Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Златният телец

Златният телец (Золотой теленок) е роман, написан през 1931 г. от писателите Иля Илф и Евгений Петров. Явява се продължение на романа „Дванадесетте стола“.


 • А да не говорим, че да се краде е грях, — майка Ви сигурно Ви е запознала в детството с тази доктрина, — а освен това е безсмислена загуба на сили и енергия. — Остап Бендер
  Не говоря уже о том, что воровать грешно, — мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, — это к тому же бесцельная трата сил и энергии.


 • Автомобилът не е лукс, а средство за придвижване. — Голобрадият мъж
  Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения.


 • Ако случайно пешеходецът успее да изприпка пред сребристия нос на колата — то милицията го глобява за нарушение правилата на уличния катехизис.
  Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины — его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.


 • В нашата обширна страна, обикновеният автомобил, който според пешеходците е предназначен за мирен превоз на хора и товари, e придобил застрашителните очертания на братоубийствен снаряд.
  В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда.


 • Интересен човек сте Вие! Всичко Ви е наред! Чудно… с такъв късмет…, и на свобода. — Остап Бендер
  Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.


 • Не превръщайте храната в култ. — Остап Бендер
  Не делайте из еды культа.


 • След като в страната се движат някакви парични знаци, то трябва да има и хора, които имат много от тях. — Остап Бендер
  Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много.


 • Такива са суровите закони на живота. Или, накратко казано, животът ни диктува суровите си закони. — Остап Бендер
  Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы.


 • Трябва да обичаме пешеходците. Пешеходците са по-голямата част от човечеството. Дори по-добрата му част. Пешеходците са създали света.
  Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир.


 • Трябва да се отбележи, че автомобилът също е изобретен от пешеходци. Но автомобилистите някак си веднага забравиха за това. Започнаха да потискат кротките и умни пешеходци. Улиците, създадени от пешеходците, преминаха във властта на автомобилистите.
  Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов.


Вижте също

редактиране