Генерал Люшън Кинг Траскът – младши, (англ.Lucian King Truscott, Jr, 1895-1965) е американски военен деец от периода на Втората световна война. Воювал е в Северна Африка, Италия и Франция, командвал е последователно 3-та американска дивизия и VI корпус под ръководството на ген.Патън, Петнайста американска армия, Пета американска армия, а непосредствено след войната поема командването на Трета армия и достига до ранг армейски генерал. Впоследствие работи към ЦРУ и написва мемоарите си Command Missions.


 • Нека ти кажа нещо и никога не го забравяй. Играеш играта, за да победиш, а не да загубиш. И във войната се биеш, за да победиш. Така се пише: П-О-Б-Е-Д-А! А всеки добър игрч в играта и добър командир във войната трябва да има по някой кучи син в себе си. Ако го няма, той не е добър играч или командир. Толкова е просто. Няма кучи син - няма командир! — напътствие към сина си
  Let me tell you something, and don't ever forget it. You play games to win, not lose. And you fight wars to win. That's spelled W-I-N ! And every good player in a game and every good commander in a war…has to have some son of a bitch in him. If he doesn't, he isn't a good player or commander....It's as simple as that. No son of a bitch, no commander.


 • Американският войник демонстрира, че надеждно екипиран, трениран и воден, няма по-добър от него сред всички армии на света. — из мемоарите му "Command Missions", 1954 г.
  The American soldier demonstratet that, properly equipped, trained and led, he has no superior among all the armies in the world.


 • Най-висока степен за мярка на успеха в бойното лидерство е способността да се извлече полза от уроците на бойния опит. — из мемоарите му "Command Missions", 1954 г.
  The very high degree of measure of success in battle leadership is the ability to profit by the lessons of battle experience.


 • Предполагам, че хората се раждат с черти, които могат да бъдат култивирани по посока на лидерството. Но няма съмнение, че може да се култивира и самото лидерство. Идеята, че някой може да се роди като армейски командир или като върховен командир, като ген.Айзенхауър, е просто неразумна. Характеристиките на лидерството, включващи несъмнена решителност и увереност, идват от познания, базирани на уроци и тренировки. Главното са вашите основни познания, развитието на вашия ум и способността да прилагате тези знания докато израствате във вашата военна кариера. — в отговор на Edgar Puryear, за студията му Nineteen Stars: A Stdy in Military Character & Leadership, публикувано едва през 1971 г.
  I suppose men are born with traits that can be cultivated in the direction of leadership. But there is also no doubt that leadership can be cultivated. The idea of any man being born an army commander or being born to be a theater commander, such as General Eisenhower, just isn't so. The characteristics of leadership, necessarily has to have certain decisiveness and confidence come from knowledge based on studies and training. The fundamental thing is your basic knowledge, the development of your mind and your ability to apply this knowledge as you go along your military career.


 • Характерът е това, което вие имате. Репутацията е онова, което другите мислят, че имате. Причината, поради която някои се провалят в изкачването на стълбата на успеха или лидерството е, ако така искате да го наречете, разликата между репутацията и характера. Двете не винаги съвпадат. За някого може да се счита, че има надежден характер. Появява се обаче възможност и ако се окаже, че е имал репутацията на нещо, което всъщност не е, той ще пропусне тази възможност. Смятам, че именно характерът е основата на успешното лидерство. — цитирано в "Air Force Journal of Logistics" от 22 март 2005,
  Character is what you are. Reputation is what others think you are. The reason that some fail to climb the ladder of success, or of leadership if you want to call it that, is that there is a difference between reputation and character. The two do not always coincide. A man may be considered to have sterling chracter. Opportunity might come to that man; but if he has the reputation for something he is not, he may fail that opportunity. I think character is the foundation of successful leadership.


 • Генерал Патън е може би най-колоритният и най-виден военен лидер през Втората световна война. — коментар от мемоарите му "Command Missions"