Разлика между версии на „Теодор Рузвелт“

редакция без резюме
 
 
{{цитат|Ако [[увереност|вярвате]], че можете, вие сте изминали половината път.|||Believe you can and you're halfway there.}}
 
 
{{цитат|Ако играеш[[игра]]еш, играй усърдно; но когато работиш, въобще не си играй.|||When you play, play hard; when you work, don't play at all.}}
 
 
{{цитат|Ако трябва да избирам между мира[[мир]]а и справедливостта[[справедливост]]та, аз избирам справедливостта.|||If I must choose between peace and righteousness, I choose righteousness.}}
 
 
{{цитат|В личния си животаживот малко хора са толкова неприятни, колкото човекът, който се [[хвалба|хвали]] гръмко; и ако той не е в състояние да подкрепи думите[[думи]]те си нас практикадела, положението му е достойно за презрение.|||In private life there are few beings more obnoxious than the man who is always loudly boasting; and if the boaster is not prepared to back up his words his position becomes absolutely contemptible.}}
 
 
{{цитат|В най-лошия случай ако (човек) не успее, ще се провали[[провал]]и, но ще се провали, докато се стремял към нещо голямо, така че мястото му никога няма да е сред тези студени и плахи [[души]], които не познават нито победата[[победа]]та, нито поражението[[поражение]]то.|||At the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.}}
 
 
{{цитат|В нашата [[история]] все още не е имало [[човек]], който да е водил охолен живот и неоговотонеговото име да си струвае струвало да се запомни.|||There has never yet been a man in our history who led a life of ease whose name is worth remembering.}}
 
 
{{цитат|В тази страна не може да има 50-50 преданост. Или човечовек е американец[[америка]]нец и нищо друго, или не е американец изобщо.|||We can have no "50-50" allegiance in this country. Either a man is an American and nothing else, or he is not an American at all.}}
 
 
{{цитат|Вероятно най-голямата вреда от огромното [[богатство]] е тази, която ние, хората със средни възможности, сами си причиняваме, като позволявамепозволявайки такива пороци като завистта[[завист]]та и ненавистта да навлязат дъбоко в нашата същност.|||Probably the greatest harm done by vast wealth is the harm that we of moderate means do ourselves when we let the vices of envy and hatred enter deep into our own natures.}}
 
 
 
 
{{цитат|Войните[[Войни]]те, разбира се, като правило трябва да бъдат избягвани, но те са далече пò за предпочитане от някои видове мир.|||Wars are, of course, as a rule to be avoided; but they are far better than certain kinds of peace.}}
 
 
{{цитат|Всеки път, когато вземаш [[решение]], най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да вземешнаправиш правилнонещо решениеправилно, следващото [[добро]] нещо е да вземешнаправиш погрешнонещо решениегрешно, най-лощото е да не вземешнаправиш никакво решениенищо.|||In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing.}}
 
 
{{цитат|Големите [[мисли]] говорят само на мислещия [[ум]], но големите дела говорят на цялото човечество.|||Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.}}
 
 
 
 
{{цитат|Да се образова само само умаумът на човека, ано не мораламоралът му, значи да се образова [[заплаха]] за обществото.|||To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society.}}
 
 
{{цитат|Далече по-добре е да се решиш на силниголеми неща, да спечелиш славни триумфи, дори и маркирани ссъс знака на провала…, отколкото да се наредиш сред тези бедни душидушѝ, койтокоито нито се наслаждават многоособено, нито страдат многоособено, защото живеят в сивиянякакъв сив полуздрач, който не знаепознава нито победапобеди, нито поражениепоражения.|||Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checked by failure … than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows not victory nor defeat.}}
 
 
{{цитат|Девет десети от [[разум|разсъдливостта]] е да бъдеш разсъдлив навреме.|||Nine-tenths of wisdom is being wise in time.}}
 
 
 
 
{{цитат|Единствената най-важна съставка във формулата на успеха[[успех]]а е да знаем как да се разбираме с хората.|||The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.}}
 
 
{{цитат|Искаме да контролираме големия [[бизнес]], така че наред с другите неща да се осигурят добри заплати за наемните работници и разумни цени за потребителите.|||We wish to control big business so as to secure among other things good wages for the wage-workers and reasonable prices for the consumers.}}
 
 
{{цитат|Любезността[[Любезност]]та е също такатакъв белег на джентълмена, както и смелостта[[смелост]]та.|||Courtesy is as much a mark of a gentleman as courage.}}
 
 
 
 
{{цитат|Момчето, което се кани да стане голям [[мъж]], трябва да се реши не само да преодоле хиляди пречки, но и да спечели, въпреки хиляди отхвърляния и поражения.|||The boy who is going to make a great man must not make up his mind merely to overcome a thousand obstacles, but to win in spite of a thousand repulses and defeats.}}
 
 
{{цитат|Най-голям [[успех]] има този [[политик]], който говори това, което [[мисли]], но по-често и по-силно от останалите.|||}}
 
 
{{цитат|Най-голямата награда, която ни дава животът, е да се трудим[[труд]]им усърдно за това, което си заслужаваструва.|||Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing.}}
 
 
{{цитат|Най-добрият изпълнителен [[мениджър]] е този, който има достатъчно разум да си подбре добри хора, които да правят това, което той иска да правят, и достатъчно самосконтрол, за да се въздържа да не се меси, докато те го правят.|||The best executive is one who has sense enough to pick good people to do what he wants them to do, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.}}
 
 
{{цитат|Не ме е грижа за това какво мислят другите за това, което правя, но ме е грижа какво аз мисля, за това кетокоето аз правя. Това е именно характерът.|||I care not what others think of what I do, but I care very much about what I think of what I do! That is character.}}
 
 
{{цитат|Не можем да избегнем срещата с големите проблеми[[проблем]]и. Всичко, което можем да решим за себе си е, дали да ги посрещнем добре или зле.|||We cannot avoid meeting great issues. All that we can determine for ourselves is whether we shall meet them well or ill.}}
 
 
{{цитат|Не можем да направим най-доброто като нация, ако не знамезнаем как да действаме съвместно,заедно – така както всеки от нас знае как да дейсва индивидуално за себе си.|||We cannot possibly do our best work as a nation unless all of us know how to act in combination as well as how to act each individually for himself.}}
 
 
{{цитат|Не удряй, аако коее възможно и достойно да се избегне ударът; но (ако ще удряш) никога не удряй мекослабо.|||Don't hit at all if it is honorably possible to avoid hitting; but never hit soft.}}
 
 
{{цитат|Нещата, които ще унищожат [[Америка]] са благоденствие на всяка цена, мир на всяка цена, безопасност вместо [[дълг]] на първо място, [[любов]] към спокойния животживот… и теорията за бързо забогатяване в живота.|||The things that will destroy America are prosperity at any price, peace at any price, safety first instead of duty first and love of soft living and the get-rich-quick theory of life.}}
 
 
{{цитат|Ние гледаме нашето бъдеще чрез нашето минало и настояще, които са като гаранти за нащите обещания; и сме готови да устоим или да се провалим чрезс постиженията, които сме постигнали или постигаме.|||We face the future with our past and our present as guarantors of our promises; and we are content to stand or to fall by the record which we have made and are making.}}
 
 
{{цитат|Никога не [[грешка|греши]] само този, който нищо не прави.|||The only man who makes no mistakes is the man who never does anything.}}
 
 
{{цитат|Никое голямо [[интелект|интелектуално]] постижение не е станало с големи усилия.|||No great intellectual thing was ever done by great effort.}}
 
 
 
 
{{цитат|Никой не се интересува колко [[знание|знаеш]], докато не разберат колкото те е грижа.|||Nobody cares how much you know, until they know how much you care.}}
 
 
{{цитат|Никоя нация не е изминавала толкова дълъг път толкова бързо, колкото [[България]] през последната третина на XIX в. Дори възходът на Япония не е така поразителен и неочакван, както възходът на България.|||}}
 
 
 
 
{{цитат|Нито един народ по целия свят не е демонстрирал такава скорост на модернизация за последните 20-години като японците и българите[[българи]]те.||в нач. на 20-ти век|Not a single nation around the globe has demonstrated such a speed of modernization over the past twenty years like the Japanese and the Bulgarians.}} [http://bnr.bg/sites/en/Lifestyle/BulgariaAndWorld/Pages/0207bulgaroamerikanskiotnosheniaPB.aspx Radio Bulgaria, 04.07.2010]
::— <small>[http://bnr.bg/sites/en/Lifestyle/BulgariaAndWorld/Pages/0207bulgaroamerikanskiotnosheniaPB.aspx Radio Bulgaria, 04.07.2010]</small>
 
 
{{цитат|По-добре [[бизнес]]менитебизнесмените да вършат делата си [[честност|честно]], отколкото да дават част от свръхпечалбите си за благотворителност.|||}}
 
 
 
 
{{цитат|Първо изискване за добрия гражданин в тази нашанашата република е, че той ще е способен и готов да работи усърдно.|||The first requisite of a good citizen in this republic of ours is that he shall be able and willing to pull his own weight.}}
 
 
{{цитат|Ред без [[свобода]] и свобода без ред са еднакво разрушителни.|||Order without liberty and liberty without order are equally destructive.}}
 
 
 
 
{{цитат|Със [[дисциплина|самодисциплина]] е възможно почти всичко.|||With self-discipline most anything is possible.}}
 
 
 
 
{{цитат|Характерът[[Характер]]ът е решаващият фактор в дългосрочне плахплан за развитието на иднвида, както и на нациите.|||Character, in the long run, is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike.}}
 
 
{{цитат|Хората питат каква е разликата между лидера[[лидер]]а и началника. Лидерът води, а началникът тика.|||People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.}}
 
 
{{цитат|[[Човек]] без никакво образование може само да очисти някой товарен вагон, докато университетски възпитаник може да [[кражба|открадне]] целия релсов път.|||A man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.}}
 
 
23 650

редакции