Валентин Домил (рус.Валентин Домиль - псевдоним на Валентин Милявский, р.1936 г.) е психиатър, публицист, афорист и автор на иронични стихове. Има еврейски произход, но е рускоговорящ и рускопишещ. Роден и работил в бившия Съветски съюз (в Полтава, днешна Украйна), след разпада му се премества да живее в Израел.


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я

 • А първобитните маймуни и в нечовешки условия са успели да станат хора.
  А вот первобытные обезьяны и в нечеловеческих условиях смогли стать людьми.
 • А че болшинството писатели са излезли из под "Шинела" на Гогол, все още не означава, че им е по мярката на всички.
  Из того, что большинство писателей вышло из «Шинели» Гоголя, вовсе не значит, что она всем в пору.
 • А че животът си диктува своето, все още не значи, че с него не можем да се договарим.
  Из того, что жизнь диктует свое, вовсе не значит, что с ней нельзя договориться.
 • А че повече няма къде да се ходи, все още не значи, че сме пристигнали вече.
  Из того, что дальше идти некуда, вовсе не значит, что мы уже пришли
 • Ако вашите достойнства си остават непотърсени от епохата, предложете й своите недостатъци.
  Если ваши достоинства остались невостребованными эпохой, предложите ей свои недостатки.
 • Ако ви е омръзнало да бъдете стопанинът вкъщи, вземете си котка.
  Если вам надоело быть хозяином у себя дома, заведите кота.
 • Ако всичко тече, значи всичко трябва да се сменя.
  Если всё течёт, значит всё нужно менять.
 • Ако искате да използвате правото си на грешка, встъпете в законен брак.
  Хотите использовать право на ошибку – в ступайте в законный брак.
 • Ако не искате да ви считат за товарно животно – не давайте повод.
  Не хотите, чтобы вас считали лошадью – не давайте повод.
 • Ако няма кого повече да обичаш, може да обикнеш човека в себе си.
  Если любить больше некого, можно полюбить в себе человека.
 • Ако няма къде по-нататък да отидете, значи не са ви изпратили там.
  Если идти дальше некуда, значит, вас не туда послали.
 • Ако нямат други средства за съществуване, живеят с идеали.
  Если нет других средств к существованию, живут идеалами.
 • Ако нямаше умопобъркани, с кого бихме сравнявали себе си.
  Если бы не было сумасшедших, с кем бы мы себя сравнивали.
 • Ако от ума идват неприятности, от това съвсем не следва, че от глупостите идва щастие.
  Из того, что горе от ума, вовсе не следует, что от глупости – счастье.
 • Ако по време на служебен конфликт началникът ви настоява да застанете на неговото място, значи доста сте паднали в неговите очи.
  Если во время служебного конфликта начальник просит вас стать на его место, это значит, что вы упали в его глазах.
 • Ако само можеше към пика на потенцията да се добави още и пикът на духовния потенциал.
  Если бы к пику потенции, ещё бы и пик духовного потенциала.
 • Ако се налага да се избира между две злини, появява се желание да се окажеш третият излишен.
  Если приходится вбирать из двух зол, появляется желание оказаться третьим лишним.
 • Ако сега е лошо, от това съвсем не следва, че преди е било добре.
  Из того, что сейчас плохо, вовсе не следует, что раньше было хорошо.
 • Ако съществува връх на блаженството, то навярно все някъде има и негова низина.
  Если существует верх блаженства, то, наверное, где-то есть и его низ.
 • Ако хората дълго ги държат на повод, те се превръщат в стадо.
  Если людей долго держать на поводу, они превращаются в стадо.
 • Ако цял живот гледаш правдата в очите, може да я урочасаш.
  Если всю жизнь смотреть правде в глаза, её можно сглазить.
 • Ако човек си има всичко, от това не следва, че не му е нужно нищо.
  Из того, что у человека всё есть, вовсе не следует, что ему ничего не нужно.
 • Ама такъв оригинал е тоя, – обидиха се копията.
  Он у нас такой оригинал, – обижались копии.
 • Апетитът на котката идва повреме на яденето... на стопанина.
  Аппетит к коту приходит во время еды… хозяина.
 • Ахилесовата пета на глупака е в главата.
  Ахиллесова пята дурака у него в голове.
 • Бедата е там, че пределите на разумното се налагат от малоумните.
  Беда в том, что пределы разумного устанавливаются дураками.
 • Бедата не е там, че човек е произлязъл от маймуната, а че не отишъл далече от нея.
  Беда не в том, что человек произошел от обезьяны, а в том, что не далеко ушёл от неё.
 • Беше глупав, но в пределите на разумното.
  Он был глуп, но в пределах разумного.
 • Беше тясно в пределите на разумното – и той излезе оттам.
  Было тесно в пределах разумного, и он вышел.
 • Болното общество не би могло да има здрави лидери.
  У больного общества не может быть здоровых лидеров.
 • Бремето на властта не толкова притиска, колкото възвишава.
  Бремя власти не столько давит, сколько возвышает.
 • В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
  В жизни многих людей, ничего не меняется именно в эпоху больших перемен.
 • В историята, както и в театъра – ролите са много по-малко, отколкото личностите, които биха искали да ги изиграят.
  В истории, как в театре – ролей гораздо меньше, чем личностей, которые хотели бы их сыграть.
 • В много съдебни драми главната роля се поверява на съдебния изпълнител.
  Во многих судебных драмах главную роль поручают судебному исполнителю.
 • В обществото, където въобще не е миришело на демокрация, не следва да се разчита на обонянието.
  В обществе, где демократией и не пахло, не следует полагаться на обоняние.
 • В основата на желязната дисциплина лежи сопаджийския подход.
  В основе железной дисциплины лежит палочная система.
 • В очите на жената умен е този, който си е изгубил по нея ума.
  Вглазах женщины умный тот, кто от неё без ума.
 • В психиатричната болница особеното мнение на пациентите се нарича бълнуване. В коридорите на властта бълнуването на политиците се разглежда като особено мнение.
  В психиатрической больнице особое мнение пациентов именуют бредом. В коридорах власти бред политиков рассматривают, как особое мнение.
 • В училището за умствено изостанали го считаха за гений.
  В школе для умственно отсталых его считали гением.
 • В училището на живота не те оставят да повтаряш годината.
  В школе жизни на второй год не оставляют
 • Векове живеят не хората, а идеите.
  В веках живут не люди, а их идеи.
 • Вечерта на хумора не мина и без жертви – една част от зрителите се спука от смях, а друга – изгоря от срам.
  Вечер юмора не обошелся без жертв – одна часть зрителей лопнула от смеха; другая – сгорела со стыда.
 • Вечните истини всеки отново ги открива за себе си.
  Вечные истины каждый открывает для себя заново.
 • Винаги може да се мине по по-друг път.
  Всегда можно пойти другим путем.
 • Винаги ще се намерят желаещи да утолят кадровия глад.
  Всегда найдутся желающие утолить кадровый голод.
 • Винаги ще се намерят хора, готови на идиотски постъпки в името на глупашки идеи.
  Всегда найдутся люди готовые на идиотские поступки во имя дурацкой идеи.
 • Висшестоящите глупаци учат на ум и разум нисшестоящите.
  Вышестоящие дураки учат уму-разуму нижестоящих.
 • Властта не обича, когато започнат да й претендират за правата на човека.
  Власть не любит, когда ей начинают качать права человека.
 • Властта принадлежи на народа, за разлика от нейните плодове.
  Власть принадлежит народу в отличие от её плодов
 • Влиза в душата, за да получи достъп към тялото.
  Лез в душу, чтобы получить доступ к телу.
 • Времето бяга. И не е известно на каква дистанция – на кратка, средна или дълга.
  Время бежит. Знать бы на какую дистанцию – короткую, среднюю или длинную.
 • Времето може да роди каквото му хрумне.
  И время может родить кого угодно.
 • Времето работи за нас – до време.
  Время работает на нас – до поры до времени.
 • Все още никой не е успял да откачи от брояча на отреденото време.
  Ещё никому не удалось соскочить со счётчика поставленного временем.
 • Все още нито едно подло време не изпитвало недостиг от подлеци.
  Ещё ни одно подлое время не испытывало недостатка в подлецах.
 • Всеки луд си има своите "Записки". — по аналогия с популярната повест на Николай Гогол "Записките на един луд" (рус. "Записки сумасшедшего")
  У каждого сумасшедшего свои «Записки».
 • Всеки писател си има своя цена. При социализма я определя властта. При капитализма – купувачът.
  У писателя своя цена. При социализме её определяла власть. При капитализме – покупатель.
 • Всеки политик си има свой пулс за епохата.
  У каждого политика свой пульс эпохи.
 • Всеки режим има своите идиоти, но само при демокрацията те притежават право на глас.
  Любой режим имеет своих идиотов, но только при демократии они обладают правом голоса.
 • Всеки си има своите права на човека.
  У каждого свои права человека.
 • Всеки си има свой период на полуразпад на личността.
  У каждого свой период полураспада личности.
 • Всеки си има свой праг на бедността.
  У каждого своя черта бедности.
 • Всеки си има своя светлина в края на тунела.
  У каждого свой свет в конце тоннеля.
 • Всички букви на закона са главни.
  Все буквы закона заглавные.
 • Всички знаят, че финансовата пропаст има много стъпала. Но никой не знае кое от тях е последно.
  Все знают, что финансовая пропасть имеет много ступеней. Но никто не знает, какая из них последняя.
 • Всички ние сме деца на идеите, които някога са завладели масите.
  Все мы дети идей, которые когда-то овладели массами.
 • Всички съвети, които могат да се дадат, мъдреците вече са ги дали – за разлика от глупаците.
  Все советы, которые можно дать, мудрецы уже дали, в отличие от дураков.
 • Всичко е относително. Нашата загуба може да се окаже нечия чужда находка.
  Всё относительно. Наша потеря может оказаться чьей-то находкой
 • Всичко остава в миналото. Дори бъдещето.
  Всё остаётся в прошлом. Даже будущее.
 • Всичко си има цена, но не всичко – стойност.
  Всё имеет цену, но не всё стоимость.
 • Всяка власт насилва народа, но само демократичната си мисли, че това се нрави на народа.
  Любая власть насилует народ, но только демократическая думает, что народу это нравится.
 • Всяка последна инстанция си има своята истина.
  У каждой последней инстанции своя истина.
 • Във времена на всеобщо безумие главен признак за ненормалност се явява психическото здраве.
  Во время всеобщего безумия главным признаком ненормальности является психическое здоровье.
 • Във времена на глад най-малко се цени храната за ума.
  Во время голода меньше всего ценится пища ума.
 • Въпреки откачеността си, не станал гениален. Но продължил да се надява... Поради глупост.
  Несмотря на помешательство, не стал гениальным. Но продолжал надеяться… По глупости.
 • Въпросът не е толкова в глупаците и пътищата, колкото в пътищата, които глупаците избират.
  Дело не столько в дураках и дорогах, сколько в том, что это те дороги, которые дураки выбирают.
 • Вървяха по правилния начин, но в неправилна посока.
  Шли правильным путём в неправильном направлении.
 • Върху счупените криле на мечтата далече няма да отлетиш.
  На сломанных крыльях мечты далеко не улетишь.
 • Върху троянски кон далече няма да стигнеш.
  На троянском коне далеко не уедешь
 • Главата не е склад, че всичко да се складира в нея.
  Голова не склад, чтобы в ней всё укладывалось.
 • Главната отлика между кучето и котката: кучето смята, че живее заедно със стопанина, а котката – че стопанинът живее заедно с нея.
  Главное различие между собакой и котом – собака считает, что живёт рядом с хозяином; а кот, что хозяин живёт рядом с ним.
 • Главното е, антрактите в драмата да не напомнят на комедия.
  Главное, чтобы антракты в драме не напоминали комедию.
 • Гледайки какво върши Дон Жуан, не на всеки гост му се удава да остане каменен.
  Глядя на то, что делает Дон Жуан, не каждому гостю удается остаться каменным.
 • Глупакът вижда край себе си само глупаци. Затова е и глупак.
  Дурак видел вокруг себя одних дураков. На то он и дурак.
 • Глупакът, както и геният – се ражда такъв.
  Дураком, как и гением нужно родиться.
 • Глухото общество няма гръмки дела.
  У глухого общества нет громких дел.
 • Голите истини възбуждат.
  Голые истины возбуждают.
 • Горчивият опит не прави живота по-сладък.
  Горький опыт не делает жизнь сладкой.
 • Да влезеш в историята е по-трудно, отколкото да попаднеш в нея.
  Войти в историю трудней, чем попасть в неё.
 • Да изгубиш ума си е много по-лесно, отколкото да го намериш.
  Сойти с ума намного легче, чем дойти до него.
 • Да излъжеш е лесно. Трудно е да се спреш.
  Соврать легко. Трудно остановиться
 • Да мислиш като всички е по-лесно, но не е по-добре.
  Думать как все проще, но не лучше.
 • Да останеш самия себе си, когато всичко наоколо се променя – това е непозволим разкош.
  Оставаться самим собой, когда вокруг всё меняется – непозволительная роскошь.
 • Да страдаш за народа е много по-лесно, отколкото да страдаш заедно с него.
  Болеть за народ намного легче, чем болеть вместе с ним.
 • Даваше дължимото в замяна на нужното.
  Отдавал должное в обмен на нужное.
 • Даде си живота за децата. Но те разчитаха на повече.
  Отдал жизнь детям. А они рассчитывали на большее.
 • Далтонист-идеалист. Виждал всичко в розов цвят.
  Дальтоник-идеалист. Все видел в розовом цвете.
 • Двустранното самопожертване в брака, не може да продължава вечно. Рано или късно, единият започва да принася в жертва другия.
  Обоюдное самопожертвование в браке не может длиться вечно. Раньше или позднее, один начинает приносить в жертву другого.
 • Дебелокожото началство не е възприемчиво спрямо тънкото ласкателство.
  Толстокожее начальство не восприимчиво к тонкой лести.
 • Демокрацията прилича на коня. Стига само да я пришпориш и тя веднага става управляема.
  Демократия похожа на лошадь. Стоит её пришпорить и она тут же становится управляемой.
 • Дни, почивни от живота.
  Выходные от жизни дни.
 • Доброволно в строй не вървят.
  По своей воле в ногу не ходят.
 • Докато дивият капитализъм стане цивилизован, цивилизованото общество ще подивее.
  Пока дикий капитализм станет цивилизованным, цивилизованное общество одичает.
 • Докато Съдът на историята се справи с Властта, Властта ще успее да се справи с Народа.
  Пока Суд истории разберется с Властью, Власть успеет разобраться с Народом.
 • Дори да си изгубил опорната си точка, няма нужда да пълзиш по корем.
  Даже потеряв точку опоры не нужно ползать на брюхе.
 • Дори и глупостта – и нея трябва да я сътвориш.
  Даже глупость и ту нужно сотворить.
 • Дори и Земята – и тя се върти.
  Даже Земля и та вертится.
 • Дори и Русия си има свой път на развитие, от това съвсем не следва, че е длъжна да върви по него.
  Из того, что Россия имеет свой путь развития, вовсе не следует, что она должна по нему идти.
 • Дори и светлото бъдеще, което ни го обещават, и то не е далече.
  Даже светлое будущее, которое нам обещают, и то недалёкое.
 • Дори сред гениите да има много психично болни, това все още не е повод прихиатричната болница да се превръща в академия на науките.
  То, что среди гениев много психически больных ещё не повод, чтобы превращать психиатрическую больницу в академию наук.
 • Дори тези, на които животът е дал всичко, им се струва, че не им е дал достатъчно.
  Даже те, кому жизнь дала все, уверенны, что им не додали.
 • Дори умната мисъл, изказана не навреме, изглежда глупава.
  Даже умная мысль, высказанная не вовремя, кажется глупой.
 • Доста често зверското озъбване позволява да се съхрани човешкият облик.
  Нередко звериный оскал позволяет сохранить человеческий облик.
 • Достатъчно е властта да се обърне с лице към народа и начаса го изгубва.
  Стоит власти повернуться к народу лицом, как она тут же теряет его.
 • Достатъчно само е човек да започне да върти милиони и веднага се отвръща от тези, които въртят хиляди.
  Стоит человеку начать ворочать миллионами, как он сразу отворачивается от тех, кто ворочает тысячами.
 • Достигна целта и стана мишена.
  Добился цели и стал мишенью.
 • Дръжте в запас по няколко истини, ако случайно някоя се окаже лъчлива.
  Имейте в запасе несколько истин на тот случай, если одна окажется ложной.
 • Думите не са необходими – щом всичко и без това всичко е написано на лицето.
  Слова не нужны, если на лице и так всё написано.
 • Духовните родственици затова са и добри, защото не е задължително да ги каниш на гости.
  Духовные родственники тем и хороши, что их не обязательно звать в гости.
 • Духът на времето се заключава в трудностите. Особено във временните.
  Дух времени заключен в трудностях. Особенно во временных.
 • Е и какво като е гол. Нали е крал.
  Ну и, что с того, что голый. Зато король.
 • Едва като премине през обряда по обрязването, фразата се превръща в афоризъм.
  Лишь пройдя обряд обрезания, фраза становится афоризмом.
 • Единомислието е съвкупност, при която глупаците са глупави, но не много, а умниците са умни, но не твърде.
  Единомыслие – это совокупность, при которой дураки глупые, но не слишком; а умники умные, но не очень.
 • Едни ги награждават за заслуги, а други – за услуги.
  Одних награждают за заслуги; других – за услуги.
 • Едни жени ги украсява скромността, а други – скъпоценностите.
  Одних женщин украшает скромность; других – драгоценности.
 • Едни живеят според правилата, а други – по изключенията от тях.
  Одни живут по правилам, другие – по исключениям из них.
 • Едни музите ги увенчават с лаври, а други – с рога.
  Одних музы венчают лаврами; других – рогами.
 • Едни писатели живеят със своите произведения, а други – за тяхна сметка.
  Одни писатели живут в своих произведениях; другие – за их счет.
 • Едни писатели са излезли от "Шинела" на Гогол, а други – от "Записките на един луд", от същия автор.
  Одни писатели вышли из "Шинели" Гоголя; другие – из "Записок сумасшедшего" того же автора.
 • Едни политици остават следа в историята. Други – в следствените дела.
  Одни политики оставляют след в истории. Другие – в следственном деле.
 • Едни се греят край огъня на културата, а други си загряват ръцете.
  Одни греются у очага культуры, другие нагревают руки.
 • Едни търсят в жената най-прекрасното, а други – всичко останало.
  Одни ищут в женщине изюминку; другие – всё остальное.
 • Едните пристъпват закона, а другите се застъпват за него.
  Одни попирают закон, другие – подпирают его.
 • Едно е да живееш с изкуството, друго е за негова сметка.
  Одно дело жить в искусстве; другое за его счёт.
 • Едно е да завоюваш любовта на жените. Друго е да се разпореждаш със завоюваното.
  Одно дело завоевать любовь женщины. Другое – распорядится завоеванным.
 • Едно е да не миришат парите. Друго е да не мирише на пари.
  Одно дело – деньги не пахнут. Другое – не пахнет деньгами.
 • Едно е да познаеш истината, друго е да я изнасиваш.
  Одно дело познать истину; другое – изнасиловать её.
 • Едно е, когато на човека нищо човешко не му е чуждо, друго е, когато той е чужд на всичко човешко.
  Одно, когда человеку всё человеческое не чуждо; другое – когда он чужд всему человеческому.
 • Едно от предимствата на лечението по фотографии е, че болният не вижда лицето на този, който го лекува.
  Одно из преимуществ лечения по фотографии – больной не видит лица того, кто его лечит.
 • Експортът на революции води до импорт на ширпотреби.
  Экспорт революции приводит к импорту ширпотреба.
 • Ентусиазмът на масите се нуждае от постоянно подгряване.
  Энтузиазм масс нуждается в постоянном подогреве.
 • Желаещите да направляват държавната машина са доста повече от тези, които умеят да я управляват.
  Желающих рулить машиной государства намного больше, чем умеющих ею управлять.
 • Желаещите да поделят са винаги повече от способните да преумножат.
  Желающих поделить всегда больше, чем способных преумножить.
 • Жена с такова бруто, може да мине дори и без нето.
  Женщина с таким брутто может обойтись без нетто.
 • Жената държеше мъжа в ръце си дотогава, докато той я носеше.
  Жена держала мужа в руках до тех пор, пока он носил её.
 • Жената с дълги крака далеч ще отиде.
  Женщина с длинными ногами далеко пойдёт.
 • Жената с прекрасни крака не ги разглежда вече като средство за придвижване.
  Женщина с роскошными ногами уже не рассматривает их, как средство передвижения.
 • Жени, аз ви обичам – бъдете бдителни!
  Женщины, я люблю вас – будьте бдительны!
 • Жените се делят на материалистки и идеалистки. Жените-материалистки изразяват душата с помощта на тялото, а жените идеалистки – тялото с помощта на душата.
  Женщины делятся на материалисток и идеалисток. Женщины-материалистки выражают душу с помощью тела; женщины идеалистки – тело с помощью души.
 • Женските форми са доста разтегливо понятие.
  Женские формы – понятие растяжимое.
 • За вкусове не спорят, ако няма какво да се яде.
  О вкусах не спорят, если есть нечего.
 • За да бъдеш син на своя век, не е задължително да преболедуваш всички негови болести.
  Чтобы стать сыном века, не обязательно переболеть его болезнями.
 • За да видиш светлина, не е достатъчно само да излезеш от мрака.
  Для того, чтобы увидеть свет, недостаточно выйти из мрака.
 • За да водят народа за носа, трябва да го подритват отзад.
  Чтобы водить народ за нос, его нужно подталкивать в задницу.
 • За да дойдеш на власт, трябва да имаш железен характер, а за да се задържиш – железобетонен.
  Для того, чтобы прийти к власти необходим железный характер; а удержаться – железобетонный.
 • За да живее хумористът, слушателят трябва да загива от смях.
  Чтобы юморист жил, слушатель должен умирать со смеху.
 • За да може естрадният номер да стане гвоздей на програмата, трябва да го набият в главите на зрителите.
  Чтобы эстрадный номер стал гвоздем программы, его нужно вбивать в головы зрителей.
 • За да не може сухата статистика да удря в главата, я разводняват.
  Чтобы сухая статистика не ударила в голову, её разводят.
 • За да превърне селянката в лейди, селянинът трябва да бъде джентърлмен.
  Чтобы превратить бабу в леди, мужик должен быть джентльменом.
 • За да преобърнат света, на едни е необходима опорна точка, а на други – гледна точка.
  Для того, чтобы перевернуть мир, одним нужна точка опоры; другим – точка зрения.
 • За да се раждат мислите зрели, трябва да бъдат износвани.
  Чтобы мысли рождались зрелыми их нужно вынашивать.
 • За да симулираш талант, трябва да имаш способности.
  Для того, чтобы симулировать талант, нужно иметь способности.
 • За да стане светът друг, всеки трябва да бъде самият себе си.
  Чтобы мир стал другим, каждый должен быть самим собоё.
 • За да струва нещо жизненият опит, трябва да има парично изражение.
  Чтобы жизненный опыт что-то стоил, он должен иметь денежное выражение.
 • За да чуеш гласа на съвестта, трябва да го имаш.
  Чтобы услышать голос совести нужно её иметь.
 • За допустимостта на репресиите най-охотно говорят хората, които са ги избегнали.
  О допустимости репрессий охотнее всего говорят люди, избежавшие их.
 • За душевен стриптийз писателят трябва да се обърне наопаки.
  Для душевного стриптиза писателю нужно вывернуть себя наизнанку.
 • За идейна чистота най-често се борят хора с мръсни ръце.
  За идейную чистоту чаще всего борются люди с грязными руками.
 • За критѝка е важно да не бърка сарказма с оргазма.
  Для критика главное, не путать сарказм с оргазмом.
 • За мнозина загубата на наличност е по-значима от загубата на лице.
  Для многих потеря наличности значимее, чем потеря лица.
 • За пълното щастие остава само да се отслабне.
  Для полного счастья остаётся только похудеть.
 • За разлика от гранатата жената първо се взривява, а после я захвърлят.
  В отличие от гранаты женщина сначала взрывается, а затем её бросают.
 • За разлика от достойнствата, пороците винаги се ценят.
  В отличие от достоинств, пороки всегда в цене.
 • За сделка със съвестта посредник не е нужен.
  Для сделки с совестью посредник не нужен.
 • За силните на този свят, съдят по техните слабости.
  О сильных мира сего судят по их слабостям.
 • Забравата е избирателна – както и паметта.
  Забвение избирательно, как и память.
 • Завършени се раждат само идиотите.
  Законченными рождаются только идиоты.
 • Зад леката походка на жената се усеща тежкия вървеж на съдбата.
  За легкой походкой жены угадывалась тяжёлая поступь судьбы.
 • Задните мисли се появяват най-често тогава, когато трябва да се върви напред.
  Задние мысли чаще всего появляются тогда, когда нужно идти вперед
 • Заеманата длъжност прави началника умен – и само глупак не разбира това.
  Занимаемая должность делает начальника умным, и только дурак не понимает этого.
 • Законите не работят, ако законодателите бездействат.
  Законы не работают, если законодатели бездельники.
 • Заради духа на времето не може да се усети ароматът на епохата.
  Не мог ощутить аромата эпохи из-за духа времени.
 • Заради изобилието на оттенъци, не се вижда цветът на нацията.
  Из-за обилия оттенков, не видно цвета нации.
 • Затворените прозорци не защитават от веянията на времето.
  Закрытые окна не защищают от веяния времени.
 • Златото на душата на изкупуване не подлежи.
  Золото души в скупках не принимают.
 • Знаейки цената на хората, можете да продавате доста по-евтино.
  И зная цену людям, можно продешевить.
 • И "лежащия камък" си имаше мечта – искаше му се да го хврълят.
  У "лежачего камня" была мечта, он хотел, чтобы его бросили.
 • И в други епохи са пили, но не така епохално.
  И в другие эпохи пили, но не так эпохально.
 • И верността се разваля от дългото съхранение.
  И верность портится от долгого хранения.
 • И глупакът може да е преуспяващ – ако има търсене на глупост.
  И дурак может быть преуспевающим при наличии спроса на глупость.
 • И глупаците внасят свой принос в колективната мъдрост.
  И дураки вносят свой вклад в коллективную мудрость.
 • И духовната храна има свой срок на годност.
  И у духовной пищи есть свой срок годности.
 • И духовните ценности имат парично изражение.
  И духовные ценности имеют денежное выражение.
 • И езоповият език следва да се удържа зад зъбите.
  И эзопов язык следует держать за зубами.
 • И зад тъмните дела могат да стоят светли помисли.
  И за тёмными делами могут стоять светлые помыслы.
 • И краят на началото може да бъде начало на края.
  И конец начала может быть началом конца.
 • И на високото си има свои дълбини.
  И в высоком есть свои глубины.
 • И на подарения кон трябва да се гледат зъбите, ако той е троянски.
  И дареному коню нужно смотреть в зубы, если он троянский.
 • И напред може да се върви заднишком.
  И вперед можно идти задом.
 • И неприятностите може да се считат за успехи, ако са чужди.
  И неприятности можно считать успехом, если они чужие.
 • И от високия ум може да се слезе.
  И с высокого ума можно сойти.
 • И от глупавото положение може да се излезе с умен вид.
  И из глупого положения можно выйти с умным видом.
 • И плодовете на любовта трябва да се отглеждат.
  И плоды любви нужно выращивать.
 • И под диктовката на живота... пак пишат с грешки.
  И под диктовку жизни пишут с ошибками.
 • И политическият капитал може да има паричен израз, ако се вложи изгодно.
  И политический капитал может иметь денежное выражение, если его выгодно вложить.
 • И пресните новини могат да миришат на лошо.
  И свежие новости могут дурно пахнуть.
 • И раждането на остроумие може да завърши с аборт.
  И рождение остроты может завершиться выкидышем.
 • И ритникът отзад може да се превърне в тласък за развитие.
  И пинок в задницу может стать толчком к развитию.
 • И само на фона на бостанското плашило той изглеждаше човек.
  Только на фоне огородного пугала выглядел человеком.
 • И сред скъпите жени има не малко евтинии.
  И среди дорогих женщин немало дешевок.
 • Играеше си с всички инструменти на власта.
  Играл на всех инструментах власти.
 • Идиот със знак за качество – това е то клиничният идиот.
  Идиот со знаком качества – клинический идиот.
 • Из новата руска история: пиянството от последните години на диктатурата на пролетариата премина в разюздаността от първите години на демокрацията.
  Из российской новейшей истории: загул последних лет диктатуры пролетариата перешел в разгул первых лет демократии.
 • Из под външния й облик така напираше вътрешното съдържание.
  Из под её внешнего облика, так и пёрло внутреннее содержание.
 • Избавяйки се от илюзиите, започна да халюцинира.
  Избавившись от иллюзий, начал галлюцинировать.
 • Изгубената репутация... на връщане не подлежи.
  Потерянная репутация возврату не подлежит.
 • Изгубеният печат на таланта.
  Утеряна печать таланта.
 • Изгубеното поколение е находка за политиците.
  Потерянное поколение – находка для политиков.
 • Изказвайки мислите си на глас, трудно ще се удържиш от съблазанта да не поговориш със самия себе си.
  Высказывая мысли вслух, трудно удержаться от соблазна поговорить с самим собой.
 • Измъкна се от веригите, разчитайки на верижна реакция.
  Сорвался с цепи в расчете на цепную реакцию.
 • Изобилието от достойнства е твърде голям недостатък.
  Обилие достоинств – это большой недостаток.
 • Изпадайки в мания за величие, вече не можеше да се измъкне от нея.
  Впав в манию величия, уже не смог из неё выпасть.
 • Изпаднал в инакомислие.
  Впал в инакомыслие.
 • Има вина, в които дори няма истина.
  Есть вина, в которых даже истины нет.
 • Има неща, които е по-лесно да ги набиеш в главата, отколкото да ги избиеш оттам.
  Есть вещи, которые легче вбить в голову, чем выбить их оттуда.
 • Има случаи, когато да надничаш е много по-изгодно, отколкото да гледаш напред.
  Бывают случаи, когда подглядывать намного выгоднее, чем заглядывать вперёд.
 • Има хора, които вземат в ръка палката, когато им куцат доказателствата.
  Есть люди, которые берут в руки палку, когда у них хромают доказательства.
 • Има хора, които преживяват своите преживявания.
  Есть люди, которые пережевывают свои переживания.
 • Има хора, които смъквайки камъка от душата си, веднага го крият в пазвата.
  Есть люди, которые, сняв камень с души, тут же прячут его за пазухой.
 • Има хора, у които животинското начало няма край.
  Есть люди, у которых животное начало не имеет конца.
 • Имаше заслуги пред обществото – занимаваше се с възпроизводството на себеподобни.
  Имел заслуги перед обществом – занимался воспроизведением себе подобных.
 • Истината е като жената – на едни се нрави гола, а на други – пременена.
  Правда, как женщина – одним нравится голая, другим – приодетая.
 • Историческата заслуга на Фройд е в това, че първи погледна на смокиновия лист от противоположната му страна.
  Историческая заслуга Фрейда в том, что он первый посмотрел на фиговый листок с противоположной стороны.
 • Историята е лош учител – на нищо не ни е научила.
  История плохой учитель – она ничему не научила.
 • Каквито са чертите на характера, такава е и линията на поведение.
  Каковы черты характера, такова и линия поведения.
 • Какво ли само няма да намериш... в търсене на истината.
  Чего только не найдешь в поисках истины.
 • Както дойде в главата, така си и отиде.
  Как пришло на ум, так и ушло.
 • Какъв е смисълът от бързото пътуване, ако няма къде да отидеш.
  Что толку в быстрой езде, если ехать некуда.
 • Като най-опасни глупаци следва да се считат глупаците с висок интелект – те си мислят, че са най-умните.
  Самыми опасными дураками следует считать дураков с высоким интеллектом; они думают, что они самые умные.
 • Като правило мислите за попийване се появяват на трезва глава.
  Как правило, мысли о выпивке появляются на трезвую голову.
 • Като си помислиш колко умни стоят с протегната ръка, и се чувстваш като идиот.
  Как подумаешь, сколько умных стоит с протянутой рукой, чувствуешь себя дураком.
 • Клиничните идиоти се раждат. Политическите – се изграждат.
  Клиническими идиотами рождаются. Политическими – становятся.
 • Когато всички вдигат галва, няма кой да гледа в краката.
  Когда все поднимают голову, некому смотреть под ноги.
 • Когато всичко завърши, няма да има кой да се интересува откъде е започнало всичко.
  Когда всё окончится, некому будет разбираться, с чего все началось.
 • Когато държавата няма пари за грижи, тя проявява загриженост.
  Когда у государства нет денег на заботу, оно проявляет озабоченность.
 • Когато животът губи смисъл, идва осмислянето.
  Когда жизнь тряет смысл, приходит осмысление.
 • Когато изкуственият интелект стане всеобщо достояние, ще се повиши търсенето на естествени глупаци.
  Когда искусственный интеллект станет всеобщим достоянием, повысится спрос на естественных дураков.
 • Когато има какво да гледаме у звездата, може и да не я слушаме.
  Когда у звезды есть на что посмотреть, её можно не слушать
 • Когато няма какво да експортират, експортират революции.
  Когда нечего экспортировать, экспортируют революцию.
 • Когато няма какво да се дели, може да се отнеме.
  Когда нечего делить, можно отнять.
 • Когато няма пари за наука, бъдещите Нютони търгуват с ябълки.
  Когда нет денег на науку, будущие Ньютоны торгуют яблоками.
 • Когато пият от чашата на живота, не се чукат.
  Когда пьют из чаши жизни, не чокаются
 • Когато природата принудила маймуните да станат хора, те са знаели, че ще се върнат обратно.
  Когда природа вынудила обезьян стать людьми, они знали, что вернутся обратно.
 • Което в ръцете на власта е попаднало, то е пропаднало.
  Что в руки власти попало, то пропало.
 • Който може, създава; а който не може, създава вид.
  Кто может, делает; а, кто не может – делает вид.
 • Колективния разум често го ръководят тия, дето са с изплискан ум.
  Коллективным разумом, нередко руководят выжившие из ума.
 • Количеството глупаци е неизменно; променя се само отношението към тях.
  Количество дураков неизменно; меняется отношение к ним.
 • Колко хубаво се живееше в миналото, ама не – бъдеще ни се прииска.
  Как хорошо жилось в прошлом, так нет, будущего захотелось.
 • Колкото е по-безобиден глупакът, толкова е по-обидно за него.
  Чем безобидней дурак, тем обиднее за него.
 • Колкото е по-висока заплатата, толкова са повече желаещите... да я достигнат.
  Чем выше зарплата, тем больше желающих до неё дотянуться.
 • Колкото е по-дълбок писателят, токлова е по-лесно да го закопаят.
  Чем глубже писатель, тем его легче закопать.
 • Колкото е по-дълбоко възмущението, толкова е по-лесно то да се скрие.
  Чем глубже возмущение, тем его легче скрыть.
 • Колкото е по-лош климатът у дома, толкова по-силно привлича улицата.
  Чем хуже погода дома, тем сильнее тянет на улицу.
 • Колкото по-малко е храната, толкова повече са излишните гърла.
  Чем меньше еды, тем больше лишних ртов.
 • Колкото е по-ниско културното ниво, толкова са повече и образованите хора. (тези, които биват считани за образовани)
  Чем ниже культурный уровень, тем больше образованных людей.
 • Колкото по-дезорганизирано е обществото, толкова по-организирана в него е престъпността.
  Чем дезорганизованней общество, тем организованней в нём преступность.
 • Колкото е по-пълен източникът на знания, толкова е по-дълбока реката на живота.
  Чем полнее источник знаний, тем глубже река жизни.
 • Колкото е по-тънък умът, толкова е по-трудно да бъде забелязан.
  Чем тоньше ум, тем его труднее заметить.
 • Колкото е по-широк джобът, толкова по-лесно се бърка в него.
  Чем шире карман, тем легче влезть в него.
 • Колкото повече властта се нуждае от любов, толкова по-малко тя заслужава уважение.
  Чем больше власть нуждается в любви, тем меньше она заслуживает уважения.
 • Колкото повече от народа седи, толкова по-лесно се води.
  Чем больше народа сидит, тем легче его вести.
 • Колкото повече пият за успехите, толкова по-силно им се замайва главата от тях.
  Чем больше пьют за успехи, тем сильнее головокружение от них.
 • Колкото повече са указателите, толкова по-трудно е търсенето.
  Чем больше указателей, тем труднее поиски.
 • Колкото повече хора започват диета, толкова по-обилно се хранят диетолозите.
  Чем больше людей сидит на диете, тем обильнее едят диетологи.
 • Колкото по-гъвкав е политикът, толкова е по-лесно да бъде наведен.
  Чем гибче политик, тем его легче нагнуть.
 • Колкото по-дълго даваш надежди, толкова по-малко вече ги приемат.
  Чем дольше подаешь надежды, тем меньше их берут.
 • Колкото по-дълго човек е свързан в брак, толкова по-широко той тълкува съпружеските задължения.
  Чем дольше человек в браке, тем шире он трактует супружеские обязанности.
 • Колкото по-дълго човек се ползва от чуждите идеи, толкова по-охотно ги представя като свои.
  Чем дольше человек пользуется чужими идеями, тем охотнее выдаёт их за свои.
 • Колкото по-малко мисли има човек, толкова повече обича да ги споделя.
  Чем меньше у человека мыслей, тем больше он любит ими делиться.
 • Колкото по-отговорна е дъжноста, толкова по-малко се налага да се отговаря.
  Чем ответственнее должность, тем меньше приходится отвечать.
 • Комплекс за държавана непълноценност.
  Комплекс государственной неполноценности.
 • Комплексът за непълноценност на идиота – да счита себе си за недостатъчно кръгъл.
  Комплекс неполноценности у идиота – считал себя недостаточно круглым.
 • Кому само не приписват общоприетите истини.
  Кому только не приписывают прописные истины.
 • Комуто не е писано да бъде пиян от щастие, може да се напие от мъка.
  Кому не дано быть пьяным от счастья, может напиться с горя.
 • Консуматорското общество има алергия към духовната храна.
  У общества потребления аллергия на духовную пищу.
 • Коренът на злото е заключен в неизвлечените от историята уроци.
  Корень зла заключен в неизвлеченных уроках истории
 • Крадецът имаше професионален поглед върху вещите.
  У вора был профессиональный взгляд на вещи.
 • Крайъгълните крамъни на нашата демокрация стават само за паметници.
  Краеугольные камни нашей демократии годятся только на памятники.
 • Криза на властта се появява, когато управляващите страната глупаци, вземат решения, предназначени за идиоти.
  Кризис власти – это, когда правящие страной дураки, принимают решения рассчитанные на идиотов.
 • Критикът вижда чуждите недостатъци – и в това му е достойнството.
  Критик видит чужие недостатки и в этом его достоинство.
 • Критичен брой идиоти – когато заради количеството идиоти престават да обръщат внимание на тяхното качество.
  Критическое число идиотов – это когда из-за количества идиотов перестают обращать внимание на их качество.
 • Културният човек може и да не чете класиците, но е дължен да ги почита.
  Культурный человек может не читать классиков, но почитать их обязан.
 • Курортните романчета не са предназначени за семейно четене.
  Курортные романы не предназначены для семейного чтения.
 • Където има власт на тълпата, там има и тълпа на властта.
  Где власть толпы, там и толпа власти.
 • Където има престъпления без наказания, там има и наказания без престъпления.
  Где преступления без наказаний, там и наказания без преступлений.
 • Легендите са преминалите през проверката на времето сплетни.
  Легенды – это прошедшие проверку временем сплетни.
 • Лишен е от права на разума гласът.
  Лишён права голоса разума.
 • Лош е този светилник, който не претендира за ролята на факел.
  Плох тот светильник, который не претендует на роль светоча.
 • Лошо е не това, че всичко отминава, а това, че нищо не остава.
  Плохо не то, что всё проходит; а то, что ничего не остаётся.
 • Лошо е, когато да проявяват ум се хващат хора, които въобще го нямат.
  Плохо, когда за ум берутся люди, у которых его нет.
 • Магията на великите думи пречи да се забележат, дребните души.
  Магия великих слов мешает разглядеть мелкие души.
 • Менталността е доста сродна с блатото. Онова, което заседне, трудно се измъква.
  Ментальность сродни болоту. То, что засело, не вытащишь.
 • Месиите идват и си отиват, а Юдите остават.
  Мессии приходят и уходят, а Иуды остаются.
 • Мислите идват и си отиват, а главата остава.
  Мысли приходят и уходят, а голова остается.
 • Мислите ни отвеждат толкова далече, че мнозина вече не могат да се върнат оттам.
  Мысли заводят так далеко, что многие уже не могут оттуда вернуться.
 • Мислите са като децата – по-лесно е да ги родиш, отколкото да ги направиш разумни.
  Мысли, как дети, легче родить, чем довести до ума.
 • Мислят даже тези, които не са родени за това.
  Думают даже те, кому это не дано.
 • Много от тези, които не могат да бъдат купени, просто няма какво да продадат.
  Многим из тех, кого нельзя купить, просто нечего продать.
 • Много по-лесно е да станеш антисемит, отколкото евреин. И мнозина именно това ги привлича.
  Антисемитом стать гораздо легче, чем евреем. И многих это привлекает.
 • Много политици живеят с лихвите от дълга към Родината.
  Многие политики живут на проценты от долга Родины.
 • Многочислените заимстваният в стиховете на поета, говорят все пак, че неговото културно ниво е много по-високо от художественото.
  Многочисленные заимствования в стихах поэта, говорят о том, что его культурный уровень намного выше художественного.
 • Мнозина от тези, които не можеш да купиш, просто няма какво да продадат.
  Многим из тех, кого нельзя купить, просто нечего продать.
 • Мнозина се опитват да се свържат с космоса, но той отговаря само на психически болните.
  Многие пытаются связаться с космосом, но отвечает он только психически больным.
 • Мнозина се стараят да бъдат глупави като всички. И на повечето от тях им се получава доста добре.
  Многие стараются быть глупыми, как все. И у подавляющего большинства это неплохо получается.
 • Мнозина си мечтаят за диктатор, избиран по демократичен път.
  Многие мечтают о диктаторе, избранном демократическим путем.
 • Модата минава и отминава, а смокиновите листа си остават...
  Мода приходит и уходит, а фиговые листки остаются...
 • Може да се живее някак и с греха, ако този грях е красива жена.
  Можно жить и с грехом пополам, если этот грех – красивая женщина.
 • Може ли да се разглежда колективният идиотизъм като консенсус?
  Можно ли рассматривать коллективный идиотизм, как консенсус?
 • Можеш да полудееш и пак да не станеш Гогол.
  Можно сойти с ума и не стать Гоголем.
 • Можеш едновременно да вярваш в хората и да не вярваш на хората.
  Можно одновременно верить в людей и не верить людям.
 • Можеш цял живот да потъваш в разкош.
  Утопать в роскоши можно всю жизнь.
 • Мръсната лъжа, подложена на обработка, може да стане чиста истина.
  Грязная ложь, подвергнутая обработке, может стать чистой правдой.
 • Мъжете и жените винаги са имали много общо. Преди – любовта към противоположния пол. Сега – към своя.
  У мужчин и женщин всегда было много общего. Раньше – любовь к противоположному полу. Сейчас – к своему.
 • Мъсълта овладя жената. А тя я изразходва за нещо по-съществено.
  Мысль овладела женщиной. А она рассчитывала на что-то более существенное.
 • На едни им се харесва Фаберже, а на други – неговите яйца.
  Одним нравится Феберже, другим его яйца.
 • На едни истината им грее сърцето, а други си загряват ръцете на нея.
  Одним истина греет сердце, другие нагревают на ней руки.
 • На изборите се определят тежките категории борци за народно щастие.
  На выборах определяются весовые категории борцов за народное счастье.
 • На политиците е характерна верността – придобивайки властта, те повече не могат да я изоставят.
  Политикам свойственна верность – овладев властью, они уже не могут её бросить.
 • На политическия небосклон сред изобилието от лица няма нито една личност.
  На политическом небосклоне среди обилия лиц ни одной личности.
 • На построяването на светлото бъдеще попречи човешкият фактор.
  Построению светлого будущего помешал человеческий фактор.
 • На празния джоб дупката не му пречи.
  Пустому карману дыра не помеха.
 • На този, който се къпе в пари, му е трудно да се отмие.
  Тому, кто купается в деньгах, трудно отмыться.
 • На човек с такива юмруци охотно му вярват на думата.
  Человеку с такими кулаками охотно верили на слово.
 • Навъдиха се толкова енциклопедии, че енциклопедично образован може да стане всеки.
  Развелось столько энциклопедий, что энциклопедически образованным может стать каждый.
 • Надеждата трябва да се дава в подгрято състояние.
  Надежду нужно подавать в подогретом виде.
 • Надпис на бунището на историята: "Само за исторически личности".
  Надпись на свалке истории: "Только для исторических личностей".
 • Най-безсмисленото занятие е търсенето на смисъла на живота.
  Самое бессмысленное занятие – поиски смысла жизни.
 • Най-голямото усещане за свобода дава алкохолната зависимост.
  Самое большое ощущение свободы даёт алкогольная зависимость
 • Най-добре за изминалата епоха разказва намереният в културния слой боклук.
  Лучше всего о прошедшей эпохе рассказывает найденный в её культурном слое мусор.
 • Най-лесно е да си загубиш главата, търсейки здравия смисъл.
  Легче всего потерять голову во время поисков здравого смысла.
 • Най-лесно е да си счупиш главата, изкачвайки се по стъпалата на прогреса.
  Легче всего сломать голову, поднимаясь по ступеням прогресса.
 • Най-накрая той може да си позволи скъпото удоволствие – да харчи за евтинии.
  Наконец-то он смог себе позволить дорогое удовольствие – тратиться на дешевок.
 • Най-опасно е да погазваш закони, които ги няма. При необходимост ще ги намерят.
  Опаснее всего попирать законы, которых нет. При необходимости найдут.
 • Най-охотно в крак с времето вървят тези, за които то отдавна е спряло.
  Охотнее всего в ногу со временем ходят те, для кого оно давно остановилось.
 • Най-полезните изкопаеми се намират в дълбините на главния мозък.
  Самые полезные ископаемые находятся в глубинах головного мозга.
 • Най-сигурният начин да се развали удоволствието е да се превърне в навик.
  Лучший способ испортить удовольствие – превратить его в привычку
 • Най-скъпо се отдават жените, отдаващи се по любов. На тях им плащат цял живот.
  Дороже всего отдаются женщины, отдающиеся по любви. Им платят всю жизнь.
 • Най-сладък конфитюр варят от забранените плодове.
  Самое сладкое варенье варят из запретных плодов.
 • Най-строго пазената тайна се оказа обществена тайна.
  Тайна за семью печатями оказалась всем хорошо известным секретом.
 • Най-трезвите размишления се появяват на втория ден след запоя.
  Самые трезвые размышления появляются на второй день после выпивки.
 • Най-трудно е да обнадеждите този, който вече за нищо не храни надежда.
  Труднее всего обнадежить того, кто уже ни на что не надеется.
 • Най-трудно се устоява по време на падението на нравите.
  Труднее всего устоять во время падения нравов.
 • Най-търсеният строителен материал са обломъците от самовластието.
  Наиболее ходкий строительный материал – обломки самовластья.
 • Най-често смисъла на живота търси този, който нищо не осмисля от него.
  Чаще всего смысл жизни ищет тот, кто в ней ничего не смыслит.
 • Наличието на мисли все още не прави човека мислител.
  Наличие мыслей ещё не делает человека мыслителем.
 • Наличието на умопобъркани роднини все още не е повод да се считаш за гений.
  Наличие сумасшедших родственников ещё не повод для того, чтобы считать себя гением.
 • Намерил в себе си сила и отстъпил на слабостта.
  Нашёл в себе силу и уступил слабости.
 • Населението балансира на средно ниво на живот – бедните се стараят да го достигнат, а богатите – да се откъснат.
  Население балансирут на среднем уровне жизни – бедные стараются дотянуться до него; богатые оторваться.
 • Настояваше да разглеждат неговата импотентност като подобаващ принос в борбата с падението на нарвите.
  Просил рассматривать его импотенцию, как посильный вклад в дело борьбы с падением нравов.
 • Натъпкал празната глава с чужди мисли.
  Забил пустую голову чужими мыслями.
 • Национализъм е, когато лицето на една националност вижда в лицето на друга националност... муцуна.
  Национализм – это, когда лицо одной национальности видит в лице другой национальности морду.
 • Нашето благосъстояние така порасна, че вече трудно ще го стигнем.
  Наше благосостояние так выросло, что до него уже не дотянуться.
 • Не беше глупак. Но просто икономисваше от нервни клетки.
  Он не был дураком. Он просто экономил на нервных клетках.
 • Не беше достатъчно откачен за гениалността.
  Был недостаточно помешанный для гениальности.
 • Не беше чак такъв глупак, че да се подпише под собствените си глупости.
  Он был не настолько дурак, чтобы расписываться в собственной глупости.
 • Не бързайте да убиете в себе си звера. Винаги ще се намерят желаещи да направят това вместо вас.
  Не торопитесь убить в себе зверя. Всегда найдутся желающие сделать это за вас.
 • Не в това е проблемът, че много идеи са били убити от времето, а че това се е случило твърде късно.
  Дело не в том, что многие идеи были убиты временем; а в том, что это произошло слишком поздно.
 • Не величината на територията, а величието на гражданите правят една нация велика.
  Великой нацию делает не величина территории, а величие граждан.
 • Не взели за жена Орлеанската дева и тя се насочила към подвизите.
  Орлеанскую деву не брали в жены, и её потянуло на подвиги.
 • Не винаги размерът на муцуната влияе на мащаба на личността.
  Не всегда размер морды влияет на масштаб личности.
 • Не всеки писател може да пише под диктовката на живота. Повечето преписват.
  Не каждый писатель может писать под диктовку жизни. Большинство списывает.
 • Не всеки хвърлен жребий, си струва да бъде приеман.
  Не всякий брошенный жребий стоит подбирать.
 • Не всеки, живеещ в името на науката, науката го познава по име.
  Не всякого живущего во имя науки, наука знает по имении.
 • Не всеки, който е станал като хората, му се е удало да стане човек.
  Не всем, кто вышел в люди, удаётся остаться человеком.
 • Не всеки, който се държи за живота, е способен да го удържи.
  Не всякий, кто держится за жизнь, способен удержать её.
 • Не всички дълбоки мисли са рентабилни.
  Не все глубокие мысли рентабельны.
 • Не всички, които ги боли душата, са душевноболни.
  Не все, у кого болит душа, душевнобольные.
 • Не всички, които живеят с изкуството, изкуството им позволява да живеят за негова сметка.
  Не всем, кто живёт в искусстве, искусство позволяет жить за свой счёт.
 • Не всички, на които е дадено, вземат.
  Не всех, кому дано, берут.
 • Не всичко, което е изплувало, е истина.
  Не всё, что всплыло, – правда.
 • Не всичко, което е останало в сянката на вековете, си струва да бъде извадено на бял свят.
  Не всё, что осталось в тени веков, пригодно для того, чтобы его вытаскивать на свет.
 • Не всичко, което животът може да изхвърли, си струва да се прибере.
  Не всё, что жизнь может выкинуть, следует подбирать.
 • Не всяка глава може да издържи това, което е длъжна да удържи.
  Не всякая голова может выдержать то, что должна удержать.
 • Не всяко пълно събрано съчинение е напълнено.
  Не всякое полное собрание сочинений наполнено.
 • Не е напълно пълна глупачка.
  Не вполне полная дура.
 • Не е тактично да съветваш болния да води здравословен начин на живот.
  Бестактно советовать больному вести здоровый образ жизни.
 • Не знаеше на кого да възложи колективната отговорност за загубата на индивидуалност.
  Не знал на кого возложить коллективную ответственность за потерю индивидуальности.
 • Не изпускайте възможността – ще ви я вземат.
  Не упускайте возможности – подберут.
 • Не може да се устои на истината, ако тя е гола.
  Нельзя устоять перед правдой, если она голая.
 • Не може през цялото време да се граби от награбеното.
  Нельзя всё время грабить награбленное.
 • Не можеш постоянно да се предпазваш от истината. Рано или късно все нещо ще изръсиш.
  Нельзя постоянно предохраняться от истины. Раньше или позже, обязательно, что-нибудь ляпнешь.
 • Не на всеки показалец му е съдено да стане показалка.
  Не каждому указательному пальцу дано стать указующим.
 • Не на всичко, което се набива на очи, трябва да се обръща внимание.
  Не на все, что бросается в глаза, нужно обращать внимание.
 • Не от всяко умозаключение можеш да се освободиш.
  Не из всякого умозаключения можно освободиться.
 • Не отговаряше на ласките на съдбата с взаимност.
  Не отвечал на ласки судьбы взаимностью.
 • Не позволявайте да ви носят на ръце – ще ви хвърлят.
  Не давайте себя носить на руках – сбросят.
 • Не само живееше с лихвите от илюзиите, но и се успя да задели за черни дни.
  Не только жил на проценты от иллюзий, но и умудрился что-то отложить на чёрный день.
 • Не си струва да затварят очи пред действителността тези, които така и така нищо не виждат.
  Не стоит закрывать глаза на действительность, тем, кто и так ничего не видит.
 • Не си струва да уязвяваш по повод язвите на обществото. Това е опасно волеизявление.
  Не стоит язвить по поводу язв общества. Это – опасное волеизъязвление.
 • Необходимо беше да помислиш, преди да си изгубиш главата от щастие.
  Нужно было думать, прежде чем терять голову от счастья.
 • Необходимо е да живееш по своему, дори тогава когато животът си диктува своето.
  Нужно жить по-своему даже тогда, когда жизнь диктует своё.
 • Ни една жена не е успяла да надмине Шехрезада. 1001 нощи тя е разказвала небивалици на мъжа си.
  Ни одной из женщин не удалось превзойти Шахразаду. Она 1001 ночь рассказывала мужу сказки.
 • Ние всички сме в плен на живота – цялата работа е в сроковете.
  Мы все в плену у жизни, всё дело в сроках.
 • Ние всички сме израснали с приказките за зеления змей.
  Мы всё выросли на сказках зелёного змия.
 • Ние всички сме обречени на живот – само сроковете са различни.
  Мы все приговорены к жизни, только сроки разные.
 • Никой не е успял да спре с помощта на палка колелото на историята; но са опитали мнозина.
  Никто не смог остановить с помощью палок колесо истории; но пробовали многие.
 • Никой не знае колко женски желания са изгорели в прамъка на кухненската печка.
  Никто не знает, сколько женских желаний сгорело в пламени кухонной плиты.
 • Никой не знае колко хора са изгоряли, не успявайки да потушат у себе си искрата Божия.
  Никто не знает, сколько людей сгорело, не сумев потушить в себе искру Божью.
 • Никой така не вреди на средната класа, както стоящите на власт посредствености.
  Никто так не вредит среднему классу, как стоящие у власти посредственности.
 • Никой така често не прибягва до телесни наказания, както властелините на душите.
  Никто так часто не прибегает к телесным наказаниям, как властители душ.
 • Никой толкова лесно не се пречупва, както не неогъващата се личност.
  Никто так легко не ломается, как несгибаемые личности.
 • Нито една от вредните привички не искаше да го счита за своя жертва.
  Ни одна из вредных привычек не хотела считать его своей жертвой.
 • Нищите духом за разлика от просто нищите не просят.
  Нищие духом в отличие от просто нищих, ничего не просят.
 • Нищо така не придава тежест, както паричната маса.
  Ничто так не придаёт вес, как денежная масса.
 • Нищо така не унижава мъжкото достойнство, както смокиновият лист.
  Ничто так не унижает мужское достоинство, как фиговый листок.
 • Нищо така силно не ни състарява, както отражението в огледалото.
  Ничто так сильно не старит нас, как зеркальное отражение.
 • Новите метли не толкова метат, колкото измитат.
  Новые метлы не столько метут, сколько выметают
 • Няма нищо по-безпардонно от посещение на вежливост в неуговорено време.
  Нет ничего более хамского, чем визит вежливости в неурочное время.
 • Няма нищо по-опасно от тълпа герои, които си търсят място за подвиг.
  Нет ничего более опасного, чем толпа героев в поисках места для подвига.
 • Няма нищо по-страшно от неограничена власт в ръцете на ограничени хора.
  Нет ничего страшнее, чем неограниченная власть в руках ограниченных людей.
 • Няма по-жестоки войни от войните в името на мира.
  Нет более жестоких войн, чем войны во имя мира.
 • Няма по-сигурен начин да досадиш на домакините, от това да се окажеш непоканен гостенин на вечеря с покани.
  Нет лучшего способа досадить хозяевам, чем оказаться незваным гостем на званном ужине.
 • Обикновено връзките на брака се късат, когато бракът се превърне във вързалище.
  Обычно узы брака рвутся, когда брак превращается в узилище.
 • Обикновено порицават лекото отношение към живота. А на тежкото какво му е по-доброто?
  Обычно порицают лёгкое отношение к жизни. А тяжелое, что лучше?
 • Обрязани от възрастта желания.
  Обрезанные возрастом желания.
 • Обществото се дели на нормални, ненормални и такиваи, които не са се определили.
  Общество делится на нормальных, ненормальных, и тех, кто не определился.
 • Обществото, където всички сляпо вярват, вече нищо не чува.
  Общество, где все слепо верят, уже ничего не слышит.
 • Оглушал от гласа на разума.
  Оглох от голоса разума.
 • Ограничени във възможностите си личности.
  Ограниченные в возможностях личности.
 • Окончателно изгубвайки съвестта си, започна да счита себе си за съвест на нацията.
  Окончательно потеряв совесть, стал считать себя совестью нации
 • Опита се да се докопае до дълбоката мисъл, вместо да се възвисли до нея.
  Пытался докопаться до глубокой мысли, вместо того, чтобы возвыситься до неё.
 • Опитите да се започне нов живот са много, но се зачита само един.
  Попыток начать новую жизнь много, зачётная одна.
 • Оптимистът вижда в сватбата женитбата, а песимистът – брак.
  Оптимист видит в свадьбе женитьбу, а пессимист – брак.
 • Организирано е масово производство на примери за подражание.
  Налажено массовое производство примеров для подражания.
 • Осведомеността на болните е не по-малко опасна за здравето от неграмотността на лекарите.
  Осведомленность больных не менее опасна для здоровья, чем безграмотность врачей.
 • От астрологична гледна точка дори и абсолютният глупак е звездна величина.
  С астрологической точки зрения, даже абсолютный дурак – звёздная величина.
 • От великото крачка надясно, крачка наляво – и попадаш в смешното.
  От великого, шаг вправо, шаг влево – смешное.
 • От гледна точка на властта – проявява уклон този, който не иска да й се кланя.
  С точки зрения власти – уклонист это тот, кто не хочет ей кланяться.
 • От гледна точка на властта – този е идеалният държавен строй, при когото всички крачат в строй.
  С точки зрения власти, идеальный государственный строй – это строй, при котором все шагают в ногу.
 • От двама глупаци единият е винаги по-умен.
  Из двух дураков один всегда умнее.
 • От преломните моменти в историята особено недоволни са тези, за които нищо не се е пречупило.
  Переломными моментами в истории особенно недовольны те, кому ничего не обломилось.
 • От смеха над себе ти си става по-леко, но не по-добре.
  От смеха над собой легче, но не лучше.
 • От това, че всичко е изгубено, съвсем не значи, нещо може бъде намерено.
  Из того, что не все потеряно, вовсе не значит, что можно что-то найти.
 • От това, че работата обича глупаците, съвсем не значи, че глупаците й отвръщат с взаимоност.
  Из того, что дураков работа любит, вовсе не следует, что дураки отвечают работе взаимностью
 • От хубавия живот не бягат. Към него бягат.
  От хорошей жизни не бегут. За ней бегают.
 • Отбелязвайки в кръчмата сделката със следствието, Галилей казал на приятелите: – "Още по една и ще се убедите, че тя наистина се върти.
  Отмечая в кабачке сделку со следствием, Галилей сказал друзьям: – "Ещё по кружке и вы убедитесь, что она вертится!"
 • Отначало крайностите се привличат, а после започва една борба на противоположностите.
  Сначала крайности сходятся; потом начинается борьба противоположностей.
 • Отново вятърът на промените духа в друга посока.
  Опять ветер перемен дует не в ту сторону.
 • Отровил се от плодовете на своите размишления.
  Отравился плодами своих размышлений.
 • Отровил се от храна за ума.
  Отравился пищей ума.
 • Отстъпвайки пред слабостите, ти се чувстваш силен.
  Уступая слабостям, чувствуешь себя сильным.
 • Още малко и икономиката ще рухне в пропастта... между богатите и бедните.
  Ещё немного и экономика рухнет в пропасть… между богатыми и бедными.
 • Падането също е полет, но в обратна посока.
  Падение – это тот же полет, только в обратном направлении.
 • Падналите жени са тежки за вдигане.
  Падшие женщины тяжелы на подъём.
 • Парите не миришат – за разлика от тези, които ги притежават.
  Деньги не пахнут, в отличие от тех, кто их имеет.
 • Партията на ненадминатите глупаци претендираше за ролята на партия на победителите.
  Партия непревзойденных дураков претендовала на роль партии победителей.
 • Педантът нарушаваше заповедите поред.
  Педант нарушал заповеди по порядку.
 • Перди да преглътнете обидата, помислете дали можете да я смелите.
  Прежде, чем проглотить обиду, подумайте – сможете ли вы её переварить.
 • Пластични операции на лицето: с печат на интелекта или без.
  Пластические операции на лицах – с печатью интеллекта и без.
 • По време на инфлация първи свалят цените оптимистичните прогнози.
  Во время инфляции первыми падают в цене оптимистические прогнозы.
 • По време на сцени от ревност отсъствието на алиби се заменя със стоманени нерви.
  Во время сцен ревности отсутствие железного алиби заменяют стальные нервы.
 • По житейските плитчини най-лесно се движат плоските мисли.
  По житейскому мелководью лучше всего перемещаются плоские мысли
 • Под внимание се вземат не общоприетите истини, а подписаните.
  Во внимание принимаются не прописные истины, а подписанные.
 • Под маската на правдоподобност обикновено се крие лъжа.
  Под маской правдоподобия обычно скрывается ложь.
 • Подаръците на съдбата... на връщане не подлежат.
  Подарки судьбы возврату не подлежат.
 • По-добре е да бъдеш част от цялото, отколкото цял отчасти.
  Лучше быть частью целого, чем целым отчасти.
 • По-лесно е да падаш заедно с нравствеността, отколкото да се вдигаш заедно с нея.
  Легче падать вместе с нравственностью, чем подниматься вслед за нею.
 • Политиците имат много общо с плодовете. Цената им зависи от търсенето.
  У политиков много общего с фруктами. Их цена зависит от спроса.
 • Политиците се делят на опиянени от властта и ударени от нея по главата.
  Политики делятся на опьяненных властью, и ударенных ею в голову.
 • Половината работа е свършена, – казал писателят, изписвайки се от психиатричната болница, – остава само да се напишат и "Мъртви души".
  Полдела сделано, – сказал писатель, выписавшись из психиатрической больницы, – осталось написать <Мёртвые души>.
 • Полуглупаци – това е ариергардът на окончателно оглупелите.
  Полудурки – это арьергард одуревших окончательно.
 • Понеже природата не търпи празноти, то се налага празната глава да бъде запълвана с нещо.
  Поскольку природа не терпит пустоты, пустую голову приходится чем-то заполнять.
 • Понякога е необходимо да си изгубиш ума, за да се договориш с тези, които го нямат.
  Порой необходимо сойти с ума, чтобы договориться с теми, кто его не имеет.
 • Поради многочислените молби на трудещите се ще бъдат открити пунктове по прием на излишните свободи.
  По многочисленным просьбам трудящихся будут открыты пункты по приему излишков свободы
 • Попътният вятър в главата.
  Попутный ветер в голову.
 • Поради недомислие попадна в кръг от единомишленици. Сега не може да излезе.
  По недомыслию попал в круг единомышленников. Теперь не может выйти.
 • Посещението на публичен дом не дава основание да считаш себе си за публичен политик.
  Посещение публичного дома не дает основания считать себя публичным политиком.
 • Последен стадий от звездната болест – звездата се превръща в звезден прах.
  Последняя стадия звездной болезни – звезда превратилась в звездную пыль.
 • Постави се в глупаво положение – оказа се твърде умен.
  Поставил себя в дурацкое положение – был слишком умным.
 • Поставяйки обществото в хоризонтално положение, пристъпиха към изграждането на вертикална власт.
  Поставив общество в горизонтальное положение, приступили к построению вертикали власти.
 • Построяването на рай на земята се оказа адски трудно.
  Построение рая на земле адски трудно.
 • Потомците още дълго ще се учат от нас на умението как да се клепат предшествениците.
  Потомки ещё долго будут учиться у нас умению гадить на предшественников.
 • Потресаваща жена – всичко, което можа, го изтърси.
  Потрясающая женщина – всё, что могла, вытрясла.
 • Почувства се в своята копаня... едва след като го извлякоха от чуждата.
  Почувствовал себя в своей тарелке лишь после того, когда его извлекли из чужой.
 • Правàта идват и си отиват, а задълженията си остават.
  Права приходят и уходят, а обязанности остаются.
 • Превръзката на очите не пречи на Темида да чува добре.
  Повязка на глазах не мешает Фемиде хорошо слышать.
 • Пред съда се нарече спасител на потъналите в разкош.
  На суде именовал себя спасителем утопающих в роскоши.
 • Преди бяхме близки класово, а сега – касово.
  Раньше были классово близкие; теперь – кассово.
 • Преди да падне от прозореца, изпадна в депресия.
  Прежде чем выпасть из окна, впал в депрессию.
 • Преди да поемете по правилния път, изяснете къде води той.
  Прежде, чем стать на правильный путь, выясните, куда он ведет.
 • Преди да потъне в потока от пари, дълго се мята из него.
  Прежде чем утонуть в денежном потоке, долго в нём барахтался.
 • Преди да седне зад волана на автомобила, дълго летя на крилете на мечтите.
  Прежде, чем сесть за руль автомобиля, долго летал на крыльях мечты.
 • Предпазливият оптимист вярва, че ще доживее до светлото бъдеще; непредпазливият – че ще го преживее.
  Осторожный оптимист верит, что доживёт до светлого будущего; неосторожный – переживёт его.
 • Предприе няколко опита да стане добър човек, но нито един не беше зачетен.
  Предпринял несколько попыток стать хорошим человеком, но не одна из них не была засчитана.
 • Преживял е един период на застой и няколко на запой.
  Пережил один застойный и несколько запойный периодов.
 • Преизпълнил нормите на морала.
  Перевыполнил нормы морали.
 • Престъпвайки закона, важното е да не отстъпите.
  Переступая закон, главное не оступиться
 • Престъпвайки през себе си, може да настъпите някой друг.
  Переступив через себя, можно наступить на другого.
 • При демокрацията винаги има избор, дори да няма между кого да се избира.
  При демократии всегда есть выбор, даже если выбирать не из кого.
 • При диктатура органите на властта насилват членовете на обществото. При демокрация – точно обратното.
  При диктатуре органы власти насилуют членов общества. При демократии – наоборот.
 • При модата всеки неин писък е последен.
  У моды каждый крик последний.
 • При платената медицина болните плащат на лекарите; при безплатната – им доплащат.
  При платной медицине больные платят врачам; при бесплатной – доплачивают им.
 • При склерозата паметта изчезва, но спомените остават.
  При склерозе память исчезает, а воспоминания остаются.
 • Прие мръсните при за чиста монета.
  Принял грязные деньги за чистую монету.
 • Приказката прави от глупака истински юнак; животът – обратното.
  Сказка делает из дурака доброго молодца; жизнь – наоборот.
 • Присаждането на демокрация в Русия предизвика шок у населнието и спазми в икономиката.
  Прививки демократии в России вызвали шок у населения и судороги экономики.
 • Присъдата на съдбата не подлежи на обжалване.
  Приговор судьбы обжалованию не подлежит.
 • Притежателите на дръжавнически ум се делят на: умни по рождение и умни по силата на заеманата длъжност.
  Обладатели государственного ума, делятся на умных от рождения и умных в силу занимаемой должности.
 • Проблемът не е в богатството на езика, а в бедността на мисълта.
  Дело не в богатстве языка, а в бедности мысли.
 • Противоборството на двете начала доведе до противостояне на двата края.
  Противоборство двух начал привело к противостоянию двух концов.
 • Проявяваше болезнен интерес към чуждото здраве.
  Проявлял болезненный интерес к чужому здоровью.
 • Пръвата най-древна професия се държи на ентусиазма на младите професионалистки.
  Первая древнейшая профессия держится на энтузиазме молодых профессионалок.
 • Психиатрите са посредници между света на полуделите и полуделия свят – и това се чувства.
  Психиатры – посредники между миром сумасшедших и сумасшедшим миром и это чувствуется.
 • Първи по време на словоизвержение загиват мислите.
  Первыми во время словоизвержения гибнут мысли.
 • Първо разделяха мнение, а после – имущество.
  Сначала разделили мнение, а затем имущество.
 • Първомайкси сюрреализъм – гора от знамена над море от глави.
  Первомайский сюрреализм – лес знамен над морем голов.
 • Работниците, които мнението си не го сдържат, никъде дълго не се удържат.
  Работники с недержанием мнения, нигде долго не удерживаются.
 • Радостта е в самото щастие, а не в неговото количество.
  Радость в самом счастье, а не в его количестве.
 • Разбра, че животът не е захар, когато го насолиха.
  Понял, что жизнь не сахар, когда ему насолили.
 • Разбра, че му показваха вратата, едва когато го изхвърлиха през прозореца.
  Понял, что ему указывают на дверь, лишь после того, как его выбросили в окно.
 • Разрешавайки свободно падане, веднага въведоха контролирано кацане.
  Разрешив свободное падение, тут же ввели контролируемую посадку.
 • Реагирала на писъка на модата с вопъл.
  Реагировала на "крик моды" воплем.
 • Ревът на тълпата все още не е гласът на народа.
  Рев толпы – это ещё не голос народа.
 • Решил, че отгоре му се е стоварил целият свят. А всичко на всичко го удариха с глобуса по главата.
  Решил, что на него обрушился целый мир. А его всего лишь ударили глобусом по голове.
 • Робът на вещите държи на своите вериги.
  Раб вещей дорожит своими цепями.
 • Рублата е дълга, обаче ръцете са къси.
  Рубль длинный, зато руки короткие.
 • С богатство в душата шансовете да останеш на свобода са по-големи.
  С богатством души больше шансов остаться на свободе.
 • С годините започваш да разбираш, че въздухът на свободата се състои не само от кислород.
  С годами начинаешь понимать, что воздух свободы состоит не только из кислорода.
 • С годините провалите в паметта избават от задръстването със спомени.
  С годами провалы в памяти избавляют от завалов воспоминаний.
 • С годините сладките мечти имат навика да се превръщат в горчиви истини.
  С годами сладкие мечты имеют обыкновение превращаться в горькие истины.
 • С кашата в главата ти няма да си сит.
  Кашей в голове сыт не будешь.
 • С мрака на душата гасеше светлината на истината.
  Гасил мраком души свет истины.
 • С помощта на жестовете икономисваше от изрази.
  С помощью жестов экономил на выражениях.
 • С появата на котешка храна, котките започнаха да се отнасят към преследването на мишки не като към лов, а като към спорт.
  С появлением кошачьего корма, коты стали относиться к ловле мышей, не как к охоте, а как к виду спорта.
 • Само да има вяра, а обект на приложение ще се намери.
  Была бы вера, а объект приложения найдется.
 • Само да има силна ръка, а умни глави ще се намерят.
  Была бы сильная рука, а умные головы найдутся.
 • Само защото са ви изпратили, все още не следва, че сте длъжни да отидете.
  Из того, что вас послали, ещё не следует, что вы должны идти.
 • Само истинската жена може да върви с високо вдигната глава, високо вдигайки пола.
  Только настоящая женщина может идти с высоко поднятой головой, высоко подняв юбку.
 • Само култ да има – а личността ще се намери.
  Был бы культ, а личность найдётся.
 • Само кучето има привилегията да лае срещу гостите.
  Только у собаки есть привилегия лаять на гостей.
 • Само пазарът може да осигури безпрепятственото преливане на културата в народните маси.
  Только рынок может обеспечить беспрепятственный слив культуры в народные массы.
 • Само склерозата прави старите времена добри.
  Только склероз делает старые времена добрыми.
 • Сапуненият мехур не можеш да го стриеш на прах.
  Мыльный пузырь нельзя стереть в порошок.
 • Сатирик-рецидивист. Нееднократно е привличан под отговорност за оскърбление на чувството за хумор.
  Сатирик-рецидивист. Неоднократно привлекался к ответственности за оскорбление чувства юмора.
 • Светската лъвица е същата котка. Но с по-добър пиар.
  Светская львица – это та же кошка. Только хорошо пропиаренная.
 • Сезонно намаление – три поръчкови убийства на цената на две.
  Сезонная скидка – три заказных убийства по цене двух.
 • Скотското отношение на хората един към друг е едно от доказателствата за правотата на теорията на Дарвин.
  Скотское отношение людей друг к другу, как одно из доказательств правоты теории Дарвина.
 • Служението възвишава – за разлика от службата. Службата храни.
  Служение возвышает, в отличие от службы. Служба кормит.
 • Слуховете – това са извънбрачните деца на информацията.
  Слухи – это внебрачные дети информации.
 • Сляпата вяра се насажда от зрящи водачи.
  Слепую веру насаждают зрячие поводыри.
 • Спасявайки се от времето, сатирикът се натика в "къта на хумора".
  Спасаясь от времени, сатирик забился в "уголок юмора".
 • Стопаните до такава степен очовечиха котарака, че той започна да се държи като прасе.
  Хозяева до такой степени очеловечили кота, что он стал вести себя по свински.
 • Страната на равните възможности – който иска, пее с чужд глас, който не иска – танцува под чужда свирка.
  Страна равных возможностей – кто хочет, поёт с чужого голоса; а кто не хочет, пляшет под чужую дудку.
 • Страната трябва да знае своите... идиоти.
  Страна должно знать своих идиотов.
 • Стратегическият запас на главния мозък – това са дълбоките мисли.
  Стратегический запас головного мозга – глубокие мысли.
 • Струва ли си да търгуваш с честта, щом цената й е грош?
  Стоит ли торговать честью, если ей грош цена?...
 • Считали глупака за безумно талантлив.
  Дурака считали безумно талантливым.
 • Считаше за глупави онези въпроси, на които не можеше да отговори.
  Считал дурацкими те вопросы, на которые не мог ответить.
 • Считаше се за отрицателен пример за подражание.
  Считал себя отрицательным примером для подражания.
 • Съветският съюз възникна в резултат на класова борба, а се срина заради задкулисна.
  Советский Союз возник в результате классовой борьбы; а развалился из-за подковерной.
 • Съдейки по всичко, държавата отново се управлява от готвачки. И с храната има проблеми. И от държавната кухня понамирисва.
  Судя по всему, государством снова управляют кухарки. И с пищей перебои. И из государственной кухни пованивает.
 • Съдейки по заимките, авторът на романа беше начетен човек.
  Судя по заимствованиям, автор романа был начитанным человеком.
 • Талантът да не е картоф. Ако го закопаеш в земята, няма да поникне.
  Талант не картошка. В землю закопаешь – не вырастет.
 • Там, където всичко се продава, не всекиму нещо да си купи се удава.
  Там, где все продается, не всякому удается что-то купить.
 • Там, където има място за подвиг, няма място за живот.
  Там, где есть место для подвига, уже нет места для жизни.
 • Танцувайки с пълничка жена, всеки може да си подбере талия според ръста.
  Танцуя с полной женщиной каждый, может подобрать себе талию по росту.
 • Твърде глупавото првителство е неспособно да стигне до смислена идея; твърде умното – да я съгласува.
  Чересчур глупое правительство не способно додуматься до толковой идеи; чересчур умное согласовать её.
 • Тези, за които всички дни са черни, няма как да ги уплашиш с края на света.
  Тех, у кого все дни чёрные, концом света не испугаешь.
 • Тези, които не могат една супа да сварят, забъркват каша.
  Те, кто не могут сварить суп, заваривают кашу.
 • Тези, които не са минали изпитанието на времето, могат и да не разберат за това.
  Те, кто не прошли испытания временем, об этом не узнают.
 • Тези, които са на кормилото, могат да скочат навреме.
  Те, кто стоят у руля, могут вовремя спрыгнуть.
 • Тези, на които сърцето им е паднало в петите, ходят на пръсти.
  Те, у кого душа ушла в пятки, ходят на цыпочках.
 • Това, което е непостижимо за ума, не си струва да се постига и с другите органи.
  То, что непостижимо уму, не стоит постигать другими органами.
 • Това, което не може да се купи с големи пари, може да се купи с много по-големи.
  То, чего нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие.
 • Този, който не може да отстоява себе си, му се налага да стои зад другите.
  Тому, кто не может постоять за себя, приходится стоять за другими.
 • Този, който обича жените с очи, не се нуждае от виагра.
  Тот, кто любит женщин глазами, не нуждается в виагре.
 • Този, който плува по течението, не мисли за изворите.
  Тот, кто плывёт по течению, не думает об истоках.
 • Този, който преобръща миналото, може да преобърне и настоящето.
  Тот, кто ворошит прошлое, может разворошить настоящее.
 • Той беше целият в дългове... съпружески.
  Он был весь в долгах… супружеских.
 • Той имаше най-силния вътрешен глас... в психоболницата.
  У него был самый сильный внутренний голос…в психбольнице.
 • Той не беше Юда. Но просто обичаше да се целува.
  Он не был Иудой. Он просто любил целоваться.
 • Той толкова е отделил за черни дни, че е оставил след себе си най-светла памет.
  Он столько отложил на чёрный день, что оставил после себя светлую память.
 • Толкова пъти започваше живота си отново, че не забеляза кога свърши той.
  Столько раз начинал жизнь заново, что не заметил, как она окончилась.
 • Толкова финансови потоци... и всичките встрани.
  Столько финансовых потоков и все мимо.
 • Трудно е да се бориш с произвола на съдбата – ако зад нея стоят правоохранителните органи.
  Трудно бороться с произволом судьбы, если за ней стоят правоохранительные органы.
 • Търпението, както и панталоните, може да се изгубят в най-неочакваното време и на най-неочакваното място.
  Терпение, как и штаны, может лопнуть в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте.
 • Търпеше си недостатъците, въпреки че много беше изтърпя от тях.
  Терпел свои недостатки, хоть и много от них вытерпел.
 • Търсачи на приключения на своя глава.
  Искатели приключений на свою голову.
 • Търсенето на врага – като разновидност на руския национален лов.
  Поиски врага – как разновидность русской национальной охоты.
 • Тя беше робиня на любовта, а той – роб на стомаха.
  Она была рабой любви; а он – рабом желудка.
 • У слабите слоеве от обществото винаги ще се намерят сили за социална революция.
  У слабых слоев общества всегда найдутся силы на социальную революцию.
 • У този, който е дал в дълг, с течение на времето се появява желание… да даде един по муцуната.
  У того, кто дал в долг, со временем появляется желание – дать в морду.
 • Умението да крачиш в строй се цени при всеки строй.
  Умение ходить в ногу ценится при любом строе.
 • Умението да не правиш нищо се учи цял живот.
  Умению ничего не делать учатся всю жизнь.
 • Умни мисли идват и в глупава глава.
  И в глупую голову приходят умные мысли.
 • Умопобъркани се срещат навсякъде, но само в психиатричната болница това прави впечатление.
  Сумасшедшие встречаются везде, но только в психиатрической больнице это бросается в глаза.
 • Умът е връх, от който може да се слиза цял живот.
  Ум – это вершина, с которой можно сходить всю жизнь.
 • Умът се нуждае от шлифовка – за разлика от глупостта.
  Ум нуждается в шлифовке в отличие от глупости.
 • Уста, запълнени с похвала, не проклинат.
  Рты, заполненные халвой, не проклинают.
 • Фойерверкът от остроти на сцената предизвика взрив от смях в залата.
  Фейерверк острот на сцене вызвал взрыв смеха в зале.
 • Хумористът трябва така да разсмива, че над него да не се надсмиват.
  Юморист должен так смеяться, чтобы над ним не посмеивались.
 • Целия си живот изживя в сянката на самия себе си.
  Всю жизнь прожил в тени самого себя.
 • Целта оправдава средствата – но не спасява от отговорност.
  Цель оправдывает средства, но не избавляет от ответственности.
 • Чакаха го велики дела – и не го дочакаха.
  Его ждали великие дела, и не дождались.
 • Често семейните хоризонти не отиват по-далече от хоризонталното положение.
  Часто семейные горизонты не идут дальше горизонтального положения.
 • Човекът има много общо с компютъра – той също може да блокира.
  У человека много общего с компьютером – он тоже может зависнуть.
 • Чувстваше се като малка дроб с голям знаменател.
  Чувствовала себя маленькой дробью с большим знаменателем.
 • Широките жестове, както и чековете, имат нужда от обезпечение.
  Широкие жесты, как и чеки, нуждаются в обеспечении.
 • Широтата на възгледите беше неговото тясно място.
  Широта взглядов была его узким местом.
 • Щастието не е в парите, а в техните еквиваленти.
  Счастье не в деньгах, а в их эквивалентах.
 • Щастието рядко бива пълно. Обезателно нещо не ни достига. Например евтин салам без опашка.
  Счастье редко бывает полным. Обязательно чего-нибудь нехватает. Например, дешевой колбасы без очереди.
 • Що за държава е това, ако през цялото време се налага да се обиждаш за нея.
  Что это за держава такая, если за неё всё время приходится обижаться.
 • Ярките сивоти най-често се появяват в тъмни времена.
  Яркие серости чаще всего появляются в тёмные времена