Разлика между версии на „Владимир Хочински“

редакция без резюме
м
'''Владѝмир Михàйлович Хочѝнски''' (рус. ''Владимир Михайлович Хочинский'', р.1927) е популярен руски писател-сатирик и афорист от Санкт Петербург. Поредният му сборник с афоризми ("Чувство когтя") излиза в Русия през 2006 г.
 
 
__NOTOC__
{{А Я}}
 
 
{{цитат|'''Сатирата винаги е в дълг на времето.'''|||Сатира всегда в долгу у времени.}}
<br>
== А ==
<br>
{{цитат|Ако ви е нападнало вдъхновение, не се съпротивлявайте.|||Если на вас напало вдохновение, не сопротивляйтесь!}}
 
 
{{цитат|Ако вместо думата "вкусно", започнете да казвате "хранително", значи остарявате.|||Если вместо слова "вкусно" вы стали говорить "питательно", значит вы стареете.}}
 
 
{{цитат|Ако всички започнат да смъкват звезди от небето, кой тогава ще им се любува.|||Если все будут хватать звезды с неба, кто же будет ими любоваться?}}
 
 
{{цитат|Ако си достигнал до извода, че си неук, това е вече откритие.|||Если ты пришел к выводу, что ты неуч, - это открытие!}}
 
 
{{цитат|Ако съществуваш, то значи ли обаче и че мислиш?|||Если ты существуешь, значит ли это, что ты мыслишь?}}
 
 
{{цитат|Армия от донкихотовци може да се унищожи, но не и да се победи.|||Армию донкихотов можно уничтожить, но не победить.}}
<br>
== Б ==
<br>
{{цитат|Безпричинната вражда е най-непримирима.|||Беспричинная вражда - самая непримиримая.}}
 
 
{{цитат|Битката често я печели този, който не участва в нея.|||Битву нередко выигрывает тот, кто в ней не участвует.}}
 
 
{{цитат|Борейки се със себе си, да не се окажеш туширан.|||Борясь с собой, не окажись на лопатках.}}
<br>
== В ==
<br>
{{цитат|В прицел най-вече виждаш жертвата, а не човека.|||В прицел лучше видишь жертву, а не человека.}}
 
 
{{цитат|Вдигайки техниката до нивото на фантазията, да не спуснем фантазията до нивото на техниката.|||Подымая технику до уровня фантазии, не опусти фантазию до уровня техники}}
 
 
{{цитат|Вековете - средни. Но какво възраждане е само!|||Века - средние. Но какое возрождение!}}
 
 
{{цитат|Велична: но пък безкрайно малка.|||Величина: Но бесконечно малая.}}
 
 
{{цитат|Ние, всичките, сме произлезли от маймуните - обаче от различни.|||Все мы произошли от обезьян, только от разных.}}
 
 
{{цитат|Всичко за опазване природата… на човека.|||Все на охрану природы: Человека!}}
 
 
{{цитат|Възторгват се съвместно, завиждат насаме.|||Восторгаются сообща, завидуют наедине.}}
 
 
{{цитат|Вървеше по наклонената плоскост нанагоре.|||Шел по наклонной плоскости вверх.}}
 
 
{{цитат|Вярваше в щастливия край на света.|||Верил в счастливый конец света.}}
<br>
== Г ==
<br>
{{цитат|Гениите следва да се догонват, без да се преследват.|||Гениев надо догонять, не преследуя.}}
 
 
{{цитат|Героят поставя на карта собствения си живот, страхливецът - чуждия.|||Герой ставит на карту свою жизнь, трус - чужую.}}
 
 
{{цитат|Главата на семейството: един за всички и всички за един.|||Глава семьи: один за всех и все на одного!}}
 
 
{{цитат|Глупакът вижда изгодата, умният - нейните последствия.|||Дурак видит выгоду, умный – ее последствия.}}
<br>
== Д ==
<br>
{{цитат|Да дрънкаш глупости е лесно, да ги понасяш - значително по-трудно.|||}}
 
 
{{цитат|Да се възвисява над гиганта може само джудже, седящо на врата му.|||Возвышаться над гигантом может только карлик, сидящий на его шее. }}
 
 
{{цитат|Джобът с желанията е винаги натъпкан до отказ.|||Карман желаний всегда туго набит.}}
 
 
{{цитат|Дори и чувството за собствено достойнство за него беше чуждо.|||Даже чувство собственного достоинства у него было чужое.}}
<br>
== Е ==
<br>
{{цитат|Еврика! Намерих онова, което не го търсех.|||Эврика! Нашел то, что и не искал!}}
<br>
== Ж ==
<br>
{{цитат|Животът е крос, при който всеки се стреми да се откъсне напред, за да достигне до финала последен.|||Жизнь - это кросс, в котором каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним.}}
<br>
== З ==
<br>
{{цитат|За да се попадне в рая, са не обходими гигантски усилия.|||Чтобы попасть в рай, нужны адские усилия.}}
 
 
{{цитат|Заяви за себе си в литературата - с шепот.|||Заявил о себе в литературе шепотом.}}
 
 
{{цитат|Змията утвърждавала, че хапе изключително с лечебна цел.|||Змея утверждала, что она жалит исключительно в лечебных целях. }}
<br>
== И ==
<br>
{{цитат|И в доброто старо време са въздишали по "доброто старо време".|||И в доброе старое время вздыхали о "добром старом времени."}}
 
 
{{цитат|И великият ум е ограничен от Вселената.|||И великий ум ограничен Вселенной.}}
 
 
{{цитат|И малкото щастие може да стане голямо. Зависи всичко от потребностите.|||И маленькое счастье может стать большим. Все зависит от потребностей.}}
 
 
{{цитат|И незаслуженият авторитет с нещо трябва все да се заслужи.|||И незаслуженный авторитет чем-то надо заслужить.}}
 
 
{{цитат|И светлината има своя сенчеста страна.|||И свет имеет свою теневую сторону.}}
 
 
{{цитат|Издребняването знак за съгласие ли е?|||Мельчание - знак согласия?}}
 
 
{{цитат|Изкуството на лицемерието - то също иска жертви.|||Искусство лицемерия тоже требует жертв.}}
 
 
{{цитат|Излизайки от себе си, не забравяйте да затворите устата.|||Выходя из себя, не забудь закрыть рот!}}
 
 
{{цитат|Имаше две лица. И двете чужди.|||Имел два лица. И оба чужие.}}
 
 
{{цитат|Инстинктът за самосъхранение на лъжата: да бъде близо до истината.|||Инстинкт самосохранения лжи: быть ближе к правде.}}
 
 
{{цитат|Истината има едно лице, лъжата - различни.|||У правды одно лицо, у лжи - разные.}}
<br>
== К ==
<br>
{{цитат|Как да се разреши проблемът бащи и деца, след като бащите са деца.|||Как разрешить проблему отцов и детей, если отцы - дети?}}
 
 
{{цитат|Когато казват: "Това не е съвсем така", мислят: "Това съвсем не е така!"|||Когда говорят: "Это не совсем так", думают: "Это совсем не так!".}}
 
 
{{цитат|Когато започнат славата да я удържат, тя си отива.|||Когда славу начинают удерживать, она уходит.}}
 
 
{{цитат|Когато твоите мисли не достигат до чуждото съзнание, виновно е съзнанието. Когато чуждите мисли не достигат то твоето съзнание, виновни са мислите.|||Когда твои мысли не доходят до чужого сознания, винят сознание. Когда же чужие мысли не доходят до твоего сознания, винят - мысли.}}
 
 
{{цитат|Колко въпросителни знаци не са заменени все още от възклицателни?!|||Сколько вопросительных знаков не заменено еще восклицательными?!}}
 
 
{{цитат|Колко душѝ по статистика се падат на дýши население.|||Сколько души по статистике приходится на душу населения?}}
 
 
{{цитат|Колко много трябва да знаеш, за да се научиш и да се съмняваш.|||Как много нужно знать, чтобы научиться сомневаться.}}
 
 
{{цитат|Колко непопадения! И все в целта.|||Сколько промахов! И все в цель!}}
 
 
{{цитат|Колкото повече хапчета гълтате, толкова по-малко горчиви ви се струват те.|||Чем больше вы глотаете пилюль, тем они кажутся менее горькими.}}
 
 
{{цитат|Команда "напред!" дават и след команда "кръгом!" |||Команду "вперед!" подают и после команды "кругом!". }}
 
 
{{цитат|Комисията приемаше пиесата действие по действие.|||Комиссия принимала пьесу по актам.}}
 
 
{{цитат|Копията за оригинала: това е моята втора природа.|||Копия об оригинале. - это моя вторая натура!}}
 
 
{{цитат|Крилатите думи остават на земята, безкрилите - отлитат.|||Крылатые слова остаются на земле, бескрылые - улетают.}}
<br>
== Л ==
<br>
{{цитат|Лавров венец от смокинови листа.|||Лавровый венок из фиговых листков.}}
 
 
{{цитат|Лъвовете ги изобразяват като магарета едва след тяхната кончина, докато магаретата като лъвове - само приживе.|||Львов изображают ослами только после их смерти; ослов львами - только при их жизни.}}
 
 
{{цитат|Любовта без памет - тя не се забравя.|||Любовь без памяти - не забывается.}}
 
 
{{цитат|Людоеда го изяде самотата.|||Людоеда съедало одиночество.}}
<br>
== М ==
<br>
{{цитат|Малък енциклопедист.|||Малый энциклопедист.}}
 
 
{{цитат|Мечтата на робота е… да стане личност.|||Мечта робота: стать личностью.}}
 
 
{{цитат|Минута само, не влизайте! Тъкмо да си прикрия душата.|||Минуточку, не входите! Я только прикрою душу.}}
 
 
{{цитат|Мислителите - много. Но мислещите са къде по-малко.|||Мыслителей много. Мыслящих - куда меньше. }}
 
 
{{цитат|Мъката може да се удави във вино, ако виното е много, а мъката - малко.|||Можно утопить горе в вине, если много вина и мало горя.}}
<br>
== Н ==
<br>
{{цитат|На котки и мишки обичат да играят само котките.|||В кошки-мышки любят играть только кошки.}}
 
 
{{цитат|Назначили ли са те за гений - няма и да се откажеш, я.|||Назначили гением - не отвертишься!}}
 
 
{{цитат|Най-важното е да умееш да избираш най-важното.|||Главное - уметь выбрать главное!}}
 
 
{{цитат|Най-големите обиди са дребните.|||Самые большие обиды - мелкие.}}
 
{{цитат|Най-много аварии има по пътя на справедливостта.|||Больше всего аварий на дороге справедливости.}}
 
{{цитат|Най-много аварии има по пътя на [[справедливост]]та.|||Больше всего аварий на дороге справедливости.}}
 
 
{{цитат|Най-трудно е да говориш от душа със самия себе си.|||Труднее всего поговорить по душам с самим собой.}}
 
 
{{цитат|Най-трудно е да се научим да крачим по правия път, без да се отбиваме.|||Труднее всего научиться шагать по прямому пути не сворачивая.}}
 
 
{{цитат|Най-трудно се установява глупостта, изказана афористично.|||Труднее всего определить глупость, сказанную афористично.}}
 
 
{{цитат|Най-трудно се утолява жаждата за власт..|||Труднее всего утолить жажду власти.}}
 
 
{{цитат|Наказващите ангели са по-страшни от наказващите демони.|||Карающие ангелы страшнее карающих демонов.}}
 
 
{{цитат|Намериха общ език - като замълчаха.|||Нашли общий язык - замолчали.}}
 
 
{{цитат|Научна степен има. А степен на ученост?|||Ученая степень есть. А степень учености?}}
 
 
{{цитат|Не замърсявайте човешката среда.|||Не загрязняйте человеческой среды!}}
 
 
{{цитат|Не искай от приятелите много. Стига ти и това, че те считат за свой приятел.|||Не требуй от друзей многого. Хватит с них и того, что они считают тебя своим другом.}}
 
 
{{цитат|Не събуждай у мене звера. Ами ако се събуди заекък?|||Не буди во мне зверя. А вдруг проснется заяц?}}
 
 
{{цитат|Неволномислител.|||Невольнодумец.}}
 
 
{{цитат|Немият глас на съвестта.|||Немой голос совести.}}
 
 
{{цитат|Нулата се хвалела, че е абсолютна.|||Ноль хвастался, что он абсолютный.}}
 
 
{{цитат|Оптимист - по неволя.|||Оптимист поневоле.}}
<br>
== О ==
<br>
{{цитат|Острият зрителен ъгъл повече говори за широта на възгледите, отколкото тъпият.|||Острый угол зрения больше говорит о широте взгляда, чем тупой.}}
 
 
{{цитат|От живота вземаше всичко - но в дълг.|||Брал все от жизни, но все - в долг.}}
 
 
{{цитат|Отдалечават ни най-често приближените.|||Отдаляют чаще всего приближенных.}}
 
 
{{цитат|Отначало се разделят пътеките, а после пътищата.|||Сперва расходятся дороги, потом - пути.}}
<br>
== П ==
<br>
{{цитат|Падна духом, а пречупването бе в съзнанието.|||Упал духом, а перелом в сознании.}}
 
 
{{цитат|Панаир на суетата: - Я! Че всичките лица са май познати.|||Ярмарка тщеславия: - Ба! Знакомые все лица!}}
 
 
{{цитат|Погледни се отстрани и ще видиш непознат.|||Погляди на себя со стороны и увидишь незнакомца.}}
 
 
{{цитат|Правилните мисли често идват тогава, когато вече не си способен да извършваш правилни постъпки.|||Правильные мысли часто приходят тогда, когда ты уже не в силах совершать правильные поступки.}}
 
 
{{цитат|Пред съда на потомството явяването не е задължително.|||На суд потомства явка необязательна!}}
 
 
{{цитат|Преди да се сдобиеш със собствено "Аз", научи се да се ползваш от него.|||Прежде чем иметь собственное "Я", научись им пользоваться.}}
 
 
{{цитат|Представяше действителното за желано. Боеше се, че ще го урочасат.|||Выдавал действительное за желаемое. Боялся, что сглазят.}}
 
 
{{цитат|Пришивайки етикет на човека, да не се убодеш.|||Пришивая человеку ярлык, не уколись.}}
 
 
{{цитат|Протекция със знак за качество.|||Протекция со знаком качества.}}
 
 
{{цитат|Първата крачка е трудна, когато отстъпваш назад.|||Первый шаг труден и когда пятишься назад.}}
<br>
== С ==
<br>
{{цитат|Свои възгледи си нямаше, но вечно се отказваше от тях.|||Своих взглядов не имел, но вечно от них отказывался.}}
 
 
{{цитат|Свръхчовек! Постарай се да станеш човек!|||Сверхчеловек! Постарайся стать человеком!}}
 
 
{{цитат|Седем петъка той имаше на седмица и два почивни.|||Имел семь пятниц на неделе и два выходных.}}
 
 
{{цитат|Скромен е! Притеснява се да живее дори според средствата си.|||Скромняга! Стыдится жить по средствам!}}
 
 
{{цитат|Скъперничеството не се съобразява с чуждите загуби.|||Скупость не считается с чужими затратами.}}
 
 
{{цитат|Струва ли си да се търси мисълта там, където я има.|||Стоит ли искать мысль там, где она есть?}}
 
 
{{цитат|Събудете съвестта! Че доста похърква.|||Будите совесть! А то она похрапывает.}}
 
 
{{цитат|Сядайки върху Пегас, бъди подкован.|||Садясь на Пегаса, будь подкован.}}
<br>
== Т ==
<br>
{{цитат|Така умееше да повдига въпроса, че той увисваше във въздуха.|||Так умел поднять вопрос, что тот повисал в воздухе.}}
 
 
{{цитат|Тежко е, когато трябва да се носи празното.|||Тяжело, когда несут пустое.}}
 
 
{{цитат|Ти, ако не си Шекспир, недей да правиш много шум от нищо.|||Если ты не Шекспир, не создавай много шума из ничего.}}
 
 
{{цитат|Толкова далече отлетя на крилете на любовта, че въобще не се и върна.|||Так далеко улетел на крыльях любви, что и не вернулся.}}
 
 
{{цитат|Трябва ли да знаеш своите възможности, за да извършиш невъзможното.|||Надо ли знать свои возможности, чтобы совершить невозможное?}}
 
 
{{цитат|Тъжните неща, изречени обаче весело, изглеждат още по-тъжни.|||Грустные вещи, сказанные весело, кажутся еще более грустными.}}
<br>
== У ==
<br>
{{цитат|У човека може да се убие и човека, и звера, в зависимост от това каква цел се преследва.|||Убить в человеке можно и человека и зверя, смотря какую цель преследовать.}}
 
 
{{цитат|Уверено изказаната глупост, говори за това, че глупакът е все пак с характер.|||Уверенно сказанная глупость говорит о том, что глупец-то с характером.}}
 
 
{{цитат|Умът също толкова отличава човека от маймуната, колкото и човека от човека.|||Ум не столько отличает человека от обезьяны, сколько человека от человека.}}
<br>
== Ф ==
<br>
{{цитат|Филмът ми беше широко осветен в пресата! Защото беше блед.|||Мой фильм широко освещался в прессе! - Это потому, что тусклый.}}
<br>
== Х ==
<br>
{{цитат|Хвърляйки думите си на вятъра, не чакай, че ще станат крилати.|||Бросая слова на ветер, не жди, что они станут крылатыми.}}
 
 
{{цитат|Храбрите сърца не само бият, но и се сражават.|||Отважные сердца не только бьются, но и сражаются.}}
<br>
== Ч ==
<br>
{{цитат|Че за какво ми е на мене палмата на първенството! А плодовете й къде са.|||Что мне пальма первенства! Где плоды?}}
 
 
{{цитат|Човека го влече човек, човечето пък - нужното човече.|||Человек тянется к человеку, человечек - к нужному человечку.}}
<br>
== Щ ==
<br>
{{цитат|Ще преживеем и ще видим.|||Переживем - увидим!}}
<br>
== Ю ==
<br>
{{цитат|Юмрукът е винаги целенасочен.|||Кулак всегда целенаправлен.}}
 
23 650

редакции