Луис Димбиц Брандайс, (англ. Louis Dembitz Brandeis, 1856-1941) e виден американски юрист от еврейски произход. Съдия е във Върховния съд на САЩ през периода 1916–1939.


 • Интензивността и сложността на живота, съпътстващ напредъка на цивилизацията, са довели до известно отдръпване от света. — The Right to Privacy, 1890
  The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world.


 • Когато човек чувства, че не може да зареже работата си, това е сигурен сигнал за предстоящ срив. — из негово писмо от 1897
  When a man feels that he cannot leave his work, it is a sure sign of an impending collapse.


 • Като правило, много по-важно е как хората вършат своята работа, отколкото каква работа избират. — The Opportunity in the Law, 1905
  It is, as a rule, far more important how men pursue their occupation than what the occupation is which they select.


 • Никой народ никога не е могъл и не може да построи достойна цивилизация, чрез просто задоволяване на материалните нужди. — Hours of Labor, 1906
  No people ever did or never can attain a worthy civilization by the satisfaction merely of material needs…


 • Истинският успех в работата може да се открие в постижения, сравними по-скоро с тези на художник или учен, на изобретател или държавник. И радостите, търсени в професионалната работа трябва да бъдат подобно на техните радости, а не само примитивното удовлетворение от придобиването на пари, упражняването на власт или в повърхностното удоволствие от победата. — "Business — The New Profession", 1912
  Real success in business is to be found in achievements comparable rather with those of the artist or the scientist, of the inventor or statesman. And the joys sought in the profession of business must be like their joys and not the mere vulgar satisfaction which is experienced in the acquisition of money, in the exercise of power or in the frivolous pleasure of mere winning.


 • Човек е по-добър гражданин на Съединените щати, когато също така е лоялен гражданин на своя щат, на своя град, на семейството си, на своята професия или занаят, към своя колеж или своята ложа. … Защото само чрез благородството на своите стремежи ние можем да развием най-доброто у себе си и да дадем на тази страна цялото предимство на нашето велко наследство. — "The Jewish Problem And How to Solve It", 1915
  A man is a better citizen of the United States for being also a loyal citizen of his state, and of his city; for being loyal to his family, and to his profession or trade; for being loyal to his college or his lodge. … For only through the ennobling effect of its strivings can we develop the best that is in us and give to this country the full benefit of our great inheritance.


 • Какви са американските идеали? Това е развитие на индивида за негово собствено и за общо добро; развитие на индивида чрез свобода, както и постигане на общото благо чрез демокрация и социална справедливост. — True Americanism, 1915
  What are the American ideals? They are the development of the individual for his own and the common good; the development of the individual through liberty, and the attainment of the common good through democracy and social justice.


 • Няма закон – писан или неписан, – който може да бъде разбран без пълното познаване на обстоятелствата, от които възниква и в които следва да се прилага. — The Living Law, 1915-16
  No law, written or unwritten, can be understood without a full knowledge of the facts out of which it arises, and to which it is to be applied.


 • Основно правило на закона е, че най-благородните човешки произведения – знания, установени истини, концепции и идеи – стават, след доброволно общуване с други, свободни за всеобщо иползване, тъй както въздуха. — по делото "International News Service v. Associated Press", 1918
  The general rule of law is, that the noblest of human productions – knowledge, truths ascertained, conceptions, and ideas – become, after voluntary communication to others, free as the air to common use.


 • Страхът от сериозни вреди сам по себе си не може да оправдае потискането на свободата на словото и събранията. Хората се бояха от вещици и изгориха жени. Функцията на речта е да освобождава хората от робството на ирационалните страхове. — по делото "Whitney v. California", 1927
  Fear of serious injury cannot alone justify suppression of free speech and assembly. Men feared witches and burnt women. It is the function of speech to free men from the bondage of irrational fears.


 • Тези, които са спечели независимостта ни чрез революция, не са били от страхливите. Те не са се страхували от политически промени. Не са превъзнасяли цената на свобода. — по делото "Whitney v. California", 1927
  Those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of liberty.


 • Ако има време, лъжата и заблудите да се разкрият чрез обсъждане, с цел предотвратяване на злото в процеса на образоване, то лекарството е повече речи, не усилено мълчание. — по делото "Whitney v. California", 1927
  If there be time to expose through discussion the falsehood and fallacies, to avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more speech, not enforced silence.


 • Опитът би трябвало да ни научи да бъде най-вече нащрек в защита на свободата, когато целите на правителството са благотворителни. Хората, родени на свобода, са по рождение приучени да отблъскват посегателствата спрямо свободата, идващи от злорамерени владетели. Най-големите опасности на свободата обаче се крият в коварното посегателство от страна на усърдни хора, които са добронамерени, но без разбиране. — по делото "Olmstead v. United States", 1928
  Experience should teach us to be most on our guard to protect liberty when the government's purposes are beneficent. Men born to freedom are naturally alert to repel invasion of their liberty by evil-minded rulers. The greatest dangers to liberty lurk in insidious encroachment by men of zeal, well-meaning but without understanding.


 • Благоприличието, сигурността и свободата изискват държавните служители да бъдат подложени на едни и същи правила на поведение, които са в ход за гражданите. При управлението на закона, правителството ще бъдат застрашено, ако то самò не спазва стриктно закона. Нашето правителство е мощен и вездесъщ учител. За добро или за зло той преподава своя пример на целия народ. — по делото "Olmstead v. United States", 1928
  Decency, security, and liberty alike demand that government officials shall be subjected to the same rules of conduct that are commands to the citizen. In a government of laws, existence of the government will be imperiled if it fails to observe the law scrupulously. Our government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example.


 • Престъпността е заразна. Ако самото правителството стане закононарушител, то поражда презрение към закона и приканва всеки човек да стане Закон сам за себе си и води към анархия. — по делото "Olmstead v. United States", 1928
  Crime is contagious. If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites every man to become a law unto himself; it invites anarchy.


 • Това, което е направено от човек, може да да бъде и развалено. — от негово писмо от 1940
  That which is man-made can be unmade.


 • Ако искаме да бъдем напътствани от светлината на разума, трябва да позволим на нашите умове да бъдат смели. — по делото "New State Ice Co. v. Liebmann", 1932
  If we would guide by the light of reason, we must let our minds be bold.


 • Ние може да имаме демокрация или може да имаме богатство, концентрирано в ръцете на малцина, но не можем да имаме и двете. — из негово изказване от 1941
  We may have democracy, or we may have wealth concentrated in the hands of a few, but we can't have both.