Александър Грибоедов

руски писател и дипломат
(пренасочване от Грибоедов)

Алексàндър Сергèевич Грибоèдов (рус. Александр Сергеевич Грибоедов, 1795-1829) е руски дипломат, поет, драматург и композитор.


 • От ума си пати — заглавие на прочута пиеса в стихове
  Горе от ума


 • Щастливците часовници не гледат.
  Счастливые часов не наблюдают.


 • Че ако някой някого обича,
  защо да мисли много и да пътува надалече?
  Ах! если любит кто кого,
  Зачем ума искать и ездить так далеко?


 • Че който беден е,
  не ти е той прилика.
  Кто беден,
  Тот тебе не пара.


 • Количеството ако е голямо,
  цената силно намалява.
  Числом поболее,
  ценою подешевле.


 • Аз странен – че кой ли не е странен тук?
  Я странен; а не странен кто ж?


 • Не ни е нужен нам друг образец,
  когато пример имаме от родния отец.
  Не надобно другого образца,
  Когда в глазах пример отца.


 • Да служа ще се радвам,
  но да прислужвам ще ми дотежи.
  Служить бы рад,
  Прислуживаться тошно. • Ах лошите езици – по-страшни са от пистолети те.
  Ах, злые языки страшнее пистолетов.


 • На глупостите аз не съм читател,
  а още повече на образцови.
  Я глупостей не чтец,
  А пуще образцовых.


 • Че чинове от хората се дават,
  а хората – те могат и да се измамят
  Чины людьми даются
  А люди могут обмануться


 • Къде е по-добре? Където нас ни няма.
  Где ж лучше? Где нас нет.