Санстефански мирен договор

Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Санстефански мирен договор

Из Санстефанския прелиминарен мирен договор, сключен между Русия и Турция на 19 февруари 1878 г.:


Чл. 6. България ще бъде автономно, подвластно княжество с народно християнско правителство и народна милиция. [...] Побрежието на Черно море ще остави границата при Мангалия и направлявайки се надлъж до южната страна на санджака Тулча, ще свърши на Дунав над Расово.


Чл. 19. Военното обезщетение и загубите, причинени на Русия, които Н[егово] В[еличество] Руският Император иска и които Високата Порта се задължава да заплати, са следующите: [...] Всичко 1410 милиона рубли.
Като взема във внимание финансовите задължения на Турция и в съгласие с желанието на H[егово] В[еличество] Султана, Руският цар се съгласява да замени изплащането на по-голямата част от горната сума със следните териториални отстъпки:
а) Тулчанският санджак, т. е. каазите Килина, Сулина, Махмудие, Исакча, Тулча, Мачин, Бабадаг, Хърсово, Кюстенджа и Меджедие, както и островите на делтата и Змийските острови, понеже Русия не желае да вземе тези земи и островите на делтата, запазва си правото да ги размени срещу онази част от Бесарабия, която тя отстъпи по силата на Парижкия трактат в 1856 г. и която на юг се определя от долината на Килийския ръкав и устието на Стари Стамбул. [...]