Според вярванията на мюсюлманите Светият Коран е словото на Бог (на арабски Аллах), дадено на Мухаммед, за да го наизусти и после запише. То е низпослано на арабски и цитатите тук са само негов превод.

Коран

Цитати от Корана

редактиране

Откриване

редактиране
 1. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
 2. Хвала на Аллах Господа на световете,
 3. Всемилостивия, Милосърдния,
 4. Владетеля на Съдния ден!
 5. Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
 6. Насочи ни по правия път,
 7. пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!

(превод Цветан Теофанов - www.harunyahya.com)

Отношение към другите

редактиране
 • Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. - Сура Мумтехина(60):8
 • Той предписа за вас в религията онова, което завеща на Нух и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммад], и онова, което завещахме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайте в нея!” - Сура Шура(42):13
 • Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени. - Сура Бакара(2):136
 • И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.” - Сура Анкебут(29):46
 • Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите.” - Сура Маиде(5):5
 • … ще откриеш, че от тях най-близки по любов към вярващите са онези, които казват: “Ние сме християни.” Така е, защото сред тях има свещеници и монаси, и защото не се възгордяват. А щом чуят низпосланото на Пратеника, ти виждаш очите им да преливат от сълзи заради онова, което са узнали от истината… - Сура Маиде(5):82,83
 • И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! - СураКехф(18):29
 • Аллах може да породи обич между вас и онези от тях, с които враждувахте. Аллах е всемогъщ. Аллах е опрощаващ, милосърден. - Сура Мумтехине(60):7

Цитати за Корана

редактиране
 • „Ако прочетете Корана, ще видите, че той е много ясна книга… там по един много добър начин са дефинирани напътстващите човечеството понятия любов и единство.“ — Тони Блеър
 • „Прочетох Корана, преведен на моя език. Чета и други произведения относно Исляма и изпитвам голямо удоволствие от това. Научих много неща за Корана, които по-рано не знаех и които смятам, че силно засягат християните.“ — Тони Блеър
 • „Като литературен паметник Коранът стои сам-самичък; едно уникално произведение на арабската литература, няма нито предшественици, нито наследници на своя език. Мюсюлманите от всички векове се обединяват в разгласяването на несравнимостта не само на съдържанието му, но и на стила му.“ — Хамилтън Гиб, експерт по арабистика


Уикипедия разполага със статия за Коран