Джон Бърдън Сандерсън Холдейн (англ. John Burdon Sanderson Haldane, 1892-1964) е шотландски генетик и еволюционен биолог, един от основателите на популационната генетика.


 • Не се съмнявам, че в действителност бъдещето ще бъде много по-изненадващо от всичко, което мога да си представя. Подозирам, че Вселената е не само по-странна отколкото предполагаме, а по-странна отколкото можем да предположим.
  I have no doubt that in reality the future will be vastly more surprising than anything I can imagine. Now my own suspicion is that the Universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose.


 • Грам алгебра струва тон устни аргументи.
  An ounce of algebra is worth of a ton of verbal argument.


 • Предполагам, че процесът на приемане минава през следните четири етапа:
  1) това е пълна безсмислица;
  2) това е интересна, но смахната гледна точка;
  3) това е вярно, но не е нещо особено;
  4) аз винаги съм казвал точно това.
  I suppose the process of acceptance will pass through the usual four stages:
  (i) this is worthless nonsense;
  (ii) this is an interesting, but perverse, point of view;
  (iii) this is true, but quite unimportant;
  (iv) I always said so.


 • Практиката ми като учен е атеистична. Това ще рече, че когато подхващам един експеримент, предполагам, че нито Бог, нито ангел или дявол няма да се намеси в хода му; и това предположение се оправдава от целия успех, който съм постигнал в професионалната си кариера. Поради което бих бил интелектуално нечестен, ако не бях атеистичен в светските си дела.
  My practice as a scientist is atheistic. That is to say, when I set up an experiment I assume that no god, angel, or devil is going to interfere with its course; and this assumption has been justified by such success as I have achieved in my professional career. I should therefore be intellectually dishonest if I were not also atheistic in the affairs of the world.