Дуайт Айзенхауер

американски офицер и политик
(пренасочване от Айзенхауер)

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я

Дуайт Дейвид „Айк“ Айзенхауър (англ. Dwight David "Ike" Eisenhower, 1890 – 1969) е американски политик и военен деец, 34-ти президент на САЩ (1953 – 1961) и главнокомандващ съюзническите войски по време на Втората световна война с ранг на армейски генерал. Често е бил критикуван и дори осмиван от интелектуалците заради по войнишки нескопосаната му словесност, но неговото управление е едно от най-стабилните и най-успешни в цялата история на Съединените щати. • Аз осъждам нуждата или употребата на войски навсякъде, за да бъдат принудени американските граждани да се подчинят на конституционни съдилища.
  I deplore the need or the use of troops anywhere to get American citizens to obey the orders of constituted courts.


 • Аз презирам хората, които се движат по края - от дясно или от ляво - и мятат камъни по този, който е в средата.
  I despise people who go to the gutter on either the right or the left and hurl rocks at those in the center.


 • Ако един проблем не може да бъде решен, увеличете го.
  If a problem cannot be solved, enlarge it.


 • Ако искаш тотална сигурност, иди в затвора. Там ще те хранят, обличат, ще ти оказват медицински грижи и други такива. Единственото нещо, което липсва, е… свободата.
  If you want total security, go to prison. There you're fed, clothed, given medical care and so on. The only thing lacking… is freedom.


 • Ако някоя политическа партия се опита да премахне социалното осигуряване за безработица, да елиминира на трудовото законодателство и селскостопански програми, то втори път няма да чуете на тази партия в политическата ни история. Има, разбира се, малка отцепила се група, която вярва, че може да прави такива неща. Сред тях са някои тексаски петролни милионери и случайни политици или бизнесмени от други области. Техният брой е незначителен и те са неразумни.
  Should any political party attempt to abolish social security unemployment insurance and eliminate labor laws and farm programs you would not hear of that party again in our political history. There is a tiny splinter group of course that believes you can do these things. Among them are a few other Texas oil millionaires and an occasional politician or business man from other areas. Their number is negligible and they are stupid.


 • Ако Обединените нации поне веднъж признаят че международните спорове могат да бъдат уредждани чрез употреба на сила, тогава ние ще да унищожи самата основа на организацията и най-добрите ни надежда за създаване на световен ред.
  If the United Nations once admits that international disputes can be settled by using force, then we will have destroyed the foundation of the organization and our best hope of establishing a world order.


 • Ако хората могат да направят оръжията толкова ужасни, че да накарат мисълта за глобална война да включва и представата за самоубийство, с основание бихте си помислили, че човешката интелигентност и разбирания вклюват също и възможността да се намери мирно решение.
  If men can develop weapons that are so terrifying as to make the thought of global war include almost a sentence for suicide, you would think that man's intelligence and his comprehension... would include also his ability to find a peaceful solution. • Без съмнение психологическата война доказа правото си да заеме достойно място в нашия военен арсенал.


 • "Безпокойството" е дума, която не си позволявам да използвам.
  'Worry' is a word that I don't allow myself to use.


 • Бих искал да вярвам, че в дългосрочен план хората ще направят повече за насърчаване на мира, отколкото нашите правителства.
  I like to believe that people in the long run are going to do more to promote peace than our governments.


 • Боя се, че малко жени са имали същата причина като мене да мислят, че дългите тъжни години на младостта са си стрували да се живеят в името на средната възраст.
  Few women, I fear, have had such reason as I have to think the long sad years of youth were worth living for the sake of middle age. • В битката няма слава, която да си струва цената на кръвта.
  There is no glory in battle worth the blood it costs.


 • В крайна сметка раницата на войника не е толкова тежка, колкото веригите на пленника.
  In the final choice a soldier's pack is not so heavy as a prisoner's chains.


 • В много отношения характерът е всичко в лидерството. Той се състои от много елементи, но бих казал, че характерът е основно почтеност. Когато, примерно, сте делегирали нещо на подчинен, отговорността е абсолютно ваша, и той трябва да знае това. Вие като лидер трябва да поемете пълна отговорност за това, което прави подчиненият. Веднъж казах, като остроумна забележка, че ръководството се състои от нищо, но поема отговорност за всичко, което се обърка, а подчинените ви си приписват заслугите за всичко, което върви добре.
  Character in many ways is everything in leadership. It is made up of many things, but I would say character is really integrity. When you delegate something to a subordinate, for example, it is absolutely your responsibility, and he must understand this. You as a leader must take complete responsibility for what the subordinate does. I once said, as a sort of wisecrack, that leadership consists of nothing but taking responsibility for everything that goes wrong and giving your subordinates credit for everything that goes well.


 • В неговия случай, не изглежда да има окончателен отговор на въпроса: "Колко глупаво можеш да постъпиш?"
  In his case, there seems to be no final answer to the question, "How stupid can you get?"


 • В повечето общности не е позволено да се викат "пожар" в многолюдно събрание. Не трябва ли да се счита сериозно международно нарушения всяването на страх от обща война за постигане на местни политически цели?
  In most communities it is illegal to cry "fire" in a crowded assembly. Should it not be considered serious international misconduct to manufacture a general war scare in an effort to achieve local political aims? • Всеки пистолет, който е произведен, всеки военен кораб, който е пуснат на вода, всяка ракета, която е изстреляна, означават в крайна сметка кражба от тези, които са гладни и не са нахранени, от тези, на които им е студено, и не са облечени.
  Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed.


 • Всеки човек, който иска да стане президент, е или егоманиак, или луд.
  Any man who wants to be president is either an egomaniac or crazy.


 • Всички обобщения са неточни, включително и това.
  All generalizations are inaccurate, including this one.


 • Въпреки, че силата може да донесе защита в някои спешни случаи, само справедливостта, честността, обсъждането и сътрудничеството могат да отведат хората до вечен мир.
  Though force can protect in emergency, only justice, fairness, consideration and cooperation can finally lead men to the dawn of eternal peace.


 • Върховно качество на лидерството е безспорно почтеността. Без него не е възможен истински успех, без значение дали става дума за отделна бригада, футболно поле, за войска или офис.
  The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office. • Глезените са почти винаги чисти и добре изглеждащи, но коленете - почти никога не са.
  Ankles are nearly always neat and good-looking, but knees are nearly always not. • Дипломатът е човек, комуто плащат много за това да мисли дълго преди да не каже нищо.


 • Духът на човека е по-важен от чисто физическата сила, а духовната сила на нацията е по-важна от нейното богатство.
  The spirit of man is more important than mere physical strength, and the spiritual fiber of a nation than its wealth.


 • Дърпай нишката и тя ще те следва навсякъде. Тикай я и тя няма да помръдне никъде. — образно представяне на лидерския принцип как трябва да се ръководят хората
  Pull the string, and it will follow wherever you wish. Push it, and it will go nowhere at all. • Единствено силата може да съдейства. Слабостта може само да изклинчва.
  Only strength can cooperate. Weakness can only beg. • За разлика от президентската администрация проблемите рядко имат крайна дата.
  Unlike presidential administrations, problems rarely have terminal dates.


 • Запишете всичко още сега, направете филм, намерете свидетели - защото след време, някъде по пътя на историята, някое копеле ще каже, че всичко това въобще не се е случвало.
  Get it all on record now - get the films - get the witnesses - because somewhere down the road of history some bastard will get up and say that this never happened. • Иззад Желязната завеса се появяват сигнали, че тиранията е в беда, и напомняне, че нейната структура е толкова крехка, колкото повърхността й е твърда.
  From behind the Iron Curtain, there are signs that tyranny is in trouble and reminders that its structure is as brittle as its surface is hard.


 • Има много неща, които не са наред във Вашингтон. Едно от тях е, че всеки е твърде далече от дома.
  There are a number of things wrong with Washington. One of them is that everyone is too far from home.


 • Имам само един критерий, чрез който оценявам всеки важен проблем - и този критерий е: "Дали това е добро за Америка?"
  I have only one yardstick by which I test every major problem - and that yardstick is: Is it good for America?


 • Имаш редица от плочки на домино; удряш първата и каквото ще се случи до последната, ще се случи много бързо.
  You have a row of dominoes set up; you knock over the first one, and what will happen to the last one is that it will go over very quickly.


 • Интелектуалецът е човек, който използва повече думи, отколкото са необходими, за да каже повече, отколкото знае.
  An intellectual is a man who takes more words than necessary to tell more than he knows.


 • Историята на свободните хора никога не се е пишела от случайността, а от избора - от техния избор.
  The history of free men is never really written by chance but by choice; their choice!
Друг вариант: Историята на свободните хора съвсем не е написана случайно. Написана е от тях самите, защото те така са решили.


 • Историята няма дълго да поверява грижите за свободата на слабите и боязливите.
  History does not long entrust the care of freedom to the weak or the timid. • Каквото и Америка да се надява да донесе на този свят, то трябва първо да дойде от сърцето на Америка.
  Whatever America hopes to bring to pass in the world must first come to pass in the heart of America.


 • Както се надникне в бъдещето на обществото, ние - вие и аз, и нашето правителство - трябва да избягваме импулса да живеем само за днешния ден, ограбвайки за наше собствено улеснение и удобство ценните ресурси на утрешния ден. Ние не можем да ипотекираме материалните активи на нашите внуци без риск от изгуба на политическо и духовно наследство. Искаме демокрацията да оцелее за и всички следащи поколения, а не още утре да се превърне в несъстоятелен фантом.
  As we peer into society's future, we - you and I, and our government - must avoid the impulse to live only for today, plundering for our own ease and convenience the precious resources of tomorrow. We cannot mortgage the material assets of our grandchildren without risking the loss also of their political and spiritual heritage. We want democracy to survive for all generations to come, not to become the insolvent phantom of tomorrow.


 • Когато бях малко момче в Канзас отидохме с приятеля ми за риба. Тогава му казах, че искам да стана истински бейзболист от Главната лига, съвършен професионалист като Хонус Уогнър. Приятелят ми каза, че би искал да стане президент на Съединените Щати. Никой от нас не така и изпълни желанието си.
  When I was a small boy in Kansas, a friend of mine and I went fishing. I told him I wanted to be a real Major League baseball player, a genuine professional like Honus Wagner. My friend said that he'd like to be President of the United States. Neither of us got our wish.


 • Облечете ли униформа, има определени забрани, които приемате.
  When you put on a uniform, there are certain inhibitions that you accept.


 • Когато сте в състезание, трябва да работите до последната минута, ако има и най-малка вероятност да загубите. Това е битка, това е политика, това е всичко.
  When you are in any contest, you should work as if there were - to the very last minute - a chance to lose it. This is battle, this is politics, this is anything.


 • Когато хората ви говорят за превантивна война, вие им казвате да отидат и да се бият. След моя опит обаче аз започнах да мразя войната.
  When people speak to you about a preventive war, you tell them to go and fight it. After my experience, I have come to hate war.


 • Колко далече можеш да отидеш без да разрушиш изотвътре това, което се опитваш да предпазиш от отвън.
  How far you can go without destroying from within what you are trying to defend from without?


 • Колкото повече минават годините, толкова повече мъдрост намирам в древното правило най-важните неща да се правят най-напред. Това е процес, който често смалява и най-сложните човешки проблеми до напълно управляеми размери.
  The older I get the more wisdom I find in the ancient rule of taking first things first. A process which often reduces the most complex human problem to a manageable proportion.


 • Крайностите на всеки политически спор - и тези в дясно, и тези в ляво - са винаги погрешни.
  Extremes to the right and to the left of any political dispute are always wrong. • Лидерството е изкуството да накарате някого да направи нещо, което вие искате да направи, защото той иска да го направи.
  Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.


 • Лозунгът на истинската демокрация е не: "Нека това да го направи правителството", а "Дайте да го направим сами." [1] • Мирът и справедливостта са двете страни на една и съща монета.
  Peace and justice are two sides of the same coin.


 • Мнението на военните не струва и цент - дори по военните въпроси.


 • Много по-важно е да се удари в целта, отколкото да се спори кой прави оръжията и кой дърпа спусъка.
  It is far more important to be able to hit the target than it is to haggle over who makes a weapon or who pulls a trigger.


 • Мотивацията е изкуство да накараш хората да правят това, което ти искаш те да правят, защото те самите го искат.
  Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to do it.


 • Мразя войната както може да я мрази само войник, който я е преживял, като човек, който е видял нейната бруталност, безполезност и глупост.
  I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its brutality, its futility, its stupidity. • Най-безспорният начин да се покаже какво означава за нас властта на закона във всекидневния живот е да си спомним какво се случваше, когато нямаше власт на закона.
  The clearest way to show what the rule of law means to us in everyday life is to recall what has happened when there is no rule of law.


 • Най-добър е моралът, когато никога не чувате въпросната дума. Но когато я чувате да се споменава твърде често, моралът е под всяка критика.
  The best morale exist when you never hear the word mentioned. When you hear a lot of talk about it, it's usually lousy.


 • Най-кошмарната работа по време на война е да бъдеш лейтенант, командващ взвод в битка.
  The most terrible job in warfare is to be a second lieutenant leading a platoon when you are on the battlefield.


 • Народ, държащ повече на привилегиите, отколкото на принципте, скоро изгубва и двете. — из речта му при първото встъпване като президент на 20 януари 1953 г.
  A people that values its privileges above its principles soon loses both.


 • Нашите сили спасиха останките на еврейския народ на Европа за нов живот и нова надежда в прероден земята на Израел. Заедно с всички хора с добра воля, поздравявам на младата държава и й желая всичко най-добро.
  Our forces saved the remnants of the Jewish people of Europe for a new life and a new hope in the reborn land of Israel. Along with all men of good will, I salute the young state and wish it well.


 • Нашите удоволствияя са прости - те се заключават в оцеляването.
  Our pleasures were simple - they included survival.


 • Нашият истински проблем не е нашата сила днес, а по-скоро жизненоважната необходимост от действие днес, което да осигури силата ни утре.
  Our real problem, then, is not our strength today; it is rather the vital necessity of action today to ensure our strength tomorrow.


 • Не губете и минута време да мислите за хора, които не харесвате.
  Never waste a minute thinking about people you don't like.


 • Не мога да се сетя нищо по-досадно за американците от това да седят в своите холове и половин час да гледат лицето ми по телевизията.
  I can think of nothing more boring for the American people than to have to sit in their living rooms for a whole half hour looking at my face on their television screens.


 • Не можете да водите хората като ги удряте по главата - това е насилие, а не лидерство.
  You don't lead by hitting people over the head - that's assault, not leadership.


 • Не рискувайте живота си без необходимост, докато аз сам не ви дам сигнал.


 • Не се присъединявай към тези, които горят книги. Не си мислѝ, че ще скриеш мислите чрез скриване на доказателствата, че те някога са съществували.
  Don't join the book burners. Do not think you are going to conceal thoughts by concealing evidence that they ever existed.


 • Нека никога не бъркаме честното несъгласие с нелоялния саботаж.
  May we never confuse honest dissent with disloyal subversion.


 • Нещата са много повече такива, каквито са сега, отколкото каквито са били преди.
  Things are more like they are now than they ever were before.


 • Ние се стремим към мир, знаейки, че мирът е климатът на свободата.
  We seek peace, knowing that peace is the climate of freedom. • Ние ще банкрутираме от напразно търсене на абсолютната сигурност.
  We will bankrupt ourselves in the vain search for absolute security.


 • Ние ще постигнем мир, дори ако за това ни се наложи да воюваме.


 • Никога досега в историята нещата не са били такива, каквито са днес.
  Things have never been more like the way they are today in history.


 • Никога не изпращайте батальон да превземе хълм, ако разполагате с полк.
  Never send a battalion to take a hill if a regiment is available.


 • Никога не позволявайте да бъдете убедени, че някакъв "голям човек" или някакъв лидер е необходим за спасението на Америка. Когато Америка се състои от един лидер и 148 милиона последователи, това вече няма да е Америка.
  Never let yourself be persuaded that any one Great Man, any one leader, is necessary to the salvation of America. When America consists of one leader and 158 million followers, it will no longer be America.


 • Никога не поставяйте под въпрос мотивите на друг човек. Мъдростта му - да, но не и мотивите му.
  Never question another man's motive. His wisdom, yes, but not his motives.


 • Никой човек не заслужава сълзите ви; но ако се случи да намерите такъв, той няма да ви кара да плàчете.
  No man is worth your tears, but once you find one that is, he won't make you cry.


 • Нито един умен, нито един смел човек няма да легне на пътя на влака на бъдещето и да чака то да мине през него.
  Neither a wise man or a brave man lies down on the tracks of history to wait for the train of the future to run over him.


 • Нито един човек не може да бъде винаги прав.


 • Някои хора искаха шампанско и чер хайвер, когато им се полагаше само бира и хот-дог.
  Some people wanted champagne and caviar when they should have had beer and hot dogs.


 • За Америка не е лошо това, че вярата, любовта към свободата, интелигентността и енергията на нейните граждани не може да се лекува.
  There is nothing wrong with America that faith, love of freedom, intelligence, and energy of her citizens cannot cure.


 • Няма победа на минимална цена.
  There is no victory at bargain basement prices. • Откакто престанах да бъда президент, много по-рядко ми се удава да спечеля на голф.


 • Ох, тази прекрасна титла "екс-президент".
  Oh, that lovely title, ex-president. • Патриотизмът означава екипирани сили и подготвени граждани. Моралната издържливост означава повече енергия и по-голяма продуктивност както във фермата, така и в завода. Любовта към свободата означава охрана на всеки ресурс, който прави свободата възможна - от светостта на нашите семейства, през богатството на почвата до гениалността на нашите учени.
  Patriotism means equipped forces and a prepared citizenry. Moral stamina means more energy and more productivity, on the farm and in the factory. Love of liberty means the guarding of every resource that makes freedom possible--from the sanctity of our families and the wealth of our soil to the genius of our scientists.


 • Песимизмът никога не е печелил битки.
  Pessimism never won any battle.


 • Плановете са нищо - планирането е всичко.
  Plans are nothing; planning is everything.


 • Подготвяйки се за сражение, винаги откривам, е плановете стават безполезни, обаче планирането остава крайно необходимо.
  In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.


 • Политиката е професия сериозна, сложна и - в истинския й смисъл - благородна.
  Politics is a profession; a serious, complicated and, in its true sense, a noble one.


 • Политиката трябва да стане извънщатна професия за всеки глражданин, който би искал да защитава правата и привилегиите на свободните хора и който би искал да запази всичко добро и плодотворно от нашето национално наследство.
  Politics ought to be the part-time profession of every citizen who would protect the rights and privileges of free people and who would preserve what is good and fruitful in our national heritage.


 • Проблемът с отбраната е: колко далече може да се отиде без да се разрушава отвътре това, което се опитваме да предпазим отвън.
  The problem in defense is how far you can go without destroying from within what you are trying to defend from without. • Разоръжаването - при взаимна чест и доверие - е императив.
  Disarmament, with mutual honor and confidence, is a continuing imperative. • Само Америка може да навреди на Америка.
  Only Americans can hurt America.


 • Само да падне едно от блокчетата на доминото и много скоро пада цялата подредба.


 • Само личната ни вяра в свободата може да ни гарантира, че ще остнем свободни.
  Only our individual faith in freedom can keep us free.


 • САЩ силно се стреми към трайно споразумение за прекратяване на ядрените опити на оръжия. Ние вярваме, че това ще бъде важна стъпка към намаляване на международното напрежение, която ще открие пътя за по-нататъшно споразумение за сериозни мерки за разоръжаване.
  The United States strongly seeks a lasting agreement for the discontinuance of nuclear weapons tests. We believe that this would be an important step toward reduction of international tensions and would open the way to further agreement on substantial measures of disarmament.


 • Светът се движи, така че идеите, които някога са били добри, не са винаги добри.
  The world moves, and ideas that were once good are not always good.


 • Свободата живее в сърцата, делата и духа на хората и тя всеки ден трябва да бъде добивана и обновявана. В противен случай, като отрязано от живителните му корени цвете, свободата ще изсъхне и загине.
  Freedom has its life in the hearts, the actions, the spirit of men and so it must be daily earned and refreshed - else like a flower cut from its life-giving roots, it will wither and die.


 • Свободният свят знае, от горчивата мъдрост на опита, че бдителността и жертвите са цената на свободата.
  The free world knows, out of the bitter wisdom of experience, that vigilance and sacrifice are the price of liberty.


 • Свободният свят не е длъжен да се доказва като достоен за своето собствено минало.
  The free world must not prove itself worthy of its own past.


 • Сержантът е армията.
  The sergeant is the Army.


 • Смирението винаги трябва да бъде неразривна част от всеки човек, който получава признание, спечелено с кръвта на неговите последователи и с жертвите на приятелите му.
  Humility must always be the portion of any man who receives acclaim earned in the blood of his followers and the sacrifices of his friends. • Това, което има значение, не е големината на кучето в битката, а големината на битката в кучето.
  What counts is not necessarily the size of the dog in the fight - it's the size of the fight in the dog.


 • Това, което наричаме външни работи, вече не се считат за такива. Сега това са вътрешни работи…


 • Трябва да се предпазваме от придобиване на неоправдано влияние - независимо дали е поискано или потърсено - от военно-промишления комплекс.
  We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.


 • Трябва да сме готови да дерзаем за нашата страна. Историята няма дълго да поверява грижата за свободата на слабите и плахите. Трябва да добием умения за защита и да покажем упорство в намеренията. трябва да сме готово - индивидуално и като нация - да понесем всякакви жертви, които се изискват от нас.
  We must be ready to dare all for our country. For history does not long entrust the care of freedom to the weak or the timid. We must acquire proficiency in defense and display stamina in purpose. We must be willing, individually and as a Nation, to accept whatever sacrifices may be required of us.


 • Тук, в Америка, ние сме произлезли от кръвта и духа на революционери и бунтовници - мъже и жени, които са се осмелили да не се съгласят с възприетата доктрина. Като техни наследници ние никога не бива да бъркаме честното несъгласие с нелоялния саботаж.
  Here in America we are descended in blood and in spirit from revolutionists and rebels - men and women who dare to dissent from accepted doctrine. As their heirs, may we never confuse honest dissent with disloyal subversion. • Уморени сме от аристократични обяснения в Харвардски думи.
  We are tired of aristocratic explanations in Harvard words. • Фермерството изглежда твърде лесно, когато вашият плуг е молив, а вие сте на хиляда мили от царевичната нива.
  Farming looks mighty easy when your plow is a pencil and you're a thousand miles from the corn field. • Хората по света наистина искат мир. Един ден лидерите по света ще се наложи да отстъпят и наистина да им го дадат.
  The people of the world genuinely want peace. Some day the leaders of the world are going to have to give in and give, it to them.


 • Хуманизмът - това е, което обединява американците в единна нация. • Целта е ясна - сигурност и платежоспособност. Страната има право и на двете.
  The purpose is clear. It is safety with solvency. The country is entitled to both. • Чувствам се принуден да говоря на език, който в известен смисъл е съвсем нов и който аз, който съм прекарал по-голямата част от своя живот във военната професия, никога не бих предпочел да използвам. Този нов език е езикът на атомната война.
  I feel impelled to speak today in a language that in a sense is new-one which I, who have spent so much of my life in the military profession, would have preferred never to use. That new language is the language of atomic warfare.
 • Чувството за хумор е важна част от лидерството - за да се разбирате с хората и да се справяте с нещата.
  A sense of humor is part of the art of leadership, of getting along with people, of getting things done. • Ще имаме мир, дори ако трябва да се бием за него.
  We are going to have peace even if we have to fight for it.