; раздел - Работниците нямат отечество


 • Да бъдеш капиталист – това значи да заемаш не само чисто лично, но и обществено положение в производството. Капиталът е обществен продукт и може да бъде поставен в движение само от общата дейност на много членове, дори – при последна сметка – само от общата дейност на всички членове на обществото. Капиталът значи не е лична сила; той е обществена сила. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти


 • Да бъдеш производителен работник не е щастие, а проклятие."Капиталът" I


 • Да бъдеш радикален означава да разбереш нещата из основи.Към критика на Хегеловата философия на правото. Въведение, 1843


 • …Докато потребностите на човека не са удовлетворени, той се намира в състояние на недоволство от своите потребности, а значи и от самия себе си."Бележки върху книгата на А.Вагнер "Учебник по политическа икономия", 1879-1880


 • …Достойнство може да придаде тази професия, в която ние не се явяваме робски оръдия, а самостоятелно творим в своята сфера…"Размишления на юношата при избора на професия", 1835


 • Един акт на насилие може да бъде изкоренен само с друг също такъв акт.Из Речта "Процесът срещу рейнския окръжен комитет на демократите", 1849


 • Един от елементите на успеха, числеността, работниците вече го имат. Но числеността върши работа само тогава, когато масата е обхваната от организация и я ръководи знание."Учредителен манифест на международното другарство на работниците", 1864


 • Една форма на свобода обуславя друго, както един член на тялото обуславя друг. Всеки път, когато под въпрос е поставена една или друга свобода, се поставя под въпрос свободата въобще. Всеки път, когато се отхвърля една от формите на свобода, се отхвърля свободата въобще."Дебати за свободата на печата", 1842


 • За унищожаване на идеите на частната собственост са напълно достатъчни идеите на комунизма."Икономическо-философски ръкописи": Потребности, производство и разделение на труда, 1844


 • Задължителен труд за всички, създаване на индустриални армии, особено за земеделието. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти; раздел - Работниците нямат отечество


 • …Загубата на свобода в своята страна не се компенсира със слава в чужбина."Въпросът за войната. Населението на Англия и търговията – отчети. Парламентарни дела.", 1853


 • Заедно с разпространението на капиталистическото производство научният фактор за пръв път съзнателно и широко бива развит, използван и наложен в живота в такива мащаби, за каквито предшестващите епохи не са имали никакво понятие."Икономически записки", 1861-1863


 • …Заедно с жизнените условия на хората, с техните обществени отношения, с тяхното обществено житие се изменят и техните представи, възгледи и понятия, с една дума, и тяхното съзнание… съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти; раздел - Работниците нямат отечество


 • Знаем, че отделният човек е слаб, но знаем, че цялото е сила."Дебати за свободата на печата", 1842


 • Знам само, че не съм марксист. — приписвано изказване, фразата е цитирана от писмо на Фридрих Енгелс до Конрад Шмидт, 1890
  Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein 'Marxist' bin.


 • Значи в буржоазното общество миналото господства над настоящето, а в комунистическото общество – настоящето над миналото. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти


 • Идеите сами по себе си не могат нищо да осъществят. За осъществяването на идеите са необходими хора, които да приложат практическа сила. "Светото семейство или критика на критическата критика"


 • Икономическите епохи се различават не от това какво се произвежда, а от това как се произвежда, с какви средства на производство."Капиталът" I


 • Икономическото освобождение на работническата класа… е велика цел, на която като нейно средство трябва да бъде подчинено всяко политическо движение…"Временен другарски устав", 1864


 • …Или да приемем предизвикателството на борбата, или да се предадем без борба. Деморализацията на работническата класа в последния случай би била доста по-голямо нещастие, отколкото гибелта на определен брой "вождове"…Из писмо до Лудвиг Кугелман в Хановер, 17 апр. 1871


 • Именно достойнството възвисява най-много човека, то придава на неговата дейност и на всичките му стремежи най-висше благородство…"Размишления на юношата при избора на професия", 1835


 • …Истински нравственото поведение се заключава в това да се избягва всеки повод за безнравствено поведение…"Нищетата на философията", 1847


 • Капиталът е безпощаден към здравето и живота на работника навсякъде, където обществото не го принуждава към по-различно отношение."Капиталът" I


 • Капиталът е командната власт над труда и неговите продукти. Капиталистът притежава тази власт не благодарение на своите лични или човешки качества, а като собственик на капитала. Неговата сила е покупателната сила на този капитал, против която нищо не може да устои."Икономическо-философски ръкописи": "Печалба върху капитала", 1844


 • Капиталът е концентрирана обществена сила…"Инструкция към делегатите от временния централен съвет", август 1866


 • Капиталът има един-единствен жизнен стремеж – към нарастване."Капиталът" I


 • Когато земята била сътворена, на нейния творец не му останало нищо друго, освен да бяга на небето."Класовата борба във Франция от 1848 до 1850 г.", 1 ноем. 1850


 • Когато робът става господар за един ден, то в този ден неограничено властват грубите инстинкти."Избирателната корупция", 1852


 • …Когато изчезне класовото господство, няма да има и държава в днешния политически смисъл на думата…"Конспект върху книгата на Бакунин "Държавност и анархия", 1874-1875


 • …Комунистите могат да резюмират своята теория в един израз: премахване на частната собственост. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти


 • Който иска всичко, той нищо не иска и нищо не получава."Възвание на Демократичния конгрес към немския народ", 2 ноември 1848


 • Колкото по-малко ръчният труд изисква сръчност и сила, т.е. колкото повече се развива съвременната индустрия, толкова повече трудът на жените и децата изтиква труда на мъжете. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, I глава - Буржоазия и пролетариат


 • Комунистите смятат за недостойно да крият своите възгледи и намерения. Те открито заявяват, че техните цели могат да бъдат достигнати само чрез насилствено събаряне на целия досегашен обществен строй. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, IV глава - Становище на комунистите към различните опозиционни партии


 • Към икономия на време се свежда в края на краищата главният въпрос на всяка икономия. — Das Kapitel vom Geld, Grundrisse (1857/1858), MEW, Bd. 42, S. 105
  Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf.
  • Всяка икономия се свежда в крайна сметка до икономия на време.по-популярен вариант на горната фраза


 • Лесно е да бъдеш светец, когато не искаш да бъдеш човечен."Дебати по повод Закона за кражбата на гори", окт. 1842


 • Материалистичното учение, че хората са продукт на обстоятелствата и възпитанието и следователно, променилите се хора са резултат на променени обстоятелства и променено възпитание - това учение забравя, че обстоятелствата ги изменят именно хората и че възпитателят сам трябва да бъде възпитан. …Съвпадението на промяната на обстоятелствата и човешката дейност може да се разглежда и да бъде рационално разбрано само като революционна практика."Тезиси за Фойербах. Маркс за Фойербах", 1845


 • Между капиталистическото и комунистическото общество лежи период на революционно превръщане на първото във второто. На този пероид съответства политически преходен период и държавата през този период не може да бъде нищо друго, освен революционна диктатура на пролетариата."Забележки към програмата на Германската работническа партия", 1875


 • …На всяка обществена форма на собственост съответства свой морал…"Комуната.", 1872


 • На входа на науката, както и на входа на ада, трябва да се постави следното изискване:"Тук трябва да се остави всяко подозрение. / Тук трябва да загине всяка низост." (из "Божествена комедия" на Данте Алигиери)"Към критика на политическата икономия. Предисловие.", 1859


 • На нацията, както и на жената, не й се прощава и минута непредпазливост, щом като първият срещнат авантюрист може да извърши насилие над нея."Осемнайсти брюмер на Луи Бонапарт", 1851-1852


 • Наемният труд винаги се състои от заплатен и незаплатен труд."Икономически записки 1857-1860. Глава III, За капитала"


 • Най-абстрактната и следователно най-древна форма на любов е себелюбието, любовта към своето лично битие.Разлики между натурфилософията на Демокрит и натурфилософията на Епикур, 1841


 • Най-важната свобода на печата е в това да не бъде занаят."Дебати за свободата на печата", 1842


 • Най-страхливите и неспособни на съпротива хора стават неумолими, когато могат да наложат абсолютния си родителски авторитет. Злоупотребата с него е грубо възнаграждение за тях заради онази покорност и зависимост, която те доброволно или против волята си проявяват в буржоазното общество."Пешè за самоубийството", 1845


 • Народ, който е поробил друг народ, кове собствените си вериги."От Генералния съвет до Федералния съвет на Романска Швейцария", ян, 1870


 • Народе! Имай свое мнение за детайлите, а не само за принципите, преди да дойдеш на власт."Конституция на Френската република", юни 1851


 • Насилието е като акушерка за всяко старо общество, когато е бременно с ново…"Капиталът" I


 • …Насилствената контрареволюция е такъв исторически факт, който или не се преодолява, или се преодолява само с революция."Берлинският "National-Zeitung" до първичните избиратели"


 • Научните истини са винаги парадоксални, ако се съди на основата на ежедневния опит, който улавя само измамната видима страна на нещата."Работна заплата, цена и печалба", 1865


 • …Не критиката, а революцията е движеща сила в историята, а също и в религията, философията и всяка друга теория.съвместно с Ф. Енгелс Немска идеология. том I - Критика на най-новата немска философия. Фойербах. 1846


 • Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а напротив, тяхното обществено битие определя тяхното съзнание. — из "Към критика на политическата икономия", 1859
  Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.
  • Битието определя съзнанието.популярен съкратен вариант на горната мисъл


 • Нека господстващите класи треперят пред комунистическата революция. В нея пролетариите няма какво да изгубят, освен своите окови. А ще спечелят цял свят. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, IV глава - Становище на комунистите към различните опозиционни партии


 • Ние казваме на работниците: Може би ще ви се наложи да преживеете 15, 20, 50 години гражданска война и международни стълкновения не за да измените съществуващите условия, а за да промените сами себе си и да станете годни за политическо господство…"Разобличения относно Кьолнския процес срещу комунистите", 1852


 • Никой не е принуден да сключва брак, но всеки трябва да бъде принуден да се подчинява на законите на брака, след като веднъж го е сключил."Проект на закона за развода", 18 дек. 1842


 • Никой човек не се бори против свободата, човек се бори най-много против свободата на другите."Дебати за свободата на печата", 1842


 • Нито една революция не може да бъде извършена от партия. Тя се извършва само от народа.Запис на беседата на К. Маркс с кореспондента на в. К. Маркс (45, 475) 106/208


 • Но вие, комунистите, искате да въведете общност на жените – крещи ни в хор цялата буржоазия. … Комунистите няма защо да въвеждат общността на жените, тя почти всякога е съществувала. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти; раздел - Премахване на семейството!


 • Няма нищо по-лесно от това да бъдеш идеалист за сметка на другите хора. На преситения му е лесно да се смее над материализма на гладните, които искат най-обикновен хляб вместо възвишени идеи."Мадзини и Наполеон", 30 март 1858


 • Няма нищо по-ужасно и по-унизително от това да бъдеш роб на роба."Буржоазен документ", 1849
  • Няма нищо по-ужасно и по-унизително от това да бъдеш слуга на слугата.друг популярен вариант на горната фраза


 • Няма права без задължения и няма задължения без права."Временен другарски устав", 1864


 • Обществените отношения са тясно свързани с производителните сили. Придобивайки нови производителни сили, хората изменят своя начин на производство, а с изменения начин на производство, начина на осигуряване на своя живот, те изменят своите обществени отношения."Нищетата на философията", 1847


 • …Обществото не се основава на закона. Това е фантазия на юристите. Напротив, законът трябва да се основава на обществото…Из Речта "Процесът срещу рейнския окръжен комитет на демократите", 1849


 • Оръжието на критиката не може, разбира се, да замени критиките с оръжие, материалната сила трябва да бъде преборена с материална сила; но теорията става материална сила едва когато се овладее от масите."Към критика на Хегеловата философия на правото. Въведение", 1843


 • От всички оръдия за производство най-могъща производителна сила представлява самата революционна класа."Нищетата на философията", 1847


 • От политическа гледна точка държавата и устройството на обществото не са две различни неща. Държавата е устройство на обществото."Критически бележки към статията "Прусак", 7-10 авг. 1844


 • Писателят естествено трябва да заработва, за да има възможност да съществува и да пише, но той в никакъв случай не трябва да съществува и да пише заради заработката."Дебати за свободата на печата", 1842


 • Писателят никога не гледа на работата си като на средство. Тя е самоцел и до такава степен не се явява средство нито за него, нито за другите, че писателят принася в жертва на нейното съществувание - когато се налага - и своето съществуване."Дебати за свободата на печата", 1842


 • Повишението на работната заплата поражда у работника капиталистическа жажда за обогатяване, но да утоли тази жажда той може само като принесе в жертва своя дух и тяло."Икономическо-философски ръкописи": Работната заплата, 1844


 • По-голямото право е на страната на по-голямата сила. Силата се изпитва чрез борбата. Борбата се изпитва чрез победата. Две сили могат да докажат своето право само чрез победата, а своята неправда – чрез поражението…"Берлинската криза", 1848


 • Правото никога не може да бъда нещо по-висше от икономическия строй и обусловеното от него културно развитие на обществото."Забележки към програмата на Германската работническа партия", 1875


 • Предел за производството са печалбите на капиталистите, а съвсем не потребностите на производителите."Капиталът" IV, част II


 • Предметът на изкуството – същото се случва и с всеки друг продукт – създава публика, разбираща от изкуство и способна да му се наслаждава."Икономически записки 1857-1860. Глава I, Производство, потребление, разпределение, обмяна"


 • През време на своето едва стогодишно класово господство буржоазията е създала по-масови и по-колосални производителни сили отколкото всички минали поколения, взети заедно. Покоряване на природните сили, машинария, приложение на химията в индустрията и земеделието, парно корабоплаване, железници, електрически телеграфи, култивиране на цели континенти, превръщане на реките в плавателни, цели населения, излезли като от земята – кой по-раншен век е могъл да предугади, че в недрата на обществения труд са дремели такива производителни сили.съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, I глава - Буржоазия и пролетариат


 • Прекалената сериозност е най-комичната, а прекалената скромност – най-горчивата ирония."Забележки по най-новата пруска цензурна инструкция", 1842


 • При печалба за капиталиста, работникът не винаги ще спечели, при загуба обаче за капиталиста, работникът винаги губи заедно с него."Икономическо-философски ръкописи: Предисловие", 1844


 • Призрак броди из Европа – призракът на комунизма.съвместно с Фридрих Енгелс, начална фраза в "Манифест на Комунистическата партия", 1848


 • Призрачни са всички останали свободи, ако отсъства свободата на печата…"Дебати за свободата на печата", 1842


 • Производителен е само този наемен труд, който произвежда капитал."Капиталът" IV, част I


 • Производството доставя не само на потребността материал, но и на материала потребност. … Производството създава не само предмет за субекта, но и субект за предмета."Икономически записки 1857-1860. Глава I, Производство, потребление, разпределение, обмяна"


 • …Производството създава потребителя."Икономически записки 1857-1860. Глава I, Производство, потребление, разпределение, обмяна"


 • Пролетарии от всички страни, съединявайте се!съвместно с Фридрих Енгелс, финална фраза в "Манифест на Комунистическата партия", 1848


 • Професионалните съюзи трябва да покажат на целия свят, че се борят не тесните си егоистични интереси, а за освобождението на угнетените милиони."Инструкция към делегатите от временния централен съвет", август 1866


 • Работническата класа или е революционна, или не е нищо.Писмо до Фридрих Енгелс, 18 февр. 1865


 • …Развитието на науката, това идеално и в същото време практическо богатство, е само една от страните, една от формите, в които се проявява развитието на производителните сили на човека, т.е. развитието на богатството."Икономически записки 1857-1860. Глава III, За капитала"


 • Разпростирането на селските работници на големи пространства сломява силата на тяхната съпротива, докато концентрацията на градските работници увеличава тази сила."Капиталът" I


 • Революциите са локомотивите на историята."Класовата борба във Франция от 1848 до 1850 г.", 1 ноември 1850


 • Религиозният свят е само отражение на действителния свят.К. Маркс *


 • Религията е само илюзорно слънце, движещо се около човека дотогава, докато той не започне сам да се движи около себе си.Към критика на Хегеловата философия на правото. Въведение, 1843


 • С една дума, комунистите навсякъде поддържат всяко революционно движение против съществуващия обществен и политически строй. съвместно с Фридрих Енгелс, "Манифест на Комунистическата партия", 1848, II глава - Пролетарии и комунисти


 • Само в името на всеобщите права една отделна класа може да претендира за всеобщо господство."Към критика на Хегеловата философия на правото. Въведение", 1843


 • Само в колектива индивидът получава средства, даващи му възможност всестранно да развие своите дарования и следователно само в колектива е възможна лична свобода.съвместно с Фридрих Енгелс, "Немска идеология", том I "Критика на най-новата немска философия. Фойербах." 1846


 • Свободата се състои в това, да се превърне държавата от орган, стоящ над обществото, в орган, подчинен изцяло на това общество…"Забележки към програмата на Германската работническа партия", 1875


 • Слабостта винаги се е спасявала с вярата в чудеса."Осемнайсти брюмер на Луи Бонапарт", 1851-1852


 • Социалната сила на работниците се заключава само в тяхното числено превъзходство. Но силата на численото превъзходство се унищожава от тяхната разединеност."Инструкция към делегатите от временния централен съвет", август 1866


 • Социалните принципи на християнството превъзнасят страхливостта, презрението към самия себе си, самоунижението, смирението, покорството, с една дума – всички качества на робите, но пролетариатът не желае с него да се отнасят като с роби; за пролетариата смелостта, съзнанието на собственото достойнство, чувството за гордост и независимост са по-важни и от хляба."Нищетата на философията", 1847


 • Срамът е своего рода гняв, само че обърнат навътре.Из писмо до Руге, март 1843


 • Съвестта зависи от знанията и от целия начин на живот. Републиканците имат по-друга съвест от монархистите, имащите – по-друга от нямащите, мислещите – по-друга от неспособните да мислят."Процесът на Готшалк и другарите му" 1848


 • "Съвестта" на привилегированите е тъкмо привилегирована съвест."Процесът на Готшалк и другарите му" 1848


 • Сърцето на човека е нещо удивително, особено ако човекът носи сърцето в кесията си."Капиталът" I


 • Също както философията намира в пролетариата своята материална сила, така и пролетариатът намира във философията своето духовно оръжие…"Към критика на Хегеловата философия на правото. Въведение", 1843


 • …Съюзяването на работниците от всички страни в крайна сметка ще изкорени всякакви войни."Първо възвание на Генералния съвет на Международното другарството на работниците относно Франко-Пруската война", 1870


 • Сякаш колкото повече подчинява природата на себе си, човек толкова повече се подчинява или на другите хора, или на своята собствена подлост. Даже чистата светлина на науката не може да сияе по друг начин освен на мрачния фон на невежеството.Из реч, произнесена в Лондон, 14 апр. 1856 г.


 • Така както обществото не може да престане да потребява, така не може и да престане да произвежда."Капиталът" I


 • Тежката болест не може да се излекува с розово масло."Министерството на Кампхаузен", 3 юни 1848


 • Типично за ограничеността е да смята своите индивидуални тесни предели за предели, отнасящи се за цялия свят, за негови основи."Кореспондентът на "Koelnische Zeitung" и позицията на "Rheinische Zeitung", 16 ноем. 1842


 • Този, когото е увлякъл демонът на честолюбието, разумът вече не е в състояние да задържи; той се хвърля натам, накъдето го влече непреодолима сила."Размишления на юношата при избора на професия", 1835


 • Този, който е избрал професия, която високо цени, ще потръпне при мисълта, че може да се окаже недостоен за нея, и ще постъпва благородно само затова, защото е благородно положението, заемано от него в обществото."Размишления на юношата при избора на професия", 1835


 • Трудът е целесъобразна дейност…"Икономически записки 1857-1860. Глава III, За капитала"


 • Трябва да накараш народа да се ужаси от самия себе си, за да му вдъхнеш смелост.Към критика на Хегеловата философия на правото. Въведение, 1843


 • Тълпата, и знатната, и простата, съди по външността, по лицевата страна, по непосредствения успех.Из писмо до Лудвиг Кугелман в Хановер, 4 февр. 1871


 • …Установяването на комунизма има по същество икономически характер…съвместно с Фридрих Енгелс, "Немска идеология", том I "Критика на най-новата немска философия. Фойербах." 1846


 • …Философията първоначално се свързва със света чрез мозъка, и едва след това стъпва на земята с краката си…Уводна статия в №179 на "Kolnische Zeitung", 29 юни - 4 юли 1842


 • Философията само по различен начин обяснява света, но цялата работа се заключава в това той да бъде променен."Тезиси за Фойербах", 11 тезис, 1845


 • …Хората винаги се изхитряват да пренебрегнат онова, което е най-близо до тях.Из писмо до Лион Филипс, 20 февр. 1864


 • …Цел, за която се изискват несправедливи средства, е несправедлива цел."Дебати за свободата на печата", 1842


 • Цялата история не е нещо друго, а непрекъснато изменение на човешката природа."Нищетата на философията", 1847


 • …Човекът по своята природа е животно, и ако не е политическо, както е мислил Аристотел, то във всеки случай е обществено."Капиталът" I


 • Чували ли е някой някога, че великите импровизатори са били също и велики поети? В политиката нещата стоят по същия начин както и в поезията. Революциите никога не се извършват по заповед."Покушението над Франц-Йосиф. Миланското въстание. Британската политика. Речта на Дизраели. Завещанието на Наполеон.", 1853


Цитати без указан произход

редактиране • В наше време човековъдството много изостава от животновъдството… • Всеки от нас действително се превръща в такъв, какъвто изглежда в очите на другите.


 • Езикът е толкова древен, колкото и съзнанието.


 • Жестокостта е характерна за законите, продиктувани от страх, защото страхът може да бъде енергичен само бидейки жесток.


 • Законите на икономиката започват да се проявяват, когато ги нарушават.


 • Златото и среброто по своята природа не са пари, но парите по своята природа са злато и сребро.


 • Изкуството е най-възвишената радост, която човек дарява на себе си.


 • Моралните устои не могат да бъдат създавени с параграфите на закона. • Наказанието не е нищо друго, освен средство за самозащита на обществото срещу нарушаването на условията за неговото съществуване.


 • Наказанието не трябва да предизвиква по-голямо отвращение от престъплението.


 • Отделният цигулар се води сам, но на оркестъра е нужен диригент.


 • Парите не са предмет, а обществено отношение.


 • Парите са посредник между потребността и предмета, между живота и средствата за живот на човека.


 • Продай на човек риба и тя го изхрани за един ден, научи човек на риболов и си изгубил чудесна бизнес възможност. — За капитализма


 • Противно е да бъдеш под ярем — даже в името на свободата. • Светът никога не е бил поправен или изплашен от наказание.


 • Страстта е енергично стремяща се към своя предмет съществена сила на човека.


 • Съзнанието никога не може да бъде нещо друго освен осъзнато битие, а битието на хората е реалният процес на техният живот.


 • Четенето на художествени произведения е неоценим извор за опознаване на живота и законите на неговата борба.
Източници