Красив ум (англ. A Beautiful Mind, 2001) е американска драма, разказваща за объркания живот, нелекия път и постиженията на американския математик и нобелов лауреат Джон Наш. Филмът е създаден по едноименната книга на журналистката Силвия Назар (Sylvia Nasar) под режисурата на Рон Хауърд (Ron Howard) и с участието на Ръсел Кроу, Ед Харис, Дженифър Конъли и др.


 • Единственото, по-велико от могъществото на ума, е смелостта на сърцето.
  The Only Thing Greater Than the Power of the Mind is the Courage of the Heart.


 • Може би е хубаво да имате красив ум, но още по-голям дар е да откриете прекрасно сърце. — от невключена сцена
  Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart.


 • Началната ми учителка ми каза, че съм роден с два мозъка, но само с половин сърце.


 • Би трябвало да съществува математическо обяснение за това колко е грозна вратовръзката ти.
  There has to be a mathematical explanation for how bad your tie is.


 • Уроците само ще помрачат умовете ви. Ще разрушат творческия ви потенциал.
  Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity.


 • Този урок ще бъде загуба за вашето - и което е безкрайно по-лошо - за моето време.
  This class will be a waste of your - and what is infinitely worse - my time.


 • Какъв е смисълът да си луд и да не се позабавляваш малко?
  There's no point in being nuts if you can't have a little fun.


 • Имам нужда да вярвам в нещо необикновено.
  I need to believe, that something extraordinary is possible.


 • Няма нищо сигурно. Това е единственото сигурно нещо, което аз знам.
  Nothing's ever for sure, John. That's the only sure thing I do know.


 • В конкурентно поведение, винаги някой губи.
  In competitive behavior, someone always loses.


 • Да намеря наистина оригинална идея. Това е единственият начин, по който мога да се отлича. Единственият начин да имам някакво… значение.
  Find a truly original idea. It is the only way I will ever distinguish myself. It is the only way I will ever … matter.


 • Математиците спечелиха войната. Математиците разбиха японските кодове и построха атомната бомба. Математици… като вас самите. … В медицината или икономика, в областта на технологиите или пространството, бойните линии са вече начертани. Но до този триумф имаме нужда от резултати. Публикувани, приложими резултати. Кой сега ще бъде следващият Морз? Следващият Айнщайн? Кой от вас ще бъде авангардът на демокрацията, свободата и откритията? Днес, ние завещаваме бъдещето на Америка в можещите ви ръце. Добре дошли, господа Принстън.
  Mathematicians won the war. Mathematicians broke the Japanese codes, and built the A-bomb. Mathematicians … like you. … In medicine or economics, in technology or space, battle lines are being drawn. To triumph, we need results. Publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morse? The next Einstein? Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Welcome to Princeton, gentlemen.


 • Д-р Роузън: Не можете да намерите изход от това!
  Наш: Защо не?! Защо да не мога?!
  Д-р Роузън: Защото умът ви витае предимно там, където е проблемът ви.
  Dr. Rosen: You can't reason your way out of this!
  Nash: Why not? Why can't I?
  Dr. Rosen: Because your mind is where your problem is in the first place!


 • Хансен: Спомнете си уроците на Адам Смит, бащата на съвременната икономика. "При конкуренцията… "
  Момчетата: "…индивидуалната амбиция служи на общото благо."
  Наш: Адам Смит, мисля, се нуждае от преразглеждане.
  Хансен: Какво говориш?
  Наш: Адам Смит заявява, че най-добрият резултат идва, когато всеки един в групата, прави това, което е най-доброто за него. Така ли е? Това казва той, нали?
  Хансен: Точно така.
  Наш: Но не е достатъчно. Не е достатъчно! Защото най-добрият резултат ще дойде, ако всеки в групата прави това, което най-добре за него... и за групата.
  Хансен: Наш, ако това е някакъв начин да си намериш блондинка на себе си, можеш да вървиш по дяволите.
  Наш: Адам Смит, господа, … греши!
  Hansen: Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. "In competition …"
  All the boys: "… individual ambition serves the common good."
  Nash: Adam Smith needs revision.
  Hansen: What are you talking about?
  Nash: Adam Smith said the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself. Right? That's what he said, right?
  Hansen: Right.
  Nash: Incomplete. Incomplete, okay? Because the best result will come from everyone in the group doing what's best for himself … and the group.
  Hansen: Nash, if this is some way for you to get the blonde on your own, you can go to hell.
  Nash: Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith … was wrong!


 • Наш: Алисия, дали нашите взаимоотношения са гаранция за дългосрочен ангажимент? Имам нужда от някакъв вид доказателство, някакъв вид проверими, емпиричните данни.
  Алиша: Съжалявам, ти просто ми даде малка възможност да предефинирам момичешките си представи на романтика.
  Nash: Alicia, does our relationship warrant long-term commitment? I need some kind of proof, some kind of verifiable, empirical data.
  Alicia: I'm sorry, John, just give me a moment to redefine my girlish notions of romance.


Външни препратки

редактиране
Уикипедия разполага със статия за Красив ум