Александър Иванович Херцен (Алекса́ндр Ива́нович Ге́рцен, 1812 - 1870) е руски писател.


 • Ако в Русия всички закони се съблюдаваха строго, и никой не вземаше подкупи, животът в нея щеше да е напълно невъзможен.
  Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна.


 • В природата нищо не възниква мигновено и нищо не се появява на света в напълно завършен вид.
  В природе ничто не возникает мгновенно и ничто не появляется в свет в совершенно готовом виде.


 • Всички религии основават нравствеността си върху покорството, тоест върху доброволното робство.
  Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве.


 • Грандиозните неща се вършат с грандиозни средства. Само природата прави великото даром.
  Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами, одна природа делает великое даром.


 • Да проповядваш от амвона, да будеш увлекателен от трибуната, да поучаваш от катедрата е много по-лесно, отколкото да възпитаваш едно дете.
  Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка.


 • Дори простият материален труд не може да бъде вършен с любов, ако знаеш, че той е напразен.
  Даже простой материальный труд нельзя делать с любовью, зная, что он делается напрасно…


 • Една от отличителните характеристики на нашия век се състои в това, че знаем всичко и не правим нищо.
  Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы все знаем и ничего не делаем.


 • Живот, който не оставя трайни следи, се заличава с всяка крачка напред.
  Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком шаге вперед.


 • Какво щастие да умре навреме е за човека, който не може в нужния момент, нито да слезе от сцената, нито да върви напред.
  Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед.


 • Младостта е винаги самоотвержена.
  Юность всегда самоотверженна.


 • Най-малко егоизъм има у роба.


 • Науката е една — няма две науки, както няма две вселени…
  Наука одна: двух наук нет, как нет двух вселенных…


 • Няма мисъл, която да не може да бъде изказана просто и ясно.
  Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно.


 • Няма по-лошо страдание от това да не вършиш нищо.
  Нет злейшего страдания, как ничего не делать.


 • Няма постоянно щастие, както няма и нетопим лед.
  Хронического счастья также нет, как нет нетающего льда.


 • Природата не може да противостои на човека, ако човек не противостои на нейните закони.
  Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам.


 • Респектът към истината е начало на премъдростта.
  Уважение к истине — начало премудрости.


 • Смехът е едно от най-силното оръжия срещу всичко отживяло.
  Смех — одно из самых сильных орудий против всего, что отжило.


 • Страшните престъпления водят след себе си страшни последствия.
  Страшные преступления влекут за собой страшные последствия.