Божил Райнов

български просветен деец

Божил Райнов Хаджидачов е български просветен деец, журналист, преводач, политик и общественик.

  • Да разкажемъ и следния фактъ, който най-добре ще ни потвърди жестокитѣ обноски на рускитѣ властници спрямо тия българи, които сѫ се трудѣли за пробудата на народното съзнание и сѫ имали вѣра въ народнитѣ мишци за освобождението ни.
    Георги Стойчевъ Мамарчевъ Буюкли, уйка на Сава Раковски, бѣше най-преданъ и полезенъ ратникъ на руското правителство презъ време на войната при Дибича (1828 год.) Той взе участие при обсаждането на крѣпостьта Силистра, като предводитель на самоволни (волонтйори) българи и за геройскитѣ си подвизи...
     — Райновъ, Божилъ. Нашето освобождение (Спомени за Сан-Стефанска България). София – Печатница П. Глушковъ – 1928.