Ramsey Clark (1968)
  • „Буйността е жизнена сила. Тя е благоприятна възможност. Нека обичаме буйността, и да я използваме за промяна.“ — „Turbulence is life force. It is opportunity. Let's love turbulence and use it for change.“