Едуард Далбърг (англ. Edward Dahlberg, 1900–1977) е американски писател – романист и есеист. • Внаги обичам да гледам от оптимистичната страна на живота, но съм достатъчно голям реалист, за да знам, че животът е нещо много сложно. Всяко решение в стил Уолт Дисни е погрешно.
  Always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter. Walt Disney Every decision you make is a mistake.


 • Геният, както и истината, има доста неугледни и безцеремонни обноски.
  Genius, like truth, has a shabby and neglected mien.


 • Да пишеш е унижение.
  To write is a humiliation.


 • Древните са разбирали далече по-добре предписанията на властта отколкото предписанията на свободата.
  The ancients understood the regulation of power better than the regulation of liberty.


 • И така голяма част от живота ни е отдаден на изследване на нашите несъвършенства, което значи, че нямаме време да развиваме нашите въображаеми добродетели. Истината е, че ние усъвършенстваме само нашите пороци и, когато си отива от този свят, човек е по-лош, отколкото е бил, когато се е родил.
  So much of our lives is given over to the consideration of our imperfections that there is no time to improve our imaginary virtues. The truth is we only perfect our vices, and man is a worse creature when he dies than he was when he was born. • Машината е оказала пагубено въздействие върху добродетелта, за съжаление, и върху любовта; а младите хора, свикнали с машини, които пораждат инерция и страх, са почти импотентни.
  The machine has had a pernicious effect upon virtue, pity, and love, and young men used to machines which induce inertia, and fear, are near impotent.


 • Отнема много време, докато да се разбере нещо.
  It takes a long time to understand nothing.


 • Ние можем да пишем добре само за нашите грехове, защото ни е трудно да си припомним и едно добродетелно дело, независимо дали е резултат на добри или лоши намерения.
  We can only write well about our sins because it is too difficult to recall a virtuous act or even whether it was the result of good or evil motives.


 • Нищо в наше време не е станало долкова нежелано, колкото добродетелта.
  Nothing in our times has become so unattractive as virtue.


 • Писането е съвест, скрупули и изплащане на данък към нашите предци.
  Writing is conscience, scruple, and the farming of our ancestors. • Човек пести себе си, когато няма какво да раздава.
  Man hoards himself when he has nothing to give away.