Глория Мари Стейнъм (англ. Gloria Marie Steinem, р.1934) е американска журналистка, политически и социален активист, икона на втората вълна от феминисткото движение през 60-те и 70-те години на ХХ век.


 • Ако жените имат малки деца, те са на един мъж разстояние по-далече от благосъстоянието.
  If women have young children, they are one man away from welfare.


 • Ако кажете: "Аз съм за равно заплащане", това е реформа. Но ако кажете: "Аз съм феминистка", това е вече трансформация на обществото.
  If you say, I'm for equal pay, that's a reform. But if you say. I'm a feminist, that's a transformation of society.


 • Ако обувката не приляга, трябва ли да сменим крака? — 1983
  If the shoe doesn't fit, must we change the foot?


 • Америка е една огромна замразена тарталета, заобиколена от милиони гладуващи хора.
  America is an enormous frosted cupcake in the middle of millions of starving people.


 • Без скок на въображението или мечтите ние губим вълнението на възможностите. Мечтите са в крайна сметка форма на планиране.
  Without leaps of imagination, or dreaming, we lose the excitement of possibilities. Dreaming, after all, is a form of planning.


 • Бог може да е в детайлите, но богинята е във въпросите. Веднъж щом започнем да ги задаваме, няма връщане назад. — 1994
  God may be in the details, but the goddess is in the questions. Once we begin to ask them, there's no turning back.


 • Бъдещето изцяло зависи от това, което всеки един от нас прави всеки един ден, докато движението е само хора в движение.
  The future depends entirely on what each of us does every day; a movement is only people moving.


 • Властта може да бъде взета, но не дадена. Процесът на вземане е само по себе си овластяване.
  Power can be taken, but not given. The process of the taking is empowerment in itself.


 • Всеки човек - от пацифиста до терориста - осъжда насилието… и после добавя по някой специален случай, в който то може да бъде оправдано.
  From pacifist to terrorist, each person condemns violence -- and then adds one cherished case in which it may be justified.


 • Всяка жена, която избере да се държи като пълноценно човешко същество, трябва да бъде предупредена, че армиите на статуквото ще я третират като нещо подобно на мръсен виц. Това е тяхното естествено и първото оръжие. И тя ще се нуждае от подкрепата на сестрите си. — 1971
  Any woman who chooses to behave like a full human being should be warned that the armies of the status quo will treat her as something of a dirty joke. That's their natural and first weapon. She will need her sisterhood.


 • Докато не се включат да работят като част от правото на всеки един гражданин към автономия и лична самореализиация, жените ще продължават да бъдат уязвими от чуждите представи какво е необходимо и какво не е.
  Unless we include a job as part of every citizen's right to autonomy and personal fulfillment, women will continue to be vulnerable to someone else's idea of what need is.


 • Единственото нещо, което не мога да понасям, е дискомфортът.
  The only thing I can't stand is discomfort.


 • Жената без мъж е като риба без велосипед. — фразата е широко популяризирана от Стейнъм, но по нейни думи е изказана още през 1970 г. от австралийската преопдавателка Irina Dunn
  A woman without a man is like a fish without a bicycle.


 • Жената, четяща "Плейбой", се чувста като евреин, четящ наръчник за нацисти.
  A woman reading Playboy feels a little like a Jew reading a Nazi manual.


 • Жените може би са разновидност, която става все по-радикална с възрастта.
  Women may be the one group that grows more radical with age.


 • Законът и справедливостта може да не са едно и също. И когато не са, пренебрегването на закона може да бъде първата стъпка към неговата промяна. — 2005
  Law and justice are not always the same. When they aren't, destroying the law may be the first step toward changing it.


 • Злото е очевидно само в ретроспекция.
  Evil is obvious only in retrospect.


 • Искам да чуя за мъж, който търси съвет как да съчета брака с кариерата.
  I have yet to hear a man ask for advice on how to combine marriage and a career.


 • Истината ще ви направи свободни, но първо ще ви вбеси.
  The truth will set you free. But first, it will piss you off.


 • Най-сигурният начин да останеш сама е да се омъжиш.
  The surest way to be alone is to get married.


 • Не мога да се размножавам в плен. — на въпрос защо не се е омъжила
  I don't breed well in captivity.


 • Ние започнахме да отглеждаме дъщерите си по-скоро като синове… но малцина имат смелостта да отглеждат синовете си по-скоро като дъщери.
  We've begun to raise daughters more like sons... but few have the courage to raise our sons more like our daughters.


 • Ние няма да получим равенство извън дома, докато мъже са равни в него.
  Women are not going to be equal outside the home until men are equal in it.


 • Никога няма да решим въпроса с феминизацията на властта, докато не решим въпроса с мъжествеността на богатството.
  We'll never solve the feminization of power until we solve the masculinity of wealth.


 • Никой мъж не може да се нарече либерален, или радикален, или дори консервативен застъпник на честната игра, ако работата му зависи по някакъв начин от незаплащането или ниското заплащане на женския труд в дома или на работа.
  No man can call himself liberal, or radical, or even a conservative advocate of fair play, if his work depends in any way on the unpaid or underpaid labor of women at home, or in the office.


 • Някои от нас станаха мъжете, за които искахме да се омъжим.
  Some of us are becoming the men we wanted to marry.


 • Основният проблем на всички нас, мъже и жени, е не как да учим, а как да забравяме наученото.
  The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn.


 • Пиедесталът е подобен на затвор - както всички малки, затворени пространства.
  A pedestal is as much a prison as any small, confined space.


 • Писането е единственото нещо, което когато го правя, не чувствам, че би трябвало да правя нещо друго.
  Writing is the only thing that, when I do it, I don't feel I should be doing something else.


 • Повечето американски деца страдат от прекалено много майки и твръде малко бащи.
  Most American children suffer too much mother and too little father.


 • Повечето жени са на един мъж разстояние от благосъстоянието.
  Most women are one man away from welfare.


 • Повечето женски списания просто се опитват да превърнат жените в по-големи и по-добри потребители.
  Most women's magazines simply try to mold women into bigger and better consumers.


 • Подобно на изкуството, и революцията идва от комбинирането на това, което съществува, в онова, което никога не е съществувало.
  Like art, revolutions come from combining what exists into what has never existed before.


 • По-полезно е да гледате как парите променят света, отколкото как се натрупват.
  It is more rewarding to watch money change the world than watch it accumulate.


 • Порнографията е относно доминирането. Еротиката е относно взаимността.
  Pornography is about dominance. Erotica is about mutuality.


 • Предварителното планиране е характеристика на класата. Богатата и дори средната класа планират за бъдещите поколения, докато бедните многат да планират само за няколко седмици или дни.
  Planning ahead is a measure of class. The rich and even the middle class plan for future generations, but the poor can plan ahead only a few weeks or days.


 • Проблемът е, че когато отивам и говоря пред студентите, аз не виждам млади мъже, които да застават пред мен и да казват: "Но как мога да съчетавам кариерата със семейството?"
  But the problem is that when I go around and speak on campuses, I still don't get young men standing up and saying, "How can I combine career and family?"


 • Пълномощията на всяка държавна институция трябва да се простират до кожата на гражданите.
  The authority of any governing institution must stop at its citizen's skin.


 • Първата съпротива срещу социалната промяна е да се каже, че тя не е необходима.
  The first resistance to social change is to say it's not necessary.


 • Работата се оценява от социалната стойност на работника.
  Work is valued by the social value of the worker.


 • Само един поглед върху малките числа в нашите чекови книжки може разкрие нашите ценности.
  We can tell our values by looking at our checkbook stubs.


 • Самочувствието не е всичко. Но без самочувствие всичко е нищо.
  Self-esteem isn't everything; it's just that there's nothing without it.


 • Свободната жена е тази, която има секс преди да се омъжи и работа след това.
  A liberated woman is one who has sex before marriage and a job after.


 • Това не е обикновена реформа. Това е революция. Сексът и расата, понежа са лесни и видими различия, са залегнали като основни критерии за организацията на човешките същества във висши и нисши категории и в евтината работна рака, от която тази система зависи. Ние говорим за общество, в което няма да има роли, различни от тези, които са избрани и спечелени. Ние нистина говорим за хуманизъм.
  This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race because they are easy and visible differences have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups and into the cheap labour in which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism.


 • Ясно е, че никой не знае колко лидерство е пропаднало, неоткрито у жените от всички раси, и сред черните, и сред другите малцинства.
  Clearly no one knows what leadership has gone undiscovered in women of all races, and in black and other minority men.


Външни връзки