Сергèй Алексàндрович Скòтников (р.1930) е руски физик и афорист, редовен сътрудник на 16-та колона на "Литературная газета" - "Клуба на 12 стола".


 • Хората, които са ни необходими, винаги са заети повече от нас.
  Люди, которые нам нужны, всегда заняты больше нас.


 • Ако искаш да си оптимист, то не поглеждай в бъдещето.
  Хочешь быть оптимистом - не заглядывай в будущее.


 • Ако няма работа, това все още не значи, че няма и какво да правиш.
  Если нет работы, это еще не значит, что делать нечего.


 • Ако около нас има само ангели, значи отново е започнала избирателна кампания.
  Если кругом нас одни ангелы - значит опять началась избирательная кампания.


 • Аритметикта си е една и съща вече хиляди години, но историята се е променяла хиляди пъти.
  Арифметика все та же уже тысячу лет, зато история тысячу раз менялась. • Всеобщо образование: отначало народът се учи от грешките на едни политици, а после идват други.
  Всеобщее образование: сначала народ учится на ошибках одних политиков, а потом приходят другие.


 • Върху добрия учебник и да се подремне е приятно.
  На хорошем учебнике и вздремнуть приятно.


 • Да се боиш от грешки, това е вече грешка.
  Бояться ошибиться - это уже ошибка.


 • Да се получава от ръка на ръка е най-добре само очи в очи.
  Получать из рук в руки лучше всего с глазу на глаз.


 • Да се учиш лошо може само в този случай, ако ти достава удоволствие.
  Плохо учиться нужно только в том случае, если это доставляет тебе удовольствие.


 • Жените са като шахматистите - жертват с цел победа.
  Женщины как шахматисты - жертвуют с целью победы.


 • За да станеш снежинка, трябва да умеш да се топиш.
  Чтобы стать снежинкой, надо уметь таять.


 • Избраното общество обикновено не го избират.
  Избранное общество обычно не избирают.


 • Има-няма, но недостатъците ни са в излишък!
  Чего-чего, а недостатков у нас в избытке! • Колко от очевидното рухна заради някакъв си сляп случай.
  Сколько очевидного рухнуло из-за какого-то слепого случая!


 • Колкото по-здраво го усвоиш, толкова по-трудно ще го обновиш.
  Чем прочнее усвоишь, тем труднее переучиваться.


 • Комплиментът може и да ни измами, но колко ни се иска да му вярваме!
  Комплимент может и обмануть, но как хочется ему верить!


 • Лош е този депутат, който не иска да става кандидат.
  Плох тот депутат, который не хочет стать кандидатом.


 • Много родители се учат заедно с децата си, но някои изостават.
  Многие родители учатся вместе с детьми, но некоторые не успевают.


 • На всички е известно, че животът е сложен. Но в действителност той е още по-сложен.
  Всем известно, что жизнь сложна. Но на самом деле она еще сложнее.


 • Колкото са по-прости идеите, толкова по-просто завладяват масите.
  Идеи тем проще овладевают массами, чем они проще.


 • Над това, над което богатите плачат, бедните се смеят.
  Над тем, что богатые плачут, бедные смеются.


 • Най-добрите новогодишни подаръци се правят собственоръчно.
  Лучшие новогодние подарки делаются своими руками.


 • Най-нагледното пособие е… преподавателят.
  Самым наглядным пособием является преподаватель.


 • Не догонвай изоставащия.
  Не догоняй отстающего.


 • Незнанието на закона на Ом не освобождава от отговорност.
  Незнание закона Ома не освобождает от ответственности.


 • Необходим ни е такъв учебник за живота, в който може да се прави справка с правилния отговор.
  Нужен такой учебник жизни, где можно было бы свериться с правильным ответом.


 • Някога всички се стремяха да станат кандидати на науките, а сега - кандидати за президенти.
  Когда-то все рвались в кандидаты наук, а теперь - в кандидаты в президенты.


 • Някои използват източника на знание, за да си измият ръцете.
  Некоторые используют источник знания, чтобы умыть руки.


 • Пази се от себе си.
  Берегись себя.


 • По-добре е да имаш какво да смъкнеш, отколкото какво да наденеш.
  Лучше иметь, что снять, чем не иметь, что надеть.


 • Почистват боклука най-често там, където се мърси с пари.
  Убирают мусор чище всего там, где сорят деньгами.


 • Претендентът зависи от нас само докато все още не е президинт.
  Претендент зависит от нас, только пока он не президент.


 • При раздаването на слонове пристигат първи мишките.
  На раздачу слонов первыми прибегают мыши.


 • Привеждайки пример от живота, го привеждат от литературата.
  Приводя пример из жизни, его приводят из литературы.


 • Различни са хората: едни бързо схващат, а други бързо захващат.
  Люди бывают разные: одни быстро схватывают, другие быстро хватают.


 • Трябва да се учим за, а не вместо.
  Учиться надо для, а не вместо.


 • Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота.
  Ступени образования: начальная школа, средняя школа, высшая школа,школа жизни.


 • Учениците трябва да знаят, че учителят си има много повече домашни.
  Ученики должны знать, что домашнее задание у учителя намного больше.


 • Училището дава знания само на тези, които са съгласни да ги вземат.
  Школа дает знания только тем, кто согласен их взять.


 • Философите са добри тогава, когато не се опитват да променят света.
  Философы хороши тогда, когда они не пытаются изменить мир.