Александър Алехин

руски шахматист, гросмайстор

Алексàндър Алексàндрович Алèхин (рус. Александр Александрович Алехин, 1892–1946) е руски шахматист, гросмайстор и теоретик, четвърти световен шампион, единствен останал непобеден до края на живота си.


 • Аз лично много, твърде много съм задължен на кореспондентната игра.
  Я лично многим, очень многим обязан игре по переписке.


 • Аз не играя на шахмат – в шахмата аз се боря.
  Я не играю в шахматы – в шахматах я борюсь.


 • Аз охотно съчетавам тактическото със стратегическото, фактическото с научното, комбинационното с позиционното, при което се стремя да удовлетворя изискваният на всяка една позиция.
  Я охотно сочетаю тактическое со стратегическим, фантастическое с научным, комбинационное с позиционным, причем я стремлюсь удовлетворить требованиям каждой данной позиции.


 • В периоди на политическо угнетение едни търсят в шахмата забрава от ежедневния произвол и насилие, а други черпят от него сили за нова борба и закаляват волята си.
  С периодом политического угнетения одни ищут в шахматах забвения от повседневного произвола и насилия, а другие черпают в них силы для новой борьбы и закаляют волю.


 • В шахмата само тогава можеш да станеш голям майстор, когато осъзнаеш, собствените си грешки и слабости. Също като в живота.
  В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни.


 • Да, аз считам шахмата за изкуство и поемам върху себе си всички задължения, които то налага на своите привърженици.
  Да, я считаю шахматы искусством и беру на себя все те обязанности, которые оно налагает на своих приверженцев.


 • За мене шахматът не е игра, а изкуство.
  Для меня шахматы не игра, а искусство.


 • Играта на усложнени позиции е крайна мярка, към която шахматистът следва да прибягва само тогава, когато не намира ясен и логичен план.
  Игра на усложнение позиции – крайняя мера, к которой шахматист должен прибегать лишь тогда, когда он не находит ясного и логичного плана.


 • Излишъкът от фантазия и излишъкът от пресметливост са еднакво вредни.
  Избыток фантазии и избыток расчетливости одинаково вредны.


 • Какво има значение [в шахмата] ли? Фантазията на първо място. И още дарбата за абстрактно мислене.
  Что имеет значение [в шахматах]? Фантазия в первую очередь. И еще дар к абстрактному мышлению.


 • Комбинацията е душата на шахмата.
  Комбинация — душа шахмат.


 • Майсторът по шахмат, за разлика от майсторите в другите изкуства, за съжаление твърде често е лишен от удоволствието да завърши своето произведение с набелязаните от него заключителни щрихи, понеже осъществяването на творческите му планове зависи от това доколко логично е съпротивлението на противника.
  Шахматный мастер, в противоположность мастерам других искусств, к сожалению, часто лишен удовольствия закончить свое произведение намеченными им заключительными штрихами, так как осуществление его творческих планов зависит от того, насколько логично сопротивление его противника.


 • По време на турнир шахматният майстор трябва да бъде въздържан монах и хищник едновременно. Хищник по отношение на противника и аскет в ежедневния си живот.
  Во время турнира шахматный мастер должен быть воздержанным монахом и хищником в одном лице. Хищником по отношению к сопернику, аскетом в повседневной жизни.


 • Поддържането на максимален брой бойни сили съответства на интересите на страната, притежаваща в даден момент по-голямо игрово пространство.
  Поддержание максимального числа боевых сил соответствует интересам стороны, обладающей в данный момент большим игровым пространством.


 • Предполагам, че истинската красота, която притежава шахматът, е повече от достатъчна за удовлетворяването на всички изисквания, които човек може да си помисли.
  Я полагаю, что подлинная красота, которой обладают шахматы, более чем достаточна для удовлетворения всех мыслимых требований.


 • Преувеличеното убеждение в познанията на противника винаги е било уязвимо място при разиграването на дебютите.
  Преувеличенная вера в знания противников всегда была моим уязвимым местом в разыгрывании дебютов.


 • Работя над шахмата по 8 часа на ден – принципно.
  Я работаю над шахматами 8 часов в день, – принципиально.


 • Струва ми се, че цялата тайна се заключава във вродената острота на паметта, която по съответния начин бива доразвита от сериозното познаване на шахматната дъска и дълбокото проникване в шахматната игра.
  Мне думается, что весь секрет заключается в прирождённой остроте памяти, которую соответствующим образом развивают основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной игры.


 • Трябва да се стараете шахматната теория да не пречи на самостоятелното мислене.
  Надо стараться, чтобы теория шахмат не мешала мыслить самостоятельно.


 • Фактът, че играчът се намира в цайтнот според мене също толкова малко служи за извинение, колкото например заявлението на престъпника, че по време на престъплението е бил пиян.
  Факт, что игрок находился в цейтноте, по моему, столь же малоизвинителен, как, к примеру, заявление преступника, что во время совершения преступления он был пьян.


 • Целта на човешкия живот и смисълът на щастието се заключават в това човек да даде максимумът, на който е способен.
  Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать.


 • Ценността на комбинацията значително нараства поради това, че представлява логически завършек на предшестващата позиционна игра.
  Ценность комбинации значительно возрастает вседствие того, что она является логическим завершением предшествующей позиционной игры.


 • Шахматът преди всичко учи да бъдеш обективен.
  Шахматы прежде всего учат быть объективным.


"Пак съм си забравил цигарите. Колко слаба памет имам." Репликата е произнесена по време на сеанс по едновременна игра на сляпо срещу 24 противника.