Ричард Бъкминстър Фулър (англ. Richard Buckminster “Bucky” Fuller, 1895-1983) е американски философ, теоретик, архитект и изобретател, на чието име се водят множесто архитектурни конструкции, изобретения, а също и въвеждането на термините "космическия кораб Земя" (Spaceship Earth), "синергегика" (synergetics) и др.


 • Предизвикателството на Фулър: "Да направим така, че светът да заработи за сто процента от човечеството в най-кратки срокове чрез спонтанни сътрудничества без екологични щети или в ущърб на когото и да било."
  The Fuller's challenge: to make the world work for 100% of humanity in the shortest possible time through spontaneous cooperation without ecological damage or disadvantage to anyone.


 • Не се бори с природните сили, използвай ги.
  Don’t fight forces, use them.


 • Никога не променяш нещата като се бориш със съществуващата реалност. За да промениш нещо, създай нов модел, който прави стария вече негоден.
  You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.


 • Природата прави големи усилия, за да успеем, но тя не е оставена да зависи от нас. Ние не сме единственият експеримент.
  Nature is trying very hard to make us succeed, but nature does not depend on us. We are not the only experiment.


 • Когато работя върху един проблем, аз никога не мисля за красотата. Мисля само как да реша проблема. Но когато свърша, ако решението не е красиво, осъзнавам, че то е погрешно.
  When I am working on a problem I never think about beauty. I only think about how to solve the problem. But when I have finished, if the solution is not beautiful, I know it is wrong.


 • Няма нищо в гъсеницата, което да ти говори, че се готви да бъде пеперуда.
  There is nothing in a caterpillar that tells you it's going to be a butterfly.


 • Когато и да очертая кръг, моментално искам да изляза извън него.
  Whenever I draw a circle, I immediately want to step out of it.


 • Деветдесет и девет процента от това кои сме ние всъщност е нещо невидимо и недосегаемо.
  Ninety-nine percent of who you are is invisible and untouchable.


 • Да вярваш е нещо далеч по-добро от приемането на доверие. Приемането на доверие е, когато някой друг мисли вместо теб.
  Faith is much better than belief. Belief is when someone else does the thinking.


 • Би било далеч по-близо до реалния Универсум да гледаме на себе си като на абсолютно непрекъснат сложен процес. Много е възможно ние да сме най-сложното от разрешаващите проблеми предизвикателства на Творението, което е вечно обновявяващ се Сценарий на Вселената. По този начин всеки от нас може да се разглежда като част от Съзнанието, което можем да наречем Бог.
  It would be much closer to actual Universe to think of ourselves as an absolutely continuous complex process. We are quite possibly the most complex of the problem-solving challenges of the invention that is eternally regenerative Scenario Universe. In this way, each of us might be a department of the mind we might call God. (Syn. 2 cite. 311.14)


 • Не би имало атеизъм, ако човекът знаеше за синергията.
  There could be no atheism if you knew about synergy. (SD Vol 1 p 104)


 • Няма нито един раздел в нито една икономическа книга по света за това как да създаваме повече с по-малко средства. Икономистите традиционно се опитват да увеличат онова, с което разполагаме, но идеята, че може да се премине от жичното към безжичното, от видимото структуриране към структуриране с невидими примеси, не им хрумва изобщо. Това стои извън тяхната гледна точка – отвъд обхвата на тяхното полезрение. Икономистите са специалисти, обучени да гледат едно точно определено нещо.
  There is not a chapter in any book in economics anywhere about doing more with less. Economists traditionally try to maximize what you have, but the idea that you could go from wire to wireless or from visible structuring to invisible alloy structuring did not occur to them at all. It was outside their point of view – beyond their range of vision. Economists are specialists trained to look only at one particular thing. (Critical Path, 1982)


 • За първи път в историята ни едва сега е възможно да се погрижим за всеки отделен човек да живее непознат до днес висок стандарт на живот. Само допреди десет години тази "повече с по-малко" технология достигна точката на реалните възможности. Цялата човешка общност вече има свободата на избора да стане трайно успешна.
  For the first time in history it is now possible to take care of everybody at a higher standard of living than any have ever known. Only ten years ago the ‘more with less’ technology reached the point where this could be done. All humanity now has the option to become enduringly successful. (1980)


 • Трябва да избираш между това да гониш парите или да търсиш смисъла. Двете неща са взаимноизключващи се.
  You must choose between making money and making sense. The two are mutually exclusive.


 • Ако цялото богатство на света беше разпределено по равно между всички хора, то всеки от нас щеше да е милионер.