Гражданинът Кейн (Citizen Kane) е американски игрален филм от 1941 г. на режисьора и сценариста Орсън Уелс. В ролите участват Орсън Уелс, Джоузеф Котън, Дороти Комингор и др.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Не мисля, че с една дума може да се опише човешки живот.
  Charles Foster Kane:  I don't think there's one word that can describe a man's life.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Достатъчно голямо заглавие прави всяка новина голяма.
  Charles Foster Kane:  If the headline is big enough, it makes the news big enough.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Прав сте. Аз наистина изгубих един милион долара миналата година. Очаква да изгубя един милион и тази година. Очаквам да изгубя също толкова и следващата година. Знаете ли, г-н Татчър, при загуби с по милион на година, ще се наложи да затворя това място... след 60 години.
  Charles Foster Kane:  You're right, I did lose a million dollars last year. I expect to lose a million dollars this year. I expect to lose a million dollars *next* year. You know, Mr. Thatcher, at the rate of a million dollars a year, I'll have to close this place in... 60 years.


 • Босът Джим Гетис:  Вие се оказахте най-големия глупак, който съм срещал, Кейн. Ако беше някой друг, бих казал, че каквото му се случи, ще му бъде за урок. Само вие се нуждаете от повече от един урок. И само вие ще получите повече от един урок.
  Boss Jim Gettys:  You're the greatest fool I've ever known, Kane. If it was anybody else, I'd say what's going to happen to you would be a lesson to you. Only you're going to need more than one lesson. And you're going to get more than one lesson.


 • Джери Томпсън:  Не мисля, че някоя дума може да обясни живота на човек.
  Jerry Thompson:  I don't think any word can explain a man's life.


 • Уолтър Паркс Тачър:  Какво бихте искали да бъдете?
  Чарлз Фостър Кейн:  Всичко, което вие мразите.
  Walter Parks Thatcher:  What would you like to have been?
  Charles Foster Kane:  Everything you hate.


 • Уолтър Паркс Тачър:  Мисля, че ще е забавно, да започна вестник.
  Walter Parks Thatcher:  I think it would be fun to run a newspaper.


 • Емили Кейн:   Наистина Чарлз, хората ще си мислят...
  Чарлз Фостър Кейн:  ...каквото аз им кажа да мислят.
  Emily Kane:  Really Charles, people will think...
  Charles Foster Kane:  ...what I tell them to think.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Новините продължават 24 часа на ден.
  Charles Foster Kane:  The news goes on for 24 hours a day.


 • Джедидая Лиланд:  Все още ли ядеш?
  Кейн: Все още съм гладен.
  Jedediah Leland:  You still eating?
  Charles Foster Kane:  I'm still hungry.


 • Репортер:  Г-н Кейн, как намирате бизнес условията в Европа?
  Чарлз Фостър Кейн:  Как намирам бизнес условията в Европа ли? Трудно.
  Reporter:  Mr. Kane, how did you find business conditions in Europe?
  Charles Foster Kane:  How did I find business conditions in Europe? With great difficulty.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Не вярвай на всичко, което чуеш по радиото.
  Charles Foster Kane:  Don't believe everything you hear on the radio.


 • Джери Томпсън:  Той направи страхотно много пари.
  Бърнстейн:  Ами не е кой знае какво чудо да направиш много пари..., ако това, което ти харесва да вършиш, прави много пари.
  Jerry Thompson:  He made an awful lot of money.
  Bernstein:  Well, it's no trick to make a lot of money... if what you want to do is make a lot of money.


 • Емили Кейн:  Случи се така, че той е президент, Чарлз, а не ти.
  Чарлз Фостър Кейн:  Е, това е грешка, която ще бъде поправена в един от следващите дни.
  EmilyKane:  He happens to be the president, Charles, not you.
  Charles Foster Kane:  That's a mistake that will be corrected one of these days.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Не се безпокойте за мен, Гетис! Не се безпокойте за мен! Аз съм Чарлз Форстър Кейн! Не съм някой евтин и нечестен политик, опитващ се да се спаси от последствията на своите престъпления.
  Charles Foster Kane:  Don't worry about me, Gettys! Don't worry about me! I'm Charles Foster Kane! I'm no cheap, crooked politician, trying to save himself from the consequences of his crimes!


 • Чарлз Фостър Кейн (умолително):  Не си отивай, Сюзан. Не трябва да си отиваш. Не можеш да ми причиниш това.
  Сюзан Кейн:  Разбирам. Отново ТИ си потърпевш. Никога не съм аз. Няма значение как се чувствам. Нито какво означава за мене това. (смее се). Не мога да ти причия това ли? (усмихва се странно) О, да, мога.
  Charles Foster Kane (pleading):  Don't go, Susan. You mustn't go. You can't do this to me.
  Susan Kane:  I see. So it's YOU who this is being done to. It's not me at all. Not how I feel. Not what it means to me. [laughs] I can't do this to you? [odd smile] Oh, yes I can.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Тост, Джедидайя: за Любовта – по моите собствени разбирания.
  Charles Foster Kane:  A toast, Jedediah: to Love on my own terms.


 • Сюзан Кейн:  Любов! Ти не обичаш никого! Нито мене, нито някой друг! Искаш ти да бъдеш обичан – това е всичко! Аз съм Чарлз Форстър Кейн. Каквото и да поискаш - просто го назоваваш и то е твое! Само ме обичай! Не очаквай аз да те обичам.
  Susan Kane:  Love! You don't love anybody! Me or anybody else! You want to be loved - that's all you want! I'm Charles Foster Kane. Whatever you want - just name it and it's yours! Only love me! Don't expect me to love you.


 • Чарлз Фостър Кейн:  На този свят има само един човек, който може да каже какво да правя, и това съм аз...
  Charles Foster Kane:  There's only one person in the world who's going to decide what I'm going to do and that's me...


 • Джедидая Лиланд:  Мога да си спомня всичко. Това е моето проклятие, млади момко. Това е най-голямото проклятие, причинявано някога на човешката раса: паметта.
  Jedediah Leland:  I can remember everything. That's my curse, young man. It's the greatest curse that's ever been inflicted on the human race: memory.


 • Джедидая Лиланд:  Ти не се тревожиш за нищо друго освен за себе си. Просто искаш да убедиш хората, че ги обичаш толкова много, че те трябва да ти върнат любовта. Искаш любов само по твоите разбирания. Нещо, което да се играе по твоя начин, по твоите правила.
  Jedidiah Leland:  You don't care about anything except you. You just want to persuade people that you love 'em so much that they ought to love you back. Only you want love on your own terms. Something to be played your way, according to your rules.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Знаете ли, г-н Бърнстейн, ако не бях толкова богат, щях да бъда наистина голям човек.
  Charles Foster Kane:  You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man.


 • Чарлз Фостър Кейн:  Устата ми е винаги запушена от тази сребърна лъжица.
  Charles Foster Kane:  I always gagged on that silver spoon.


 • Джедидая Лиланд:  Предполагам, че си имаше някакво собствено величие, но си го пазеше за себе си. Той никога не се раздаваше. Никога не даваше нещо даром, просто даваше бакшиши, мм?
  Jedidiah Leland:  I suppose he had some private sort of greatness, but he kept it to himself. He never gave himself away. He never gave anything away, he just left you a tip, hmm?


Външни препратки

редактиране