Михаил Горбачов

съветски политик
(пренасочване от Горбачов)

Михаил Сергеевич Горбачов (19312022) е съветски политик и последният държавен глава на бившия Съветски съюз, започнал реформите за отваряне на страната към Запада и демократичните ценности. През 1990 г. получава Нобелова награда за мир.


 • Аз в дадения случай съм с Исус Христос. Той беше първият социалист у нас. Нищо повече не можеш да направиш.
  Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь.


 • Гласност и преустройство. — название на новия политически курс в СССР, чието начало се поставя през 1985 г.
  Гласность и перестройка.


 • Да си кажем право, разчитахме, че развитият Запад ще ни носи на ръце. Ама не! Това е илюзия, утопия, и никой никого няма да носи.
  И, прямо скажем, рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый Запад. Да нет! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить.


 • Казвам това, което мисля. Така както за мене говорят това, което мислят, а дори и без да мислят. Че защо аз, след като мисля, да не мога да го кажа?
  Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?


 • Пиеше се навсякъде. И в производството, и в катедрите. Зная това от работата на Раиса Максимовна. — Итоги, 1996, 4
  Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны.


 • Реформите трябва да бъдат завършвани от този, който ги е започнал. А ги започнах аз! — АиФ, 1996, 18
  Реформы должен завершать тот, кто их начал. А начал-то их я!


 • Руснакът става откровен само с чашка в ръка. Антиалкохолната кампания вече отмина и аз мога да пийна.
  Русский становится откровенным только со стаканом или рюмкой. Антиалкогольная кампания позади, и я могу выпить.


 • Ще ви отговоря по горбачовски. А вие знаете, че това ще бъде по-сложно, отколкото един прост отговор.
  Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ.