Д-р Робърд Хъчингс Годард (англ. Robert Hutchings Goddard, 1882–1945) е американски професор, физик и изобретател, създател на първата ракета с течно гориво.. • Всеки блян се взема на шега, докато някой не го осъществи; но веднъж реализиран, се превръща в нещо обичайно.
  Every vision is a joke until the first man accomplishes it; once realized, it becomes commonplace.


 • Мечтата не изчезва; дори и да си мисля, че тя е невъзможна, нещо вътре в мене просто не спира да работи.
  The dream would not down... for even though I reasoned with myself that the thing was impossible, there was something inside which simply would not stop working.


 • Може да не се замисляме за завършека, за достигането на звездите – в прекия и преносния смисъл, може да е работа за поколения, но няма значение какво сме постигнали – в началото винаги има особена тръпка.
  There can be no thought of finishing, for aiming at the stars, both literally and figuratively, is the work of generations, but no matter how much progress one makes there is always the thrill of just beginning.


 • Не става въпрос да се разграничава успешния от неуспешния експеримент. По-голямата част от работата, която в крайна сметка се увенчава с успех, е всъщност поредица от успешни и неуспешни изпитания, при които постепенно се елиминират пречките.
  It is not a simple matter to differentiate unsuccessful from successful experiments Most work that is finally successful is the result of a series of unsuccessful tests in which difficulties are gradually eliminated.


 • Трудно е да се каже кое е невъзможно, защото мечтите от вчерашния ден са надежди на днешния и реалности на утрешния.
  It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow.


 • Чувствам, че навлизаме в ера, сравнима по своето развите с онази, през която се създаваха самолетите. Въпрос на въображение е колко далече ще стигнем с ракетите и планетите... Мисля, да си кажа честно, че все още нищо не сме видели.
  I feel we are going to enter an era comparable in its progress to that in which the airplane advanced... Its just a matter of imagination how far we go with rockets and jet planes...I think its fair to say you haven't seen anything yet.