Исак Нютон

английски физик и математик
(пренасочване от Нютон)

Исак Нютон (англ. Isaac Newton, 1643-1727) е английски физик, математик, астроном и университетски преподавател.


От него


 • Аз съм изучавал тези неща, а вие не сте.
  I have studied these things — you have not.
Така отвърнал Нютон на Едмънд Халей (Edmond Halley)


 • Ако виждах по-далеч от другите, то е защото стоях на раменете на гиганти.
  If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.
из писмо до Робърт Хук от 5(15) февруари 1676


 • Всяко тяло остава в състояние на покой или на равномерно праволинейно движение, докато не е бъде принудено да излезе от това състояние от силите, които му въздействат.
  Every body continues in its state of rest, or of uniform motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it.
Първи закон на движението; Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) • За всяко действие има винаги противоположно и равно по сила противодействие…
  To every action there is always opposed an equal reaction…
Трети закон на движението; Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)


 • Истината винаги се намира в простотата, а не в многообразието и безпорядъка.
  Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things.
Cited in Rules for methodizing the Apocalypse, Rule 9, from a manuscript published in The Religion of Isaac Newton (1974) by Frank E. Manuel


 • Наблюдавайки Божиите творения, ние разбираме, че истинският Бог е едно интелигентно и всемогъщо Същество, и че Той притежава всички съвършенства и абсолютната власт. Бог е вечен и безкраен, всесилен и всезнаещ, т.е. Неговото съществуване трае от вечността до вечността, Неговата личност се простира от безкрайността до безкрайността. Той властва над всички неща и знае всичко, което се е случило или е възможно да се случи. — NEWTON 1687, Principia Mathematica.


 • Не съм бил в състояние да открия причините за тези свойства на гравитацията, но не си измислям хипотези.
  I have not been able to discover the cause of those properties of gravity from phenomena, and I frame no hypotheses.
из писмо до Робърт Хук от 5(15) февруари 1676


 • Платон е мой приятел, Аристотел е мой приятел, но най-голям приятел ми е истината.
  Plato is my friend — Aristotle is my friend — but my greatest friend is truth.
написано на латински, когато слага заглавието на труда си "Quaestiones Quaedam Philosophicae" (Certain Philosophical Questions), 1664


 • Според мене аз съм само едно дете, играещо си на плажа, докато огромният океан на истината лежи неоткрит пред мене.
  To myself I am only a child playing on the beach, while vast oceans of truth lie undiscovered before me.


 • Тази изключително красива система, включваща Слънцето, планетите и кометите, би могла да възникне единствено в резултат на замисъла и решението на едно Разумно и Всемогъщо Същество. Това Същество властва над всички неща не като една душа, въплътена в света, а като Господ над всичко; и тъкмо поради Своята власт, Той изисква да бъде наричан Господ Бог. — NEWTON 1687, Principia Mathematica.


 • Това е съвършенството на Божиите дела, че са извършени с голяма простота. Той е Бог на реда, а не на безредието.
  It is the perfection of God's works that they are all done with the greatest simplicity. He is the God of order and not of confusion.
Cited in Rules for methodizing the Apocalypse, Rule 9, from a manuscript published in The Religion of Isaac Newton (1974) by Frank E. Manuel


За него
 • Нютон е отгледан от баба си, след като баща му умира, а майка му се омъжва за човек, когото той ненавижда.
Джон Симънс


 • Геният е някой, който открива, че камъкът, който пада и луната, която не пада, представляват едно и също явление.
  A genius is someone who discovers that the stone that falls and the moon that doesn't fall represent one and the same phenomenon.
Ернесто Сабато (Ernesto Sabato), On Heroes and Tombs [Sobre heroes y tumbas] (1961), Ch. X


 • Природата и нейните закони били покрити с мрак.
  И рече Бог: "Да бъде Нютон" — и настана светлина.
  Nature and Nature's laws lay hid in night:
  God said, Let Newton be! — and all was light.
Александър Поуп, строфи, изписани за паметника на Нютон в Уестминстърското абатство