А́нна Викто́рия Ге́рман (рус. Анна Виктория Герман, 1936–1982) е поп певица и филмова актриса, етническа германка, родена на територията на бившия Съветски съюз, живяла и творила предимно в Полша, изнасяла концерти в много страни по света. Пее и говори на няколко езика.


 • Ние, жените, твърде рядко се решаваме да направим нещо изключително заради самото него. Най-често зад външната фасада на постъпките ни се крие мъж. От любов към него ние извършваме чудеса от ловкост, дипломация, храброст и самоотверженост.
  Мы, женщины, крайне редко решаемся на что-нибудь исключительно ради самого дела. Чаще всего за внешним фасадом наших поступков кроется мужчина. Из любви к нему мы совершаем чудеса ловкости, дипломатии, отваги и самоотверженности.


 • Пренебрежителната усмивка на келнера е наистина едно от най-тежките изпитания.
  Пренебрежительная улыбка официанта – поистине одно из самых тяжких испытаний.


 • В живота, за съжаление, всичко става без репетиции.
  В жизни, увы, все совершается без репетиций.


 • Здравият разум доста пречи на хората на сцената.
  Здравый смысл весьма мешает людям сцены.


 • В нашата работа (в режисирането) предалите се са повече от провалилите се.
  В нашем деле (режиссуре) сдавшихся всегда больше, чем проигравших.


 • Никога не бих могла да увисна на нечия шия. Пречи ми ръстът.
  Я никогда не смогла бы повиснуть на чьей-либо шее. Мешает рост.