Исус Христос

основоположник и централна личност в християнството

Евангелие от Матей

редактиране
 • Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш. Евангелие от Матей 4:10
 • Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Евангелие от Матей 6:24
 • А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и настана голяма тишина. Евангелие от Матей 8:26
 • И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете. Евангелие от Матей 9:2
 • А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. Евангелие от Матей 9:22
 • Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. Евангелие от Матей 9:37
 • А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Евангелие от Матей 11:12
 • Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои. Евангелие от Матей 12:25
 • Или как може да влезе някой в къщата на силния <човек> и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? - тогава ще ограби къщата му. Евангелие от Матей 12:29
 • Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат. Евангелие от Матей 26:52


Евангелие от Марко

редактиране
 • Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно. Евангелието от Марко 10:27


Евангелие от Лука

редактиране
 • Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Евангелие от Лука 9:62
 • Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Евангелие от Лука 12:15
 • Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Евангелие от Лука 16:10


Евангелие от Йоан

редактиране
 • Исус отговори:Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство Евангелие от Йоан 3:5
 • Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Евангелие от Йоан 3:16
 • Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът която Аз ще дам за живота на света. Евангелието от Йоан 6:51
 • Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; 32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Евангелие от Йоан 8:32
 • И Исус рече: За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Евангелие от Йоан 9:39
 • Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира Евангелие от Йоан 10:9
 • Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод. Евангелие от Йоан 12:24
 • Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене. Евангелие от Йоан 12:46
 • И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Евангелие от Йоан 12:47
 • Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. Евангелие от Йоан 16:7
 • Това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил. Евангелие от Йоан 17:3
 • Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти <право> казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас. Евангелие от йоан 18:37

Деяния на апостолите

редактиране


Откровение на Йоан

редактиране
 • Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият. Откровение 1:8
 • Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. Откровение 1:18


Сродни страници

редактиране

a