Михаил Горбачов

съветски политик
(пренасочване от Горбачов)

Михаил Сергеевич Горбачов (19312022) е съветски, руски държавен, политически и обществен деец от световен мащаб. Последният генерален секретар на ЦК на КПСС. Последният председател на Президиума на Върховния съвет на СССР, след това първият председател на Върховния съвет на СССР. Първият и последният президент на СССР. През 1990 г. получава Нобелова награда за мир.


 • Аз в дадения случай съм с Исус Христос. Той беше първият социалист у нас. Нищо повече не можеш да направиш.
  Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь.


 • Гласност и преустройство. — название на новия политически курс в СССР, чието начало се поставя през 1985 г.
  Гласность и перестройка.


 • Да си кажем право, разчитахме, че развитият Запад ще ни носи на ръце. Ама не! Това е илюзия, утопия, и никой никого няма да носи.
  И, прямо скажем, рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый Запад. Да нет! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить.


 • Казвам това, което мисля. Така както за мене говорят това, което мислят, а дори и без да мислят. Че защо аз, след като мисля, да не мога да го кажа?
  Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?


 • Пиеше се навсякъде. И в производството, и в катедрите. Зная това от работата на Раиса Максимовна. — Итоги, 1996, 4
  Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны.


 • Реформите трябва да бъдат завършвани от този, който ги е започнал. А ги започнах аз! — АиФ, 1996, 18
  Реформы должен завершать тот, кто их начал. А начал-то их я!


 • Руснакът става откровен само с чашка в ръка. Антиалкохолната кампания вече отмина и аз мога да пийна.
  Русский становится откровенным только со стаканом или рюмкой. Антиалкогольная кампания позади, и я могу выпить.


 • Ще ви отговоря по горбачовски. А вие знаете, че това ще бъде по-сложно, отколкото един прост отговор.
  Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ.